Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo obrany ČR
Popis
Jedná se o pozemek p.č. 1217/7 o výměře 607 m2,dle geometrického plánu č. 105-100/2017 pro k.ú. Kyselka, který přiléhá k bytovému domu Kyselka č.p. 53 jiného vlastníka (Karlovarské minerální vody, a.s.) a kdy tento pozemek je dotčen skalním svahem a dále se na něm nachází i příslušenství k citovanému bytovému domu, jako je parkoviště pro osobní vozidla a dětský koutek (stavby ve vlastnictví vlastníka předmětného bytového domu). Rozhodnutím Vojenského lesního úřadu v pochybnostech, byl předmětný pozemek odňat z pozemků určených k plnění funkcí lesa. Jedná se tedy o případ, kdy je GP zaměřen skutečný stav a dle uvedeného geometrického plánu dojde k narovnání souladu skutečného stavu se stavem v katastru nemovitostí.
Požadovaná cena
22460
Platnost do
2018-06-28
Telefon
220405161
E-mail
v.kopecky@vls.cz
Osoba
Ing. Kopecký
Útvar
Správní
Katastrální území
Kyselka, Kyselka, okres Karlovy Vary