Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo obrany - Nabízející: Vojenské lesy a statky ČR, s.p., Pod Juliskou 1624/5, 160 00 Praha 6
Popis
Pozemky: st. p.č. 102 o výměře 54 m2, zast. plocha a nádvoří , st. p.č. 103/1o výměře 6 m2, zastavěná plocha a nádvoří a p.č. 53/11 o výměře 678 m2, trvalý travní porost vše zapsané na LV č.8 pro k.ú. Středolesí, obec Hranice, okr. Přerov. Pozemek st. p.č. 102 a st. p.č. 103/1 v k.ú. Středolesí jsou zastavěny jinými stavbami bez čp/če, zapsané na LV č. 130 v k.ú. Středolesí pro jiného vlastníka. Pozemek p.č. 53/11 slouží jako přístupová a manipulační plocha k výše uvedeným stavbám. Jedná se o odloučený maje-tek v intravilánu obce
Požadovaná cena
27000.00
Platnost do
2018-09-09
Telefon
954 009 150
E-mail
jiri.mrkvicka@vls.cz
Osoba
Jiří Mrkvička
Útvar
ŘSP
Katastrální území
Středolesí, Hranice, okres Přerov