Oznámení podnikání v elektronických komunikacích (oznámení zahájení, změny, ukončení nebo přerušení výkonu komunikační činnosti)

ID Záznamu
i-265-1060
Datum zveřejnění
02.10.2017
Poslední aktualizace
02.10.2017

Základní informace k životní situaci

Podnikáním se rozumí soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku.

Předmětem podnikání v elektronických komunikacích je dle § 8 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů:

 • zajišťování veřejných komunikačních sítí,

 • poskytování služeb elektronických komunikací.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Oznámení podnikání v elektronických komunikacích uskutečňuje fyzická nebo právnická osoba, která hodlá vykonávat (popř. vykonává) komunikační činnost, která je podnikáním v elektronických komunikacích.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podnikat v elektronických komunikacích na území České republiky mohou fyzické a právnické osoby, které splňují obecné podmínky dle § 8 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích.

Při oznamování podnikání v elektronických komunikacích (oznámení zahájení, změny, ukončení nebo přerušení výkonu komunikační činnosti) je třeba postupovat podle dále uvedených informací a pokynů.

1.) Oznámení komunikační činnosti

Zákon o elektronických komunikacích stanovuje fyzickým a právnickým osobám, které hodlají vykonávat komunikační činnost, která je podnikáním v elektronických komunikacích, povinnost oznámit předem písemně (dle § 13 zákona o elektronických komunikacích) tuto skutečnost Českému telekomunikačnímu úřadu.

2.) Oznámení změny údajů uvedených v oznámení komunikační činnosti

Fyzická a právnická osoba, která splnila oznamovací povinnost, je (dle § 13 odst. 6 zákona o elektronických komunikacích) povinna Českému telekomunikačnímu úřadu písemně neprodleně sdělit změny údajů uvedených v oznámení.

To neplatí v případě, kdy změna údajů byla oznámena prostřednictvím jiného agendového místa (viz zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů).

Změnou údajů uvedených v oznámení se rozumí:

 • změny identifikačních údajů uvedených v prvotním oznámení komunikační činnosti,

 • změny údajů týkající se již oznámené komunikační činnosti nebo

 • nově zahajovaná komunikační činnost u již oznámené fyzické nebo právnické osoby.

3.) Oznámení ukončení výkonu komunikační činnosti

Fyzická a právnická osoba, která ukončila vykonávání komunikační činnosti podle všeobecného oprávnění, je povinna (dle § 13 odst. 7 zákona o elektronických komunikacích) ve lhůtě 1 týdne od ukončení výkonu komunikační činnosti oznámit písemně tuto skutečnost Českému telekomunikačnímu úřadu.

4.) Oznámení přerušení výkonu komunikační činnosti, popř. oznámení opětovného zahájení komunikační činnosti po přerušení

Fyzická a právnická osoba, která přerušila vykonávání komunikační činnosti podle všeobecného oprávnění, je povinna (dle § 13 odst. 7 zákona o elektronických komunikacích) ve lhůtě 1 týdne od přerušení výkonu komunikační činnosti oznámit tuto skutečnost Českému telekomunikačnímu úřadu.

Fyzická a právnická osoba, která přerušila vykonávání komunikační činnosti, je (dle § 13 odst. 9 zákona o elektronických komunikacích) povinna v případě opětovného zahájení vykonávání této činnosti tuto skutečnost Českému telekomunikačnímu úřadu oznámit.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

1.) Oznámení komunikační činnosti

Fyzická a právnická osoba oznamuje výkon komunikační činnosti, která je předmětem podnikání v elektronických komunikacích, Českému telekomunikačnímu úřadu písemně, doručením řádně a úplně vyplněného formuláře "Oznámení komunikační činnosti", dostupného ve formátu *.doc, a to včetně příloh dle § 13 zákona o elektronických komunikacích a dokladů o splnění obecných podmínek dle § 8 zákona o elektronických komunikacích.

Fyzická nebo právnická osoba bude následně vyzvána k zaplacení správního poplatku za vydání "Osvědčení o oznámení komunikační činnosti".

2.) Oznámení změny údajů uvedených v oznámení komunikační činnosti

Změny údajů uvedených v oznámení sdělí fyzická a právnická osoba vyplněním formuláře "Oznámení komunikační činnosti", kde vyznačí, co je účelem oznámení.

Požaduje-li fyzická nebo právnická osoba vydání "Osvědčení o sdělení změny oznámených údajů", vyznačí tento požadavek ve formuláři "Oznámení komunikační činnosti" a následně bude vyzvána k zaplacení správního poplatku za vydání tohoto osvědčení.

3.) Oznámení ukončení výkonu komunikační činnosti

Fyzická a právnická osoba oznámí ukončení komunikační činnosti vyplněním formuláře "Oznámení komunikační činnosti", kde vyznačí, že účelem je "ukončení činnosti".

