Daňové přiznání k dani z tabákových výrobků (tabákové nálepky)

ID Záznamu
394327492
Datum zveřejnění
19.08.2016
Poslední aktualizace
16.09.2020

Základní informace k životní situaci

Funkci daňového přiznání plní objednávka tabákových nálepek - § 116 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (dále též "zákon o spotřebních daních").

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Výrobce, oprávněný příjemce nebo dovozce tabákových výrobků nebo osoba pověřená k odběru tabákových nálepek.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  • V případě přijímání tabákových výrobků z ostatních zemí EU musí být daňový subjekt provozovatelem daňového skladu nebo oprávněným příjemcem, a musí se registrovat k dani z tabákových výrobků.
  • V případě dovozu ze třetích zemí (ze zemí mimo daňové území EU) musí dovozce, který hodlá dovážet tabákové výrobky v rámci podnikatelské činnosti, tuto skutečnost písemně ohlásit správci daně nejpozději tři týdny před uskutečněním prvního dovozu. Pokud má dovozce sídlo nebo trvalý pobyt mimo daňové území České republiky, je povinen podat písemné ohlášení u Celního úřadu pro Středočeský kraj.
  • V případě objednávky tabákových nálepek na cigarety musí být nejprve stanovena cena pro konečného spotřebitele podle § 103 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.

 

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Objednávku tabákových nálepek je oprávněn podat daňový subjekt Celnímu úřadu pro Středočeský kraj, a to způsobem stanoveným zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, na příslušném formuláři, který je přílohou č. 2 vyhlášky Ministerstva financí č. 82/2019 Sb., o tabákových nálepkách.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Další doklady nejsou stanoveny.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatky nejsou stanoveny.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty jsou stanoveny zákonem č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.

Tabákové nálepky musí být objednány:

a) dva týdny před odběrem v obvyklých případech, nebo

b) nejméně šest týdnů před prvním odběrem tabákových nálepek nového vzoru.

V případě změny sazby daně lze tabákovou nálepku odpovídající sazbě daně bezprostředně předcházející nové sazbě daně objednat s uvedením termínů odběru nejpozději 6 týdnů přede dnem nabytí účinnosti nové sazby daně. Takovou tabákovou  nálepku lze odebrat nejdříve 2 týdny po doručení objednávky pověřenému správci daně.

V případě změny sazby daně musí být tabáková nálepka odpovídající nové sazbě daně objednána nejméně 6 týdnů před jejím prvním odběrem. Takovou tabákovou nálepku  lze odebrat nejdříve 6 týdnů přede dnem nabytí účinnosti nové sazby daně.

Elektronická služba, kterou lze využít

Objednávku tabákových nálepek je možné učinit prostřednictvím tzv. inteligentního formuláře, který je k dispozici na internetových stránkách Celní správy České republiky

 

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky nejsou stanoveny.

Za správnost návodu odpovídá útvar

Generální ředitelství cel, odbor 30 - Právní