Nepotřebný nemovitý majetek

Adresa nabízejícího
Na Florenci 1686/9, 11000 Praha 1, CZ
Zakladatel
Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s.p. zakladatel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Popis
Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s.p se sídlem Praha 1, Na Florenci 7-9, č.p. 1685-1686, PSČ 111 71 IČO: 00014125 zastoupený Ing. Jitkou Beránkovou, Ph.D., ředitelkou (dále jen „VVÚD“) Záměr převodu nepotřebné nemovité věci /informace ve smyslu § 17c zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů/ VVÚD prohlašuje, že má ve svém majetku níže specifikované nemovité věci, které již nepotřebuje k provozování své podnikatelské činnosti ve smyslu § 17c odst. 1 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státním podniku“). Tyto nepotřebné nemovité věci VVÚD zveřejňuje na internetovém Portálu veřejné správy za účelem informovanosti organizačních složek státu a jiných státních organizací o možnosti převzít tyto nemovité věci do jejich příslušnosti hospodařit. VVÚD prohlašuje, že má právo hospodařit s těmito nepotřebnými nemovitými věcmi: • pozemek parc. č. 204/1 o výměře 285 m2, jehož součástí je budova č. p. 1685, zapsaný u Katastrálního úřadu pro hlavní město Praha na listu vlastnictví č. 183 pro katastrální území Nové Město, obec Praha (dále též jen „Pozemek parc. č. 204/1, jehož součástí je budova č. p. 1685“); • pozemek parc. č. 203 o výměře 275 m2, jehož součástí je budova č. p. 1686, zapsáno u Katastrálního úřadu pro hlavní město Praha na listu vlastnictví č. 183 pro katastrální území Nové Město, obec Praha (dále též jen „Pozemek parc. č. 203, jehož součástí je budova č. p. 1686“); • pozemek parc. č. 205/2 o výměře 1 m2, zapsáno u Katastrálního úřadu pro hlavní město Praha na listu vlastnictví č. 183 pro katastrální území Nové Město, obec Praha (dále též jen „Pozemek parc. č. 205/2“); • pozemek parc. č. 205/3 o výměře 1 m2, zapsáno u Katastrálního úřadu pro hlavní město Praha na listu vlastnictví č. 183 pro katastrální území Nové Město, obec Praha (dále též jen „Pozemek parc. č. 205/3“); • pozemek parc. č. 205/4 o výměře 1 m2, zapsáno u Katastrálního úřadu pro hlavní město Praha na listu vlastnictví č. 183 pro katastrální území Nové Město, obec Praha (dále též jen „Pozemek parc. č. 205/4“). (dále jen „Nemovité věci“) Předmětné Nemovité věci jsou podle ust. § 2 odst. 9 zákona o státním podniku, součástí určeného majetku podniku, vymezeného v příloze č. 1 zakládací listiny státního podniku, ve znění ze dne 9. 6. 2014 č. j. 12751/14/10300/01000 a zapsaného v obchodním rejstříku, s nímž může VVÚD nakládat pouze s předchozím schválením zakladatele. Zakladatelem VVÚD je Ministerstvo průmyslu a obchodu, které je současně zřizovatelem Správy úložišť radioaktivních odpadů, organizační složky státu (dále jen „SÚRAO“), která projevila zájem o převzetí uvedených nemovitých věcí z majetku VVÚD do své příslušnosti hospodařit. VVÚD po projednání s Ministerstvem průmyslu a obchodu hodlá požadavku SÚRAO vyhovět, neboť bylo prokázáno, že SÚRAO, jako organizační složka státu splňuje podmínky pro převzetí nemovitých věcí do své příslušnosti hospodařit. Zejména bylo prokázáno, že SÚRAO tyto nemovité věci potřebuje k plnění svých úkolů a že jsou na její straně splněny podmínky vyplývající z ustanovení § 17e odst. 1 zákona o státním podniku, ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 15 odst. 1 vyhlášky č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů. SURAO již v současné době významnou část předmětných nemovitých věcí v majetku VVÚD užívá pro plnění svých úkolů, a to na základě řádně uzavřené nájemní smlouvy. Tato informace VVÚD o nepotřebných nemovitých věcech je tedy věcně limitována tím, že po projednání s Ministerstvem průmyslu a obchodu jsou předmětné nemovité věci určeny k úplatnému převodu z majetku VVÚD do příslušnosti hospodařit SÚRAO. Převod nemovitých věcí do příslušnosti hospodařit SÚRAO bude realizován za cenu obvyklou určenou na základě znaleckého posudku. Ing. Jitka Beránková, Ph.D. ředitelka VVÚD
Požadovaná cena
111500000
Platnost do
2018-07-30
Telefon
221773711
E-mail
info@vvud.cz
Osoba
Veronika Miltnerová
Útvar
Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s.p.
Katastrální území
Nové Město, Praha, okres Hlavní město Praha