Vydání koncesní listiny na výrobu konzumního lihu, lihovin, ostatních alkoholických nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín, medoviny) - tzv. výroba lihovin "studenou cestou"

ID Záznamu
i-272-690
Datum zveřejnění
13.01.2009
Poslední aktualizace
13.01.2009

Základní informace k životní situaci

Koncesní listinu na výrobu konzumního lihu, lihovin, ostatních alkoholických nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín, medoviny) - tzv. výrobu lihovin "studenou cestou" musí mít každá fyzická nebo právnická osoba, která tuto výrobu provozuje.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Dosažení věku 18 let.

Splnění všech požadovaných náležitostí.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podáním písemné žádosti o vydání koncesní listiny s předmětem podnikání "Výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením)" na příslušný živnostenský úřad.

Na které instituci životní situaci řešit

Žádost se podává na místně příslušný živnostenský úřad.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

S příslušným pracovníkem živnostenského odboru; po podání žádosti též s příslušným pracovníkem odboru potravinářské výroby a legislativy Ministerstva zemědělství (dále též "MZe"), který zodpovídá za vydání odborného stanoviska MZe pro rozhodování o udělení koncesní listiny.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Písemná žádost o vydání koncesní listiny musí být, pro potřeby živnostenského úřadu, doložena doklady vyplývajícími ze živnostenského zákona, např.:

  • výpisem z obchodního rejstříku,

  • výpisem z rejstříku trestů odpovědného zástupce,

  • dokladem o vzdělání aj.,

a dále, pro potřeby Ministerstva zemědělství, doklady vyplývajícími ze zákona č. 61/1997 Sb., o lihu, ve znění pozdějších předpisů.

Jedná se o doložení:

  • nákresu a popisu výrobního zařízení provozovny,

  • technické dokumentace výrobního zařízení provozovny a

  • dokladu o vlastnickém či jiném právu k provozovně a k výrobnímu zařízení provozovny.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře k žádosti o vydání koncesní listiny jsou k dispozici na živnostenských úřadech.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek za vydání koncesní listiny se hradí živnostenskému úřadu.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Postupuje se dle správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů), tj. od podání žádosti o vydání koncesní listiny do jejího vydání nesmí uběhnout více jak 60 dnů.

Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí o neudělení koncesní listiny se lze odvolat ve lhůtě 15 dnů od doručení rozhodnutí na Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Při "černé výrobě lihu" mohou být uplatněny postihy dle trestního zákoníku, zákona o spotřebních daních a živnostenského zákona.

Další informace

Můžete se obrátit na:

  • Ministerstvo zemědělství - odbor potravinářské výroby a legislativy, Těšnov 17, 117 05 Praha 1,

  • Ministerstvo průmyslu a obchodu - odbor živností, Na Františku 32, 110 15 Praha 1,

  • jednotlivé živnostenské úřady.

Za správnost návodu odpovídá útvar

Ministerstvo zemědělství - odbor potravinářské výroby a legislativy

Těšnov 17

117 05 Praha 1

Kontaktní osoba

Ing. Zdeněk Švec