Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Nemovitosti se nacházejí v ochranném pásmu dráhy v km cca 9,39 – 9,48 vlevo trati Mělník – Mladá Boleslav, v žst. Sudoměř u Mladé Boleslavi, cca 1 km od obce Sudoměř, mimo zastavěné území. Jedná se o původní železniční zastávku na jednokolejné regionální trati. Konkrétně pak o stavební pozemek p.č.st. 119, jehož součástí je stavba č.p. 1. Budova je bývalou zastávkou pocházející z roku 1897, vedenou v KN jako stavba pro dopravu. Je samostatně stojící stavbou, částečně podsklepenou (při deštích dochází k částečnému zatopení suterénu) s jedním nadzemním podlažím, bez upraveného podkroví, se sedlovou střechou. V budově jsou evidovány 2 bytové jednotky nevhodné k bydlení. Jedna bytová jednotka je dnes pronajatá třetí osobě k rekreačním účelům. V neobsazeném zbytku budovy jsou vyhnilé podlahy, okna zčásti rozbitá, dřevěné konstrukce napadeny červotočem, prostory zamořeny plísní. Elektřina v této části odpojena. Krov ve špatném stavu, část napadena červotočem. Střešní krytina je z etrn. šablon na bednění. Odkanalizování je provedeno do žumpy (2ks), napojení na studnu nacházející se na pozemku p.č. 603/2 (pozemek užívaný ve funkčním celku je tak též předmětem prodeje). Voda ze studny je pouze užitková. Celkový stavebně technický stav budovy č.p. 1 vyžaduje kompletní rozsáhlou rekonstrukci s potřebou výměny napadených dřevěných konstrukcí a sanace zdiva a podlah od plísní a hub. Na pozemku p.č.st. 122 se nachází stavba bez č.p./č.e (původní dřevěné suché záchody pro veřejnost). Pod dřevěnou konstrukcí se nachází jímka. Na pozemku p. č. 603/2 se pak nachází trvalé porosty a dřevěná kolna původně využívána jako dřevěné skladiště TO (nepodléhá zápisu do KN). Jedná se o jednoduchou dřevěnou konstrukci, jednostranně obíjenou, bez stropů s pultovým zastřešením. Objekt je ve špatném stavu, neudržovaný, část dřevěných konstrukcí je narušena zatékáním. Zastřešení je provedeno vlnitým eternitem na latě. Dveře svlakové. Část pozemku p.č. 603/2 je pronajata třetí osobě (osoba nájemce je totožná s nájemcem bytové jednotky). Předmětem prodeje je také pozemek p.č.st. 121, zapsaný v KN jako zbořeniště. Venkovní úpravy tvoří oplocení, odpadní jímky (žumpy), otevřený přístřešek, venkovní záchod suchý, přípojka vody a domácí vodárna. V rámci prodeje stavby s č.p. 1 (bývalá železniční zastávka) budou zřízeny tyto služebnosti: zachování otevřeného přístřešku a zajištění jeho funkčnosti, který je součástí objektu zastávky č. p. 1 a slouží jako ochrana před povětrnostními vlivy pro cestující veřejnost; zachování označení zastávky, nacházející se na čele objektu zastávky č. p. 1 z pohledu od kolejí; strpění umístění informační tabule s vývěskami pro cestující veřejnost (je SŽDC a nebude předmětem prodeje) na objektu č.p. 1. Informační tabule je umístěna na přední straně objektu č. p. 1 z pohledu od kolejí pod otevřeným přístřeškem. Z hlediska územního plánu obce se nemovitosti nacházejí v ploše vymezené jako dopravní infrastruktura – železnice.
Požadovaná cena
682000
Platnost do
2018-06-29
Telefon
972 235 253
E-mail
KovalovaI@szdc.cz
Osoba
Ing. Ingrid Kovalová
Útvar
Odbor prodeje a pronájmu
Katastrální území
Sudoměř, Sudoměř, okres Mladá Boleslav