Vydání oprávnění k hornické činnosti a k činnosti prováděné hornickým způsobem

ID Záznamu
i-267-537
Datum zveřejnění
08.01.2009
Poslední aktualizace
08.01.2009

Základní informace k životní situaci

Oprávnění k hornické činnosti nebo k činnosti prováděné hornickým způsobem musí vlastnit každá právnická či fyzická osoba, která zamýšlí provozovat činnosti ve smyslu ustanovení § 2 a 3 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon").

Hornickou činností se (ve smyslu ustanovení § 2 zákona) rozumí:

 • vyhledávání a průzkum ložisek vyhrazených nerostů,

 • otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek,

 • zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů,

 • úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním,

 • zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť při činnostech uvedených v písm. a) až d),

 • zvláštní zásahy do zemské kůry,

 • zajišťování a likvidace starých důlních děl,

 • báňská záchranná služba,

 • důlně měřická činnost.

Činností prováděnou hornickým způsobem se (ve smyslu ustanovení § 3 zákona) rozumí:

 • dobývání ložisek nevyhrazených nerostů, včetně úpravy a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním, a vyhledávání a průzkum ložisek nevyhrazených nerostů prováděné k tomu účelu,

 • těžba písků v korytech vodních toků a štěrkopísků plovoucími stroji, včetně úpravy a zušlechťování těchto surovin prováděných v souvislosti s jejich těžbou, s výjimkou odstraňování nánosů při údržbě vodních toků,

 • práce k zajištění stability podzemních prostorů (podzemní sanační práce),

 • práce na zpřístupňování jeskyní a práce na jejich udržování v bezpečném stavu,

 • zemní práce prováděné za použití strojů a výbušnin, pokud se na jedné lokalitě přemísťuje více než 100 000 m krychlových horniny, s výjimkou zakládání staveb,

 • vrtání vrtů s délkou nad 30 m pro jiné účely než k činnostem uvedeným v § 2 a 3 zákona,

 • jímání přírodních léčivých a stolních minerálních vod v důlním díle v podzemí,

 • práce na zpřístupnění starých důlních děl nebo trvale opuštěných důlních děl a práce na jejich udržování v bezpečném stavu,

 • podzemní práce spočívající v hloubení důlních jam a studní, v ražení štol a tunelů, jakož i ve vytváření podzemních prostorů o objemu větším než 300 m krychlových horniny.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

V této věci je oprávněna jednat právnická či fyzická osoba, popř. jejich pověření zástupci.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Oprávnění k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, jakož i k projektování a navrhování objektů a zařízení, které jsou součástí hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem (dále jen "oprávnění"), lze vydat právnické nebo fyzické osobě, která prokáže, že je odborně způsobilá sama nebo prostřednictvím k tomu odborně způsobilých zaměstnanců (závodní, závodní dolu, závodní lomu nebo projektant) zabezpečovat činnosti v rozsahu požadovaného oprávnění.

Vydané oprávnění má platnost na celém území České republiky.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Žádost o vydání oprávnění podejte osobně nebo prostřednictvím pověřeného zástupce (tento zástupce nemusí mít plnou moc) k místně příslušnému orgánu státní báňské správy.

Žádost musí obsahovat všechny požadované náležitosti dle bodu 10.

Na které instituci životní situaci řešit

K vydání oprávnění je místně příslušný obvodní báňský úřad, v jehož obvodu působnosti má právnická nebo fyzická osoba sídlo, popřípadě místo podnikání nebo bydliště.

Není-li takové místo na území České republiky, řídí se příslušnost podle místa zamýšlené činnosti, k níž je oprávnění třeba.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

V žádosti o vydání oprávnění právnická nebo fyzická osoba uvede:

 • obchodní jméno, popřípadě jméno a příjmení,

 • sídlo, popřípadě místo podnikání nebo bydliště,

 • identifikační číslo, popřípadě rodné číslo,

 • požadovaný předmět činnosti,

 • jméno, příjmení, bydliště a rodné číslo závodního, popřípadě závodního dolu nebo závodního lomu nebo projektanta, včetně jeho osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce,

 • jméno, příjmení, bydliště a rodné číslo odpovědného řešitele geologických prací, včetně jeho osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce, je-li oprávnění vydáváno pro hornickou činnost dle písm. a),

 • jméno, příjmení, bydliště a rodné číslo odpovědné osoby dle § 19 nebo § 21 vyhlášky č. 447/2001 Sb., o báňské záchranné službě, ve znění pozdějších předpisů, je-li oprávnění vydáváno pro hornickou činnost dle písm. h),

 • jméno, příjmení, bydliště a rodné číslo hlavního důlního měřiče, včetně jeho osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce, je-li oprávnění vydáváno pro hornickou činnost dle písm. i).

K žádosti je nutno připojit doklady, popř. jejich ověřené kopie, kterými právnická nebo fyzická osoba prokáže výše uvedené skutečnosti.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Předepsané formuláře nejsou stanoveny (žádost se podává volnou formou).

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek za vydání oprávnění činí 1 000 Kč (položka 22 písm. b) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů).

Jedná-li se o změnu skutečností vedených v evidenci oprávnění obvodního báňského úřadu nebo o změnu předmětu činnosti, správní poplatek se snižuje o 50 %.

Správní poplatek je vyměřen a vybírán v české měně a platí se kolkovými známkami.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Oprávnění bude vydáno do 30 dnů od předložení všech dokladů potřebných pro jeho vydání místně příslušnému obvodnímu báňskému úřadu.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Obvodní báňský úřad zašle opis oprávnění příslušnému správci daně a orgánu státní statistiky.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Právnická nebo fyzická osoba je povinna oznámit obvodnímu báňskému úřadu všechny změny týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny jako náležitosti žádosti o oprávnění, a předložit o nich doklady do 15 dnů od vzniku změn.

(Opis rozhodnutí o změnách zašle obvodní báňský úřad orgánům uvedeným v bodě 14.)

Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky jsou řešeny v souladu se správním řádem.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Fyzická osoba, která provádí hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem bez potřebného oprávnění, se dopustí přestupku, za který lze uložit pokutu až do výše 50 000 Kč.

Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která provádí hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem bez potřebného oprávnění, se dopustí správního deliktu, za který lze uložit pokutu až do výše 5 000 000 Kč.

Nejčastější dotazy

Kdy pozbývá oprávnění platnosti?

Oprávnění pozbývá platnosti:

 • uplynutím doby platnosti, pokud byla v oprávnění uvedena,

 • zánikem právnické osoby nebo smrtí fyzické osoby,

 • zánikem platnosti osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce nebo ukončením pracovněprávního nebo jiného obdobného poměru závodního, popř. závodního dolu nebo závodního lomu nebo projektanta, neuzavře-li právnická, popř. fyzická osoba ke dni skončení tohoto poměru nový obdobný poměr s odborně způsobilou osobou (obvodní báňský úřad může povolit vykonávání hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem, jakož i projektování objektů a zařízení, které jsou součástí těchto činností, na přechodnou dobu bez této odpovědné fyzické osoby, pokud tím nemůže dojít k ohrožení životů a zdraví lidí nebo ke značným škodám na majetku).

Za správnost návodu odpovídá útvar

I. odbor Českého báňského úřadu

Kontaktní osoba

Ing. Radim Mžyk, tel.: 221 775 305