ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ ÚDAJŮ ZE ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ A AGENDOVÝCH INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO INFORMAČNÍ SYSTÉM PORTÁLU VEŘEJNÉ SPRÁVY

1.    Žádám o poskytnutí údajů ze základního registru obyvatel informačnímu systému Portálu veřejné správy, a to údajů v rozsahu:

 • všech údajů týkajících se mé osoby:
  • příjmení,
  • jméno, příp. jména,
  • adresa pobytu,
  • doručovací adresa,
  • datum narození,
  • místo a okres, příp. stát narození,
  • datum úmrtí,
  • datum nabytí právní moci rozhodnutí prohlášení za mrtvého,
  • místo a okres, příp. stát úmrtí,
  • státní občanství,
  • číslo a druh elektronicky čitelných dokladů,
  • typ a identifikátor datové schránky.

Tuto žádost podávám na základě ustanovení § 5 odst. 5 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, jako osoba, která je oprávněná umožnit poskytnutí svých referenčních údajů, které jsou o ní vedeny, též jiné fyzické nebo právnické osobě po ověření její totožnosti s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci umožňujícího přístup se zaručenou identitou.

2.    Žádám o poskytnutí údajů ze základního registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci informačnímu systému Portálu veřejné správy, a to údaje:

 • fyzická osoba podnikatele, který se týká mé osoby.

Tuto žádost podávám na základě ustanovení § 9 odst. 5 zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jako osoba, která je držitelem prostředku pro elektronickou identifikaci umožňujícího přístup se zaručenou identitou, oprávněná umožnit poskytnutí svých osobních údajů z informačního systému veřejné správy veřejnému orgánu.

Souhlasím, aby takto poskytnuté údaje ve vymezeném rozsahu byly poskytnuty Portálu veřejné správy za tím účelem, aby mi tyto informace byly trvale dostupné na Portálu veřejné správy, a jsem si vědom svého práva tento souhlas kdykoliv odvolat.

Souhlasím, aby požadované informace byly poskytovány Portálu veřejné správy opakovaně vždy v aktuální formě, když budu Portál veřejné správy používat a Portál veřejné správy se za tímto účelem bude na údaje opakovaně dotazovat.

Jsem si vědom/a toho, že další nakládání s informacemi Portálem veřejné správy bude možné jen na základě mého případného dalšího souhlasu.

Prohlašuji, že jsem se seznámil/a s informací o zpracování osobních údajů uživatele Portálu veřejné správy – Portálu občana, která mi byla předložena a která je k dispozici na webových stránkách https://portal.gov.cz/odkazy/souhlas.