4.) Oznámení přerušení výkonu komunikační činnosti, popř. oznámení opětovného zahájení komunikační činnosti po přerušení

Fyzická a právnická osoba oznámí přerušení komunikační činnosti, popř. opětovné zahájení komunikační činnosti po přerušení, vyplněním formuláře "Oznámení komunikační činnosti", kde vyznačí, že účelem je "přerušení činnosti".

Důležité upozornění!

Údaje, které uvede fyzická nebo právnická osoba v oznámení komunikační činnosti, musí být přesné a musí odpovídat skutečnosti.

Oznámené údaje slouží nejen k evidenci podnikající osoby v databázi podnikatelů, ale jsou využívány i pro další významné účely, jako je např. statistické zjišťování v oblasti elektronických komunikací, analýza relevantních trhů v elektronických komunikacích apod.

Na které instituci životní situaci řešit

Vyplněný formulář "Oznámení komunikační činnosti" (včetně příloh dle § 13 zákona o elektronických komunikacích a dokladů o splnění obecných podmínek dle § 8 zákona o elektronických komunikacích) zašle fyzická a právnická osoba na adresu Českého telekomunikačního úřadu, odboru pro oblast, který je místně příslušný podle adresy místa podnikání fyzické osoby nebo sídla právnické osoby.

Formuláře lze rovněž podat při osobní návštěvě příslušného odboru pro oblast Českého telekomunikačního úřadu nebo elektronicky (viz bod 16).

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Fyzická a právnická osoba doloží oznámení následujícími originálními doklady, popř. notářsky ověřenými kopiemi originálů dokladů (doklady lze ověřit i na místně příslušném odboru Českého telekomunikačního úřadu):

 • Základní údaje fyzické osoby nezbytné pro vyžádání výpisu z evidence Rejstříku trestů Českým telekomunikačním úřadem v souladu s ustanovením § 8 odst. 6 zákona o elektronických komunikacích. Tyto údaje musí vyplnit oznamovatel (oprávněná osoba). Český telekomunikační úřad si na základě takto předložených údajů za účelem doložení bezúhonnosti vyžádá dle zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, výpis z evidence Rejstříku trestů. Případně je možné předložit doklad o bezúhonnosti dle § 8 odst. 6 zákona o elektronických komunikacích, ne starší 3 měsíců. Fyzická osoba, která není státním občanem České republiky, dokládá bezúhonnost výpisem z evidence obdobné Rejstříku trestů, vydaným státem, jehož je fyzická osoba občanem, jakož i doklady vydanými státy, ve kterých se déle než 3 měsíce nepřetržitě zdržovala v posledních 3 letech. Tyto doklady nesmí být starší 3 měsíců. Nevydává-li stát výpisy nebo doklady, předloží fyzická osoba Českému telekomunikačnímu úřadu čestné prohlášení o své bezúhonnosti.

 • Základní údaje právnické osoby nezbytné pro vyžádání výpisu z evidence Rejstříku trestů Českým telekomunikačním úřadem v souladu s ustanovením § 8 odst. 6 zákona o elektronických komunikacích. Český telekomunikační úřad si na základě takto předložených údajů za účelem doložení bezúhonnosti vyžádá dle zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, výpis z evidence Rejstříku trestů. Případně je možné předložit doklad o bezúhonnosti dle § 8 odst. 6 zákona o elektronických komunikacích, ne starší 3 měsíců. Právnická osoba, která má sídlo mimo území České republiky, dokládá bezúhonnost výpisem z evidence obdobné Rejstříku trestů, vydaným státem, v němž má sídlo, pokud tento stát takovéto doklady vydává, jakož i doklady vydanými státy, ve kterých podnikala déle než 3 měsíce v posledních 3 letech, pokud tyto státy takovéto doklady vydávají. Tyto doklady nesmí být starší 3 měsíců. Nevydává-li stát takovéto výpisy nebo doklady, předloží právnická osoba Českému telekomunikačnímu úřadu čestné prohlášení o své bezúhonnosti. Takové údaje nebo doklady musí předložit rovněž (fyzická) osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář "Oznámení komunikační činnosti" je k dispozici na všech odborech pro oblasti Českého telekomunikačního úřadu nebo také na internetových stránkách Českého telekomunikačního úřadu, a to ve formátu *.doc.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

1.) Za vydání "Osvědčení o oznámení komunikační činnosti" (dle § 14 odst. 1 zákona o elektronických komunikacích) je vybírán správní poplatek ve výši 1 000 Kč.

Toto osvědčení se vydává každé fyzické a právnické osobě, která Českému telekomunikačnímu úřadu předložila oznámení zahájení výkonu komunikační činnosti v souladu s § 13 zákona o elektronických komunikacích.

Správní poplatek je vybírán dle položky 109 písm. a) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

2.) Při oznámení změny údajů uhradí fyzická a právnická osoba, žádající o vydání "Osvědčení o sdělení změny oznámených údajů" (dle § 14 odst. 5 zákona o elektronických komunikacích), správní poplatek ve výši 500 Kč, a to za vydání tohoto osvědčení.

