Vydávání pověření k provádění atestací

ID Záznamu
i-268-412
Datum zveřejnění
01.06.2007
Poslední aktualizace
10.12.2014

Základní informace k životní situaci

Pověření k provádění atestací podle specifikace § 6b zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost může podat každá fyzická nebo právnická osoba, pokud je podnikatelem.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Pověření k provádění atestací vydá žadateli Ministerstvo vnitra, jsou-li splněny podmínky podle § 6b odst. 2 zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), tzn. pokud žadatel předloží:

  • návrh atestačních podmínek, jež obsahují náležitosti podle § 2 písm. v) zákona,

  • osvědčení o akreditaci podle § 6a zákona a

  • potvrzení příslušných orgánů, že nemá splatný nedoplatek na pojistném na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném na sociální zabezpečení, na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky.

Osvědčení o akreditaci vydá žadateli podle § 6a zákona Český institut pro akreditaci, o.p.s., který je v souladu s § 6 zákona pověřen Ministerstvem vnitra k provádění akreditace, pokud:

  • má žadatel oprávnění podnikat v oblasti atestací a

  • žadatel splňuje akreditační pravidla pro zabezpečení technických, organizačních, ekonomických a personálních předpokladů k provozování atestací podle zákona.

Více informací o akreditaci naleznete na internetových stránkách Českého institutu pro akreditaci, o.p.s.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

V souladu s § 37 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), je možno učinit podání ve věci žádosti o pověření k provádění atestací podle zákona písemně (lze i poštou) nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem nebo do datové schránky Ministerstva vnitra.

Obálku se žádostí označte slovy "Žádost o pověření k provádění atestací".

V případě elektronické podoby zašlete žádost na elektronickou podatelnu Ministerstva vnitra: posta@mvcr.cz s předmětem "Žádost o pověření k provádění atestací".

Správní proces pro vydání pověření k provádění atestací probíhá podle správního řádu.

Na které instituci životní situaci řešit

Vyřízení žádosti je plně v kompetenci Ministerstva vnitra.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Posuzování žádosti je dle Organizačního řádu Ministerstva vnitra v kompetenci odboru eGovernmentu.

Adresa:

  • Ministerstvo vnitra, odbor eGovernmentu, náměstí Hrdinů 3, 140 21 Praha 4

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Na Ministerstvo vnitra podejte "Žádost o pověření k provádění atestací".

K žádosti přiložte tyto dokumenty:

  • návrh atestačních podmínek,

  • osvědčení o akreditaci,

  • potvrzení příslušných orgánů, že žadatel nemá splatný nedoplatek na pojistném na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném na sociální zabezpečení, na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky,

  • doklad o zaplacení správního poplatku.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek za podání žádosti o udělení pověření k provádění atestací nebo za žádost o udělení souhlasu se změnou atestačních podmínek činí 10 000 Kč a hradí se na účet Ministerstva vnitra č.: 3711-8920071/0710, VS: 42600, KS: 0558, SS: IČO.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty pro vyřízení jsou řešeny v souladu se správním řádem, tj. neodkladně, nejdéle však do 30 dnů.

Pokud je zapotřebí nařídit ústní jednání nebo místní šetření, je-li třeba někoho předvolat, někoho nechat předvést nebo doručovat veřejnou vyhláškou osobám, jimž se prokazatelně nedaří doručovat, nebo jde-li o zvlášť složitý případ, může být tato doba prodloužena o dalších 30 dnů.

Elektronická služba, kterou lze využít

V souladu s § 37 odst. 4 správního řádu je možno učinit podání ve věci žádosti o pověření k provádění atestací podle zákona v elektronické podobě, v souladu s § 69 odst. 3 správního řádu lze rozhodnutí vyhotovit elektronicky a v souladu s § 19 odst. 3 správního řádu jej lze také doručit na elektronickou adresu žadatele, a to na jeho žádost.

Jaké jsou související předpisy

Věstníky Ministerstva vnitra

Prováděcí právní předpisy k zákonu č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky je možné uplatnit ve lhůtách pro správní řízení na Ministerstvu vnitra odvoláním se proti výsledku správního řízení.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Při nedodržení podmínek stanovených zákonem nebude vydáno pověření k provádění atestací a správní poplatek propadá.

Další informace

Můžete se obrátit na Ministerstvo vnitra, odbor eGovernmentu.

Za správnost návodu odpovídá útvar

Ministerstvo vnitra, odbor eGovernmentu

Kontaktní osoba

Nevyplněno