Informace o České republice

Česká republika vznikla jako samostatný stát 1. ledna 1993 po rozdělení České a Slovenské Federativní Republiky. Leží v centrální části Evropy, sousedí na západě s Německem, na severu s Polskem, na východě se Slovenskem a na jihu s Rakouskem.

Česká republika měla k 30. září 2014 celkem 10 528 477 obyvatel a má rozlohu 78 866 km2.

Politickým systémem ČR je zastupitelská demokracie, parlamentní republika. Hlavou státu je prezident republiky, vrcholným a jediným zákonodárným orgánem je dvoukomorový Parlament České republiky. Vláda je odpovědná Poslanecké sněmovně. Prezident je volený každých pět let přímou volbou.

Administrativně se Česká republika dělí na 8 územních celků a zároveň na 14 samosprávných krajů. Hlavním městem a přirozeným politickým, hospodářským a kulturním centrem země je Praha (cca 1,2 milionu obyvatel), která má zároveň statut samosprávného kraje. V čele krajů jsou volení hejtmani.

Státními symboly České republiky jsou velký a malý státní znak, státní vlajka, standarta prezidenta, státní pečeť, státní barvy a státní hymna Kde domov můj. Státní symboly poukazují na tradice středověkého českého státu (znak), husitského hnutí (heslo na prezidentské standartě), národního obrození (hymna) a demokratického Československa (vlajka).

ČR je členem Evropské unie, Organizace spojených národů, Severoatlantické aliance, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, Světové obchodní organizace, Mezinárodního měnového fondu, Světové banky, Rady Evropy, Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, Evropské celní unie, Visegrádské skupiny, je součástí Schengenského prostoru, Evropského hospodářského prostoru a dalších mezinárodních struktur.

Česká republika je vyspělá země s tržním hospodářstvím. Na rozvoji hospodářství státu se podílí především průmysl, zemědělství, služby, doprava, cestovní ruch a zahraniční obchod. Míra nezaměstnanosti je dlouhodobě nízká a pod průměrem vyspělých zemí.

ČR je vnitrozemským státem. Jejím územím procházejí hlavní evropská rozvodí, oddělující povodí Severního, Baltského a Černého moře. Na území ČR se nacházejí čtyři národní parky a dvacet pět chráněných krajinných oblastí.

Díky své poloze a dlouhé historii má ČR značné množství jak církevních, tak světských architektonických památek všech hlavních stavebních slohů. V České republice je celkem 12 míst zapsaných na seznam mezinárodního kulturního dědictví organizace UNESCO, celá řada měst a vesnic je chráněna jako památkové rezervace nebo zóny.