Stanovení povinnosti poskytnout soubor minimálních údajů - návrh na zahájení řízení

ID Záznamu
Datum zveřejnění
15.09.2020
Poslední aktualizace
15.09.2020

Základní informace k životní situaci

Podle zákona č. 194/2017 Sb., o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů, má oprávněná osoba právo na poskytnutí souboru minimálních údajů o fyzické infrastruktuře povinných osob.

Nemá-li Český telekomunikační úřad požadované údaje, ani je neobdrží od povinného orgánu, může se oprávněná osoba po vyrozumění od Českého telekomunikačního úřadu s žádostí o poskytnutí údajů obrátit na povinnou osobu.

Pokud povinná osoba odmítne žádost o poskytnutí souboru minimálních údajů o fyzické infrastruktuře nebo neposkytne oprávněné osobě soubor minimálních údajů do 2 měsíců ode dne, kdy jí byla žádost doručena, má oprávněná osoba právo předložit věc k rozhodnutí Českému telekomunikačnímu úřadu.

Český telekomunikační úřad rozhodne o povinnosti poskytnout údaje nebo rozhodne o odmítnutí poskytnutí údajů.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Oprávněnou osobou je provozovatel veřejné komunikační sítě a povinný orgán.

Právo předložit věc Českému telekomunikačním úřadu k rozhodnutí má oprávněná osoba, jejíž žádost o poskytnutí souboru minimálních údajů o fyzické infrastuktuře byla odmítnuta, nebo pokud jí nebyl soubor minimálních údajů poskytnut do 2 měsíců od doručení žádosti povinné osobě.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Návrh na rozhodnutí musí být oprávněnou osobou podán nejpozději do 1 měsíce ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající oprávnění podat návrh na rozhodnutí.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Pro podání návrhu na zahájení správního řízení o stanovení povinnosti poskytnout soubor minimálních údajů o fyzické infrastruktuře není stanoven žádný povinný formulář.

Tento návrh musí splňovat obecné náležitosti podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zejména § 37 ve spojení s § 45. 

Návrh musí být podán Úřadu nejpozději do 1 měsíce ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající oprávnění podat návrh na rozhodnutí.

Na které instituci životní situaci řešit

Návrh na zahájení správního řízení o stanovení povinnosti poskytnout soubor minimálních údajů o fyzické infrastruktuře zasílejte na adresu:

Český telekomunikační úřad, Jednotné informační místo, poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

V případě dotazů se můžete obrátit na oddělení jednotného informačního místa Českého telekomunikačního úřadu,

tel.:  532 124 106, e-mail: podatelna@ctu.cz.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

K návrhu na zahájení správního řízení o stanovení povinnosti poskytnout soubor minimálních údajů o fyzické infrastruktuře je třeba doložit veškeré dokumenty týkající se komunikace s povinnou osobou ohledně podané žádosti oprávněné osoby.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za podání návrhu se hradí správní poplatek ve výši 2 000 Kč (položka 114 písm. a) Sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatích, ve znění pozdějších předpisů).

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Úřad projedná věc bez zbytečného odkladu a rozhodne o povinnosti poskytnout údaje, nebo návrh na rozhodnutí sporu zamítne.

Pokud nelze věc projednat bez zbytečného odkladu, rozhodne Český telekomunikační úřad o stanovení povinnosti poskytnout soubor minimálních údajů do 2 měsíců.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Účastníky správního řízení jsou povinná osoba a oprávněná osoba.

Elektronická služba, kterou lze využít

Návrh na zahájení správního řízení o stanovení povinnosti poskytnout soubor minimálních údajů o fyzické infrastruktuře můžete podat v elektronické podobě, a to prostřednictvím elektronické adresy: podatelna@ctu.cz.

Podání v elektronické podobě je možné učinit:

  • s elektronickým podpisem,
  • bez elektronického podpisu, to však pouze za podmínky, že podání je do 5 dnů doplněno písemným nebo ústním podáním do protokolu nebo podáním v elektronické podobě se zaručeným elektronickým podpisem,
  • prostřednictvím Integrovaného systému datových schránek; adresa datové schránky Českého telekomunikačního úřadu: a9qaats.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí Úřadu o sporu není přípustný rozklad, přezkumné řízení ani obnova řízení.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Povinná osoba se dopustí přestupku tím, že neinformuje oprávněnou osobu o důvodech odmítnutí její žádosti o poskytnutí souboru minimálních údajů o fyzické infarstruktuře. Za přestupek lze uložit pokutu do 200 000 Kč. Český telekomunikační úřad rovněž vymáhá ukládáním donucovacích pokut splnění povinností uložených rozhodnutím Českého telekomunikačního úřadu podle zákona č. 194/2017 Sb., o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Další informace

Můžete se obrátit na oddělení jednotného informačního místa Českého telekomunikačního úřadu,

tel.: 532 124 106, e-mail: podatelna@ctu.cz.

Za správnost návodu odpovídá útvar

Český telekomunikační úřad - oddělení jednotného informačního místa