Správní poplatek je vybírán dle položky 109 písm. b) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

3.) Za oznámení ukončení výkonu komunikační činnosti se poplatek nevybírá.

4.) Za oznámení přerušení výkonu komunikační činnosti se poplatek nevybírá.

Správní poplatek uhradí fyzická nebo právnická osoba na příjmový účet oblastního odboru Českého telekomunikačního úřadu místně příslušného podle adresy místa podnikání fyzické osoby nebo sídla právnické osoby, tj. odboru, u kterého bude oznamovat komunikační činnost.

Veškeré kontaktní údaje potřebné k úhradě správního poplatku sdělí oznamovateli právě příslušný oblastní odbor Českého telekomunikačního úřadu.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Fyzické nebo právnické osobě, která oznámila výkon komunikační činnosti, vydá Český telekomunikační úřad dle § 14 odst. 1 zákona o elektronických komunikacích do 1 týdne (ode dne doručení oznámení) "Osvědčení o oznámení komunikační činnosti"; to však pouze za předpokladu, že oznámení splňuje všechny požadované náležitosti uložené zákonem o elektronických komunikacích.

Oprávnění k podnikání oznamující osobě vzniká dnem doručení úplného oznámení výkonu komunikační činnosti, která je podnikáním v elektronických komunikacích, které splňuje náležitosti dle § 8 a § 13 zákona o elektronických komunikacích.

Elektronická služba, kterou lze využít

Lze využít služeb e-podatelny Českého telekomunikačního úřadu.

Elektronické podání je možné provést prostřednictvím datové schránky (identifikátor: a9qaats) nebo prostřednictvím e-mailové zprávy odeslané na adresu: podatelna@ctu.cz, popř. přímo na e-mailovou adresu Českého telekomunikačního úřadu, odboru pro oblast, který je místně příslušný podle adresy místa podnikání fyzické osoby nebo sídla právnické osoby.

E-mailové podání je možné učinit:

 • s elektronickým podpisem, nebo

 • bez elektronického podpisu, to však pouze za podmínky, že podání je do 5 dnů doplněno písemným nebo ústním podáním do protokolu nebo podáním v elektronické podobě se zaručeným elektronickým podpisem.

Jaké jsou související předpisy

Všeobecné oprávnění č. VO-S/1/09.2014-5, kterým se mění všeobecné oprávnění č. VO-S/1/07.2005-9, kterým se stanoví podmínky k poskytování služeb elektronických komunikací, ve znění všeobecného oprávnění č. VO-S/1/07.2007-11 a všeobecného oprávnění č. VO-S/1/01.2012-2

Všeobecné oprávnění č. VO-S/2/09.2008-11 a všeobecné oprávnění č. VO-S/2/07.2007-12, kterým se mění všeobecné oprávnění č. VO-S/2/07.2005-10, kterým se stanoví podmínky k zajišťování veřejných komunikačních sítí a přiřazených prostředků

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky nejsou stanoveny.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Zákon o elektronických komunikacích stanovuje pro tuto životní situaci následující povinnosti:

 • Fyzická a právnická osoba, která hodlá vykonávat komunikační činnost, která je podnikáním v elektronických komunikacích, je (dle § 13 odst. 1 zákona o elektronických komunikacích) povinna předem tuto skutečnost písemně oznámit Českému telekomunikačnímu úřadu (oznámení podnikání).

 • Fyzická a právnická osoba, která ukončila nebo přerušila vykonávání komunikační činnosti, je (dle § 13 odst. 7 zákona o elektronických komunikacích) povinna ve lhůtě 1 týdne ode dne ukončení nebo přerušení výkonu komunikační činnosti oznámit tuto skutečnost Českému telekomunikačnímu úřadu.

 • Fyzická a právnická osoba, která přerušila vykonávání komunikační činnosti, je (dle § 13 odst. 9 zákona o elektronických komunikacích) povinna v případě opětovného zahájení vykonávání této činnosti tuto skutečnost Českému telekomunikačnímu úřadu oznámit.

Případné neoznámení výše uvedených skutečností je správním deliktem dle § 118 odst. 1 písm. c) zákona o elektronických komunikacích.

Za takový správní delikt je možno uložit pokutu do výše 20 000 000 Kč (dle § 118 odst. 22 písm. c) zákona o elektronických komunikacích).

Další informace

V případě nejasností nebo dotazů kontaktujte odbory pro oblasti Českého telekomunikačního úřadu.

Za správnost návodu odpovídá útvar

Český telekomunikační úřad - odbor regulace komunikačních činností a poštovních služeb

Kontaktní osoba

Ing. Dalibor Hirič, vedoucí oddělení rozvoje sítí nové generace, podnikání a správy čísel