Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Pozemky se nacházejí v obci Třinec, v blízkosti železniční tratě Odb. Chotěbuz - Mosty u Jablunkova st.hr.. Pozemek p. č. 2086/22 byl oddělen od pozemku p. č. 2086/1 geometrickým plánem č. 2202-13/16. Pozemek se nachází jihovýchodně od centrální části obce. Severně je situována veřejná zeleň mezi tratí a místní komunikací, jižně se nachází zahrádkářská osada, východně se nachází plocha zastavěná řadovými garážemi, západně potom sídlištní zástavba s občanskou vybaveností. Příjezd k oceňovanému pozemku je místní komunikaací. Pozemek je ze západní strany ohraničen železniční tratí, severní a východní místní komunikací a východní strany navazující zahrádkou. Pozemek p. č. 2086/1 je zatížen služebností zapsané na LV zasahující do odděleného pozemku p. č. 2086/22 - právo umístit a provozovat na služebných pozemcích podzemní vedení a zařízení veřejné komunikační sítě, právo vstupovat a vjíždět na dotčené služebné pozemky v souvislosti se zřizováním, opravami, stavebními úpravami a provozováním stavebpředmětného podzemního vedení a zařízení veřejné komunikační sítě, ve prospěch Česká telekomunikační infrastruktura a.s.. Část pozemku p. č. 2086/1 je pronajata a užívána panem Bohuslavem Kowalowski. Na pronajaté části pozemku se nacházejí stavby dočasného charakteru, mobilní stavby nepodléhající zápisu do KN ve vlastnictví nájemce. Z hlediska územního plánu je pozemek zařazen mezi plochy dopravy drážní (DD).
Požadovaná cena
101700
Platnost do
2018-12-27
Telefon
601142887
E-mail
zavodska@szdc.cz
Osoba
Ing. Barbora Závodská
Útvar
O31
Katastrální území
Lyžbice, Třinec, okres Frýdek-Místek