Spor o průzkumu fyzické infrastruktury na místě - návrh na zahájení řízení

ID Záznamu
Datum zveřejnění
15.09.2020
Poslední aktualizace
15.09.2020

Základní informace k životní situaci

Podle zákona č. 194/2017 Sb., o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů, má oprávněná osoba na základě odůvodněné žádosti a na její náklady právo na průzkum fyzické infrastruktury povinné osoby na místě, a to za spravedlivých, přiměřených a nediskriminačních podmínek, nejsou-li dány důvody pro odmítnutí žádosti.

Oprávněná osoba je povinna poskytnout povinné osobě náhradu za nucené omezení vlastnického práva v míře odpovídající rozsahu, v němž byla povinná osoba prrůzkumem své fyzické infrastruktury dotčena. Pokud povinná osoba odmítne písemnou žádost oprávněné osoby o průzkum fyzické infrastruktury na místě, nebo ve lhůtě 1 měsíce ode dne doručení žádosti povinné osobě nebyla tato smlouva uzavřena, má oprávněná osoba právo předložit věc k rozhodnutí Českému telekomunikačnímu úřadu.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Právo předložit věc Českému telekomunikačním úřadu k rozhodnutí má oprávněná osoba, byla-li žádost o průzkum na místě odmítnuta nebo nebyla-li ve lhůtě 1 měsíce od doručení žádosti povinné osobě uzavřena smlouva o průzkumu fyzické infrastruktury na místě. Oprávněnou osobou je provozovatel veřejné komunikační sítě a povinný orgán.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Návrh na rozhodnutí musí být o podán nejpozději do 1 měsíce ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající oprávnění podat návrh na rozhodnutí.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Pro podání návrhu na zahájení správního řízení není stanoven žádný povinný formulář. Tento návrh musí splňovat obecné náležitosti podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zejména § 37 ve spojení s § 45.

Součástí návrhu na rozhodnutí sporu o uzavření smlouvy musí být návrh smlouvy se specifikací jeho sporných částí. Návrh musí být podán Úřadu nejpozději do 1 měsíce ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající oprávnění podat návrh na rozhodnutí.

Na které instituci životní situaci řešit

Návrh na rozhodnutí sporu o uzavření smlouvy zasílejte na adresu: Český telekomunikační úřad, poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

V případě dotazů se můžete obrátit na odbor legislativní a právní Českého telekomunikačního úřadu,

tel.: 532 124 106, e-mail: podatelna@ctu.cz.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

K návrhu na rozhodnutí sporu o uzavření smlouvy je třeba předložit návrh smlouvy se specifikací jeho sporných částí.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za podání návrhu se hradí správní poplatek ve výši 2 000 Kč (položka 114 písm. a) Sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatích, ve znění pozdějších předpisů).

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Český telekomunikační úřad projedná věc bez zbytečného odkladu a rozhodne o povinnosti uzavřít smlouvu, anebo návrh na rozhodnutí sporu zamítne. Pokud nelze věc projednat bez zbytečného odkladu, rozhodne Český telekomunikační úřad o sporu o průzkum fyzické infrastruktury na místě do 2 měsíců.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Účastníky správního řízení jsou povinná osoba a oprávněná osoba.

Elektronická služba, kterou lze využít

Návrh na rozhodnutí sporu o uzavření smlouvy můžete podat v elektronické podobě, a to prostřednictvím elektronické adresy: podatelna@ctu.cz.

Podání v elektronické podobě je možné učinit:

  • s elektronickým podpisem,
  • bez elektronického podpisu, to však pouze za podmínky, že podání je do 5 dnů doplněno písemným nebo ústním podáním do protokolu nebo podáním v elektronické podobě se zaručeným elektronickým podpisem,
  • prostřednictvím Integrovaného systému datových schránek; adresa datové schránky Českého telekomunikačního úřadu: a9qaats.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí Úřadu o sporu není přípustný rozklad, přezkumné řízení ani obnova řízení.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Povinná osoba se dopustí přestupku tím, že neinformuje oprávněnou osobu o důvodech odmítnutí její žádosti o průzkum fyzické infrastruktury na místě. Za přestupek lze uložit pokutu do 200 000 Kč. Český telekomunikační úřad rovněž vymáhá ukládáním donucovacích pokut splnění povinností uložených rozhodnutím Českého telekomunikačního úřadu podle zákona č. 194/2017 Sb., o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Další informace

Můžete se obrátit na odbor legislativní a právní Českého telekomunikačního úřadu,

tel.: 532 124 106, e-mail: podatelna@ctu.cz.

Za správnost návodu odpovídá útvar

Český telekomunikační úřad - oddělení jednotného informačního místa