Žádost o vydání "Potvrzení o neuložení pokuty v souvislosti s umožněním výkonu nelegální práce"

ID Záznamu
m-8304
Datum zveřejnění
30.04.2014
Poslední aktualizace
09.10.2019

Základní informace k životní situaci

Uchazeč o plnění veřejné zakázky na území Slovenské republiky musí prokázat splnění kvalifikačního předpokladu dodavatele doložením potvrzení, že mu nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů).

Na základě vyplnění elektronického formuláře žádosti, který je k dispozici na internetových stránkách Státního úřadu inspekce práce, a jeho následném zaslání prostřednictvím Informačního systému datových schránek je vydáno "Potvrzení o neuložení pokuty v souvislosti s umožněním výkonu nelegální práce" podle zvláštního právního předpisu.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost může podat:

  • fyzická osoba s přístupem do datové schránky,

  • podnikající fyzická osoba s přístupem do datové schránky,

 

  • právnická osoba s přístupem do datové schránky.

 

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Žadatel musí mít zřízenu datovou schránku; postup podání žádosti o zřízení datové schránky je zveřejněn na internetových stránkách Datových schránek.

Postup při řešení životní situace je součástí formuláře, kterým se podává žádost o vydání "Potvrzení o neuložení pokuty v souvislosti s umožněním výkonu nelegální práce".

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Řešení životní situace se zahajuje vyplněním a odesláním formuláře, který je k dispozici na internetových stránkách Státního úřadu inspekce práce.

Na které instituci životní situaci řešit

Potvrzení na základě podané žádosti vydává Státní úřad inspekce práce.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

V této životní situaci není nezbytná osobní komunikace žadatele s úřady státní správy; žádost je podávána prostřednictvím webového formuláře.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Při elektronickém způsobu zaslání žádosti doklady nejsou zapotřebí (totožnost žadatele se ověřuje prostřednictvím přihlášení do datové schránky).

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář žádosti o vydání "Potvrzení o neuložení pokuty v souvislosti s umožněním výkonu nelegální práce" je k dispozici na internetových stránkách Státního úřadu inspekce práce.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Vydání "Potvrzení o neuložení pokuty v souvislosti s umožněním výkonu nelegální práce" není zpoplatněno.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Podaná žádost je vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od podání žádosti.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Účastníkem řešení této životní situace je žadatel o vydání "Potvrzení o neuložení pokuty v souvislosti s umožněním výkonu nelegální práce".

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou po žadateli požadovány.

Elektronická služba, kterou lze využít

Žádost je podávána prostřednictvím webového formuláře, který je k dispozici na internetových stránkách Státního úřadu inspekce práce.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravným prostředkem je podnět k přezkumnému řízení.

Náprava vady či rozpor s právními předpisy se řeší postupem dle § 156 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Nejčastější dotazy

Kde získat informaci a "Potvrzení o neuložení pokuty v souvislosti s umožněním výkonu nelegální práce" v období do 31. prosince 2011?

Působnost v oblasti kontroly nelegálního zaměstnávání měl do 31. prosince 2011 Úřad práce České republiky; s účinností od 1. ledna 2012 přešla tato působnost na orgány inspekce práce, tj. Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce.

S žádostí o potvrzení, zda bylo/nebylo před 1. lednem 2012 vydáno pravomocné rozhodnutí v souvislosti s umožněním výkonu nelegální práce, je tedy nutné se obrátit na Úřad práce České republiky - generální ředitelství.

Další dotazy z oblasti problematiky v působnosti Státního úřadu inspekce práce naleznete na internetových stránkách Státního úřadu inspekce práce.

Další informace

Orgány inspekce práce poskytují zaměstnavatelům a zaměstnancům bezúplatně základní informace a poradenství týkající se ochrany pracovních vztahů a pracovních podmínek.

Poradenství je poskytováno písemně nebo osobně na pracovištích oblastních inspektorátů práce podle rozpisu poradenských dnů a hodin.

Za správnost návodu odpovídá útvar

Úsek inspekce pracovních vztahů a podmínek Státního úřadu inspekce práce

Kontaktní osoba

Mgr. Dalimila Solnická