Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Pozemek parc. č. st. 340 o výměře 258 m2, zastavěná plocha a nádvoří, se stavbou č. p. 301, rodinný dům, pozemek parc. č. 146/8 o výměře 548 m2, trvalý travní porost, pozemek parc. č. 146/9 o výměře 109 m2, zahrada, a pozemek parc. č. 146/22 o výměře 64 m2, ostatní plocha – jiná plocha, k. ú. Podhradí u Aše, obec Podhradí, na LV č. 19, Katastrální úřad pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Cheb. Zůstatková účetní hodnota nabízeného majetku je: 145.170,- Kč. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.
Požadovaná cena
850000
Platnost do
2018-07-02
Telefon
954302157
E-mail
prochazkova.irena.2@cpost.cz
Osoba
Mgr. Irena Procházková
Útvar
Správa majetku
Katastrální území
Podhradí u Aše, Podhradí, okres Cheb