Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Pozemky se nacházejí v ochranném pásmu dráhy vlevo i vpravo železniční trati Kladno - Kralupy nad Vltavou a jsou součástí intravilánu Obce Otvovice. V terénu se většina předmětných pozemků nachází podél vymezeného záplavového území, v jeho těsném sousedství, v části směrem na Kralupy nad Vltavou pak i částečně zasahují do záplavového pásma. Pozemek p.č. 885/38 byl oddělen GP č. 645-23/2017 ze stávajícího pozemku p. č. 885/1, pozemek p.č. 885/4 vznikl rozdělením dle GP č. 644-24/2017 stávajícího pozemku p.č. 885/4 na dvě části (druhý pozemek p. č. 885/37 není předmětem prodeje), pozemek p.č. 885/33 byl oddělen GP č. 621-54/2016 ze stávajícího pozemku p. č. 885/20 a nakonec pozemky p.č. 885/34, 885/35 a 885/36 byly odděleny GP č. 623-79/2016 ze stávajícího pozemku p. č. 885/20, vše v k.ú. a obci Otvovice. Pozemky nejsou v terénu vytýčeny, avšak kopírují stávající nezpevněnou polní cestu podél dráhy. Hranice oddělených pozemků jsou lemovány náletovým porostem, který však na oddělené pozemky nezasahuje. Prodávaný pozemek p.č. 885/4 je omezen služebností ve prospěch firmy RWE zapsanou na LV č. 317. Služebnost spočívá v právu zřídit a provozovat na dotčeném pozemku podzemní vedení STL plynovodu, včetně jeho příslušenství. Obec hodlá na oddělených pozemcích vybudovat novou "cyklostezku Kralupy, Otvovice, Zákolany". Z hlediska stávajícího územního plánu obce se pozemky nacházejí v lokalitě vymezené jako plochy pro dopravní infrastrukturu-železnice.
Požadovaná cena
302000
Platnost do
2018-07-21
Telefon
972 235 253
E-mail
KovalovaI@szdc.cz
Osoba
Ing. Ingrid Kovalová
Útvar
Odbor prodeje a pronájmu
Katastrální území
Otvovice, Otvovice, okres Kladno