Podání přiznání k DPH

ID Záznamu
i-244-1006
Datum zveřejnění
14.12.2006
Poslední aktualizace
14.12.2006

Základní informace k životní situaci

Přiznání k DPH (dále jen "DAP") je povinen podle zákona o DPH (dále jen "ZDPH") podat plátce DPH, tj. fyzická nebo právnická osoba samostatně uskutečňující ekonomické činnosti (osoba povinná k dani), jejíž obrat za nejvýše 12 měsíců přesáhne částku 1 000 000 Kč.

ZDPH speciálně řeší podání DAP pro osoby identifikované k dani, právní nástupce společnosti nebo družstva zaniklé zrušením bez likvidace, případně pro osoby registrované k DPH v jiném členském státě a zahraniční osoby povinné k dani, které nemají sídlo, místo podnikání nebo provozovnu v tuzemsku.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

V této věci je oprávněn jednat:

  • plátce jako daňový subjekt,

  • zákonný zástupce osoby, která není způsobilá k samostatnému jednání před správcem daně, tj. před finančním úřadem,

  • zmocněný zástupce zvolený plátcem.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech požadovaných náležitostí.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

DAP podejte osobně nebo prostřednictvím zplnomocněného zástupce. Lze ho také odeslat poštou.

Na které instituci životní situaci řešit

DAP podejte na finančním úřadě místně příslušném podle vašeho bydliště, případně podle sídla vaší firmy.

V případě pochybností o místní příslušnosti k finančnímu úřadu si vyhledejte konkrétní místo v příloze č. 1 zákona o územních finančních orgánech. Jsou zde uvedeny názvy, sídla a územní působnosti jednotlivých finančních úřadů.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Žádné dokumenty nejsou stanoveny.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Aktuální tiskopis "Přiznání k dani z přidané hodnoty" si můžete vyzvednout na kterémkoli z finančních úřadů. Je možné ho také nalézt na internetových stránkách:

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

DAP jste povinni podat do 25 dnů po skončení zdaňovacího období (měsíc nebo čtvrtletí). Ve stejné lhůtě je splatná i daň.

Elektronická služba, kterou lze využít

Podání DAP lze učinit též elektronicky, formou datové zprávy opatřené nebo neopatřené zaručeným elektronickým podpisem, a to ve tvaru a struktuře a za podmínek zveřejněných Ministerstvem financí v aplikaci "Elektronické podání pro daňovou správu", která je k dispozici na internetových stránkách Ministerstva financí.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky jsou řešeny v souladu se zákonem o správě daní a poplatků.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

V případě nepodání DAP může správce daně při stanovení daňové povinnosti postupovat bez vaší součinnosti podle zákona o správě daní a poplatků.

Další informace

Můžete se obrátit na:

  • daňového poradce, případně Komoru daňových poradců,

  • finanční úřady,

  • finanční ředitelství,

  • Ministerstvo financí.

Za správnost návodu odpovídá útvar

Ministerstvo financí - Ústřední finanční a daňové ředitelství

odbor Metodika a výkon DPH a majetkových daní

Lazarská 7

110 00 Praha 1