Spor o přístup k fyzické infrastruktuře uvnitř budovy - návrh na zahájení řízení

ID Záznamu
Datum zveřejnění
15.09.2020
Poslední aktualizace
15.09.2020

Základní informace k životní situaci

Podle zákona č. 194/2017 Sb., o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů, má oprávněná osoba právo ukončit svou vysokorychlostní síť elektronických komunikací v prostorách koncového uživatele, pokud infrastruktura uvnitř budovy umožňující připojení o rychlosti nejméně 30 Mb/s neexistuje a pokud s tím koncový uživatel souhlasí.

Pokud je při zavádění nové vysokorychlostní sítě elektronických komunikací uvnitř budovy technicky nemožné nebo ekonomicky neefektivní vybudování nové fyzické infrastruktury uvnitř budovy, má oprávněná osoba právo na přístup ke kterékoli stávající fyzické infrastruktuře uvnitř budovy nebo k přístupovému bodu budovy.

Povinná osoba umožní přístup k fyzické infrastruktuře uvnitř budovy nebo k přístupovému bodu budovy pro účely zavedení vysokorychlostní sítě elektronických komunikací oprávněné osobě na základě její odůvodněné žádosti, a to za spravedlivých, přiměřených a nediskriminačních podmínek včetně ceny za použití stávající fyzické infrastruktury uvnitř budovy nebo přístupového bodu budovy, obsahuje-li žádost zakonné náležitosti a nejsou-li dány důvody pro odmítnutí žádosti.

Pokud povinná osoba odmítne písemnou žádost oprávněné osoby o přístup k fyzické infrastruktuře uvnitř budovy, nebo ve lhůtě 2 měsíců ode dne doručení žádosti povinné osobě nebyla tato smlouva uzavřena, má oprávněná osoba nebo povinná osoba právo předložit věc k rozhodnutí Českému telekomunikačnímu úřadu.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Právo předložit věc Českému telekomunikačním úřadu k rozhodnutí má oprávněná osoba nebo povinná osoba, byla-li žádost o přístup k fyzické infrastruktuře uvnitř budovy odmítnuta nebo nebyla-li ve lhůtě 2 měsíců od doručení žádosti povinné osobě uzavřena smlouva přístup k fyzické infrastruktuře uvnitř budovy. Oprávněnou osobou je provozovatel veřejné komunikační sítě a povinný orgán. Povinnou osobou je:

1. provozovatel veřejné komunikační sítě,
2. provozovatel fyzické infrastruktury určené pro poskytování služeb přepravy, přenosu nebo distribuce plynu nebo elektřiny včetně veřejného osvětlení, rozvodu tepelné energie, rozvodu vody včetně odstraňování nebo čištění odpadních a kanalizačních vod a odvodňovacích systémů,
3. provozovatel fyzické infrastruktury určené k poskytování dopravních služeb včetně železnic, silnic, přístavů a letišť,
4. investor pro účely poskytováni údajů o stavebních pracích a pro účely koordinace stavebních prací financovaných z veřejných prostředků,
5. vlastník fyzické infrastruktury uvedené v bodech 1 až 4 nebo osoba oprávněná z jiných práv k této fyzické infrastruktuře, není-li provozovatel této fyzické infrastruktury jejím vlastníkem a nemá k ní taková práva, která by mu umožňovala plnit povinnosti povinné osoby podle tohoto zákona; povinnou osobou nejsou Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra a bezpečnostní sbory.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Návrh na rozhodnutí musí být o podán nejpozději do 1 měsíce ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající oprávnění podat návrh na rozhodnutí.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Pro podání návrhu na zahájení správního řízení není stanoven žádný povinný formulář. Tento návrh musí splňovat obecné náležitosti podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zejména § 37 ve spojení s § 45. Součástí návrhu na rozhodnutí sporu o uzavření smlouvy musí být návrh smlouvy se specifikací jeho sporných částí. Návrh musí být podán Úřadu nejpozději do 1 měsíce ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající oprávnění podat návrh na rozhodnutí.

Na které instituci životní situaci řešit

Návrh na rozhodnutí sporu o uzavření smlouvy zasílejte na adresu: Český telekomunikační úřad, poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

V případě dotazů se můžete obrátit na odbor legislativní a právní Českého telekomunikačního úřadu,

tel.: 532 124 106, e-mail: podatelna@ctu.cz.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

K návrhu na rozhodnutí sporu o uzavření smlouvy je třeba předložit návrh smlouvy se specifikací jeho sporných částí.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za podání návrhu se hradí správní poplatek ve výši 2 000 Kč (položka 114 písm. a) Sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatích, ve znění pozdějších předpisů).

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Český telekomunikační úřad projedná věc bez zbytečného odkladu a rozhodne o povinnosti uzavřít smlouvu, anebo návrh na rozhodnutí sporu zamítne.

Pokud nelze věc projednat bez zbytečného odkladu, rozhodne Český telekomunikační úřad o sporu o přístup k fyzické infrastruktuře do 2 měsíců.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Účastníky správního řízení jsou povinná osoba a oprávněná osoba.

Elektronická služba, kterou lze využít

Návrh na rozhodnutí sporu o uzavření smlouvy můžete podat v elektronické podobě, a to prostřednictvím elektronické adresy: podatelna@ctu.cz.

Podání v elektronické podobě je možné učinit:

  • s elektronickým podpisem,
  • bez elektronického podpisu, to však pouze za podmínky, že podání je do 5 dnů doplněno písemným nebo ústním podáním do protokolu nebo podáním v elektronické podobě se zaručeným elektronickým podpisem,
  • prostřednictvím Integrovaného systému datových schránek; adresa datové schránky Českého telekomunikačního úřadu: a9qaats.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí Úřadu o sporu není přípustný rozklad, přezkumné řízení ani obnova řízení.

Další informace

Můžete se obrátit na odbor legislativní a právní Českého telekomunikačního úřadu,

tel.: 532 124 106, e-mail: podatelna@ctu.cz.

Za správnost návodu odpovídá útvar

Český telekomunikační úřad - oddělení jednotného informačního místa