Povolení k provozování výherních hracích přístrojů

ID Záznamu
i-269-666
Datum zveřejnění
15.03.2005
Poslední aktualizace
15.03.2005

Základní informace k životní situaci

K provozování výherních hracích přístrojů (dále též "VHP") je nutné povolení. Povolení se vydává nejdéle na dobu jednoho kalendářního roku.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

O povolení k provozování výherního hracího přístroje může žádat pouze tuzemská právnická osoba bez majetkové účasti zahraničních osob. Za právnickou osobu je oprávněn jednat statutární orgán nebo tímto orgánem zmocněná osoba.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Povolení k provozování výherního hracího přístroje se vydá, jestliže:

 • žádost o povolení obsahuje veškeré náležitosti stanovené zákonem o loteriích a jiných podobných hrách a žadatel splnil podmínky tímto zákonem stanovené,

 • provozování výherních hracích přístrojů je v souladu s jinými právními předpisy, nenarušuje veřejný pořádek, je zaručeno jejich řádné provozování včetně řádného technického vybavení a bude-li na sociální, zdravotní, sportovní, ekologický, kulturní nebo jinak veřejně prospěšný účel použito části výtěžku,

 • žadatel prokáže zajištění odborného servisu,

 • podle osvědčení pověřené autorizované osoby je výherní hrací přístroj provozuschopný.

K zajištění pohledávek státu, obcí a výplat výher sázejícím je žadatel povinen složit na zvláštní účet u banky peněžní částku (dále jen "jistota"), která za jednotlivého žadatele činí 2 000 000 Kč.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podejte písemnou žádost o povolení k provozování výherního hracího přístroje.

Na které instituci životní situaci řešit

Obraťte se na obecní úřad, v jehož územním obvodu mají být výherní hrací přístroje provozovány. Má-li být výherní hrací přístroj na českou měnu provozován v kasinu nebo má-li být provozován na cizí měnu, obraťte se na Ministerstvo financí ČR.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Žádost musí obsahovat:

 • údaje o žadateli o povolení, které se dokládají zakladatelskou smlouvou, statutem společnosti, výpisem z obchodního rejstříku;

 • doklady o bezúhonnosti fyzických osob, které u žadatele mají postavení statutárního orgánu nebo jsou jeho členy; je-li zakladatelem jiná právnická osoba, doklad o bezúhonnosti osob, které u této právnické osoby mají postavení statutárního orgánu nebo jsou jeho členy; bezúhonnost se prokazuje výpisem z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce;

 • potvrzení banky o zřízení účtu a složení jistoty (toto potvrzení žadatel předkládá i finančnímu úřadu);

 • čestné prohlášení provozovatele (žadatele) o tom, že není tuzemskou právnickou osobou se zahraniční majetkovou účastí, ani právnickou osobou, ve které má tato společnost majetkovou účast;

 • herní plán obsahující zejména podmínky hry, způsob hry, okolnosti, které určují výhry a jejího zajištění, informace o nejvyšší sázce a výhře na jednu hru a výherním podílu; herní plán dále uvádí údaje o druhu VHP - válcový, obrazovkový, jakým způsobem a jaký druh mincí přijímá, jakým způsobem je zajištěno vyplácení zbytkového vkladu, postup při reklamaci výhry, např. při výpadku sítě atd.;

 • řád herny (pokud jsou VHP provozovány v hernách);

 • smlouvu o pronájmu nemovitosti, případně jiný doklad ohledně nemovitosti, ve které mají být VHP provozovány a přesná adresa této nemovitosti;

 • počet, druhy, výrobní čísla a přesné názvy VHP, které mají být provozovány;

 • osvědčení (respektive výpis osvědčení) o provozuschopnosti jednotlivých VHP;

 • prohlášení o nabytí VHP a v případě pronájmu opis této smlouvy;

 • stanovení způsobu a podmínek manipulace s VHP, stanovení evidence tržeb dle počítadel, výběru a vkládání peněz, záznamy o opravách apod.;

 • jméno osoby (osob), která odpovídá za zákaz hry osobám mladším 18 let v místě schváleném pro stálé umístění VHP; v případě herny tato osoba odpovídá za zákaz vstupu do herny osobám mladším 18 let;

 • použití prostředků na veřejně prospěšnou činnost (u provozovatelů v kasinech);

 • způsob zajištění odborného servisu (živnostenský list nebo jiný doklad subjektu oprávněného tuto činnost zajišťovat).

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za vydání povolení k provozu výherních hracích přístrojů platí provozovatel za každý výherní hrací přístroj správní poplatek. Poplatek za vydání povolení k provozu VHP:

 • nejdéle na 3 měsíce v kalendářním roce činí 10 000 Kč,

 • nejdéle na 6 měsíců v kalendářním roce činí 16 000 Kč,

 • nejdéle na 1 kalendářní rok činí 30 000 Kč.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Řízení je zahájeno dnem podání žádosti na příslušném úřadě a je ukončeno vydáním rozhodnutí. Správní orgán je povinen rozhodnout ve věci do 30 dnů od zahájení řízení, ve zvlášť složitých případech do 60 dnů od zahájení řízení.

Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odvolání proti rozhodnutí o povolení provozu VHP lze podat ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení ke správnímu orgánu, který toto rozhodnutí vydal.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce v případě nedodržení podmínek zákona či povolení jsou uvedeny v § 43 a 48 zákona o loteriích a jiných podobných hrách.

Za správnost návodu odpovídá útvar

Ministerstvo financí ČR, samostatné oddělení 601, Letenská 15, Praha 1

Kontaktní osoba

Jindřich Pangerl

Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Po zaplacení správního poplatku vydá orgán, který provoz hracího přístroje povolil, známku, kterou musí být označen každý hrací přístroj na viditelném místě tak, aby nebylo možno známku poškodit. Známka obsahuje označení ministerstva financí, cen a mezd České republiky, malý státní znak České republiky, rok povolení, hodnotu a po celé ploše je opatřena hlubotiskem.

Provozovatel je povinen do 2 měsíců po uplynutí doby, na kterou bylo vydáno povolení, podat vyúčtování provozu hracích přístrojů podle jednotlivých hracích přístrojů a předložit je orgánu, který povolení vydal. Pokud povolení vydalo ministerstvo, předloží toto vyúčtování orgánu pověřenému dozorem nad provozem hracího přístroje.