Návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele při zadání veřejné zakázky podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

ID Záznamu
i-257-585
Datum zveřejnění
01.08.2015
Poslední aktualizace
01.08.2015

Základní informace k životní situaci

Na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže se můžete obrátit v případě, že zadavatel podle vašeho názoru při zadávání určité veřejné zakázky nepostupoval v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále též "zákon").

Návrh lze podat proti všem úkonům zadavatele, které vylučují nebo by mohly vyloučit zásady stanovené v § 6 zákona (transparentnost, rovné zacházení, zákaz diskriminace) a v jejichž důsledku hrozí nebo vznikla újma na právech navrhovatele, a to zejména proti:

 • zadávacím podmínkám,

 • obsahu oznámení nebo výzvy o zahájení zadávacího řízení,

 • vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení,

 • rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky,

 • použití druhu zadávacího řízení.

Po uzavření smlouvy lze podat návrh pouze:

 • proti uzavření smlouvy bez předchozího uveřejnění zadávacího řízení,

 • proti porušení zákazu uzavření smlouvy stanovenému zákonem nebo předběžným opatřením podle § 117 odst. 1 zákona, nebo

Navrhovatel se může domáhat pouze uložení zákazu plnění smlouvy.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Při zadávání nadlimitních a podlimitních veřejných zakázek či v soutěži o návrh může podat návrh k orgánu dohledu kterýkoliv dodavatel, který má nebo měl zájem na získání určité veřejné zakázky a kterému v důsledku domnělého porušení zákona úkonem zadavatele hrozí nebo vznikla újma na jeho právech.

Návrh je oprávněn podat rovněž dodavatel, kterého v důsledku domnělého porušení zákona zadavatel odmítl zařadit do dynamického nákupního systému.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podmínkou podání návrhu je předchozí podání námitek u zadavatele veřejné zakázky. Návrh musí být doručen Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a ve stejnopisu zadavateli do 10 kalendářních dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým zadavatel námitkám nevyhověl.

Pokud zadavatel námitky nevyřídil podle § 111 odst. 1 zákona (tj. do 10 dnů od obdržení námitek zadavatel neodeslal stěžovateli písemné rozhodnutí o tom, zda námitkám vyhovuje či nikoliv), lze návrh podat a doručit Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a zadavateli nejpozději do 25 kalendářních dnů ode dne odeslání námitek stěžovatelem.

Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy (§ 114 odst. 2 zákona) může stěžovatel podat bez předchozího podání námitek. Návrh musí být doručen do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy podle § 147 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení zadávacího řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření smlouvy.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podání je možno učinit v listinné nebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datové schránky.

Za podmínky, že podání je do 5 dnů potvrzeno, popř. doplněno způsobem uvedeným ve větě první, je možno je učinit pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím dálnopisu, telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití zaručeného elektronického podpisu.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Podle § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále též "správní řád"), musí být z podání patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje.

Fyzická osoba uvede v podání jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popř. jinou adresu pro doručování podle § 19 odst. 3 správního řádu.

V podání souvisejícím s její podnikatelskou činností uvede fyzická osoba jméno a příjmení, popř. dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání, identifikační číslo a adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání, popř. jinou adresu pro doručování.

Právnická osoba uvede v podání svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo nebo obdobný údaj a adresu sídla, popř. jinou adresu pro doručování.

Podání musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, další náležitosti, které stanoví zákon, a podpis osoby, která je činí.

Návrh musí vedle obecných náležitostí (viz výše) obsahovat následující:

 • označení zadavatele,

 • v čem je spatřováno porušení zákona, v jehož důsledku navrhovateli hrozí nebo vznikla újma na jeho právech,

 • návrhy na provedení důkazů,

 • čeho se navrhovatel domáhá,

 • v elektronické podobě písemné důkazní prostředky, jejichž provedení navrhovatel navrhl, nejsou-li součástí dokumentace o veřejné zakázce,

 • doklad o složení kauce,

 • doklad o opětovném složení jistoty podle § 67 odst. 4 zákona (mimo případy, kdy dodavatel nebyl povinen jistotu složit),

 • doklad o doručení námitek zadavateli - v případě návrhu zasílaného Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže před uzavřením smlouvy.

K návrhu je nutné doložit plnou moc, pokud je návrh podáván jinou osobou (prostřednictvím právního zástupce).

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Navrhovatel je povinen (spolu s podáním návrhu) složit na účet Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže kauci, a to ve výši:

 • 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč,

 • v případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci 100 000 Kč,

 • v případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

Kauce je příjmem státního rozpočtu, jestliže Úřad pro ochranu hospodářské soutěže:

 • pravomocným rozhodnutím rozhodne o zastavení řízení, pokud vzal navrhovatel návrh zpět poté, co bylo v témže správním řízení nepravomocně rozhodnuto o zamítnutí návrhu podle § 118 odst. 5 písm. a) zákona, nebo

 • vzal-li navrhovatel svůj návrh před vydáním rozhodnutí ve věci samé zpět (20 % kauce).

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže i účastníci řízení nesou své náklady.

Součástí rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže podle § 118 odst. 1 zákona je též rozhodnutí o povinnosti zadavatele uhradit náklady správního řízení. Náklady řízení se platí paušální částkou stanovenou prováděcím předpisem.

Podrobné informace naleznete na internetových stránkách Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Rozhodnutí musí být vydáno bez zbytečného odkladu.

Pokud nelze rozhodnutí vydat bezodkladně, je Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povinen vydat rozhodnutí nejpozději do 60 dnů od zahájení řízení, přičemž k této době se dále připočítává doba stanovená správním řádem a zákonem (§ 117c odst. 2 zákona).

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Účastníkem řízení je zadavatel a v řízení zahájeném na návrh též navrhovatel; je-li předmětem řízení přezkoumání rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, je účastníkem řízení též vybraný uchazeč.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí vydanému v prvním stupni lze v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem podat ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho doručení rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.

V rámci soudního přezkumu jsou rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže přezkoumávána správním soudem podle zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Jestliže se zadavatel dopustí správního deliktu, uloží mu Úřad pro ochranu hospodářské soutěže pokutu. Rozmezí, v jaké výši může být pokuta udělena, je stanoveno zákonem.

Za správnost návodu odpovídá útvar

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže - Sekce veřejných zakázek

Kontaktní osoba

Nevyplněno