Vydání osvědčení o odborné způsobilosti pro zacházení s pyrotechnickými výrobky

ID Záznamu
i-211-1089
Datum zveřejnění
02.10.2019
Poslední aktualizace
07.11.2019

Základní informace k životní situaci

Za osobu s odbornou způsobilostí pro zacházení s pyrotechnickými výrobky se považuje fyzická osoba, která má osvědčení o odborné způsobilosti pro zacházení s pyrotechnickými výrobky

a) kategorie P2, pokud jde o nákup, prodej, ničení nebo zneškodňování pyrotechnických výrobků kategorie P2, nebo
b) kategorie T2 nebo F4, pokud jde o nákup, prodej, ničení nebo zneškodňování pyrotechnických výrobků kategorie T2 nebo F4 a provádění ohňostrojných prací.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost o získání osvědčení o odborné způsobilosti pro zacházení s pyrotechnickými výrobky kategorie P2, T2 nebo F4 může podat každá fyzická osoba, která splňuje všechny níže uvedené zákonem stanovené podmínky.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Žadatel o získání osvědčení o odborné způsobilosti pro zacházení s pyrotechnickými výrobky musí: 
a) být fyzickou osobou starší 18 let, 
b) mít nejméně středoškolské vzdělání s maturitou, 
c) být plně svéprávný, 
d) být bezúhonný, 
e) být zdravotně způsobilý. 
Žadatel předloží žádost o získání osvědčení o odborné způsobilosti pro zacházení 
s pyrotechnickými výrobky kategorie P2, T2 nebo F4 (podle absolvovaného školení) Českému báňskému úřadu. V této žádosti žadatel uvede, vedle obecných náležitostí podle správního řádu, doklad o dosaženém vzdělání, adresu zaměstnavatele, pracovní zařazení a druh vykonávané práce v případě, že žadatel je zaměstnancem. Žadatel k žádosti přiloží doklad o zaplacení správního poplatku (viz bod 12) a lékařský posudek.
Dále musí žadatel absolvovat odborné školení, ve kterém se provádí teoretická a praktická výuka žadatelů o získání osvědčení o odborné způsobilosti pro zacházení s pyrotechnickými výrobky:
a)    kategorie P2 nebo
b)    kategorie T2 nebo F4 
a úspěšně složit zkoušku, která je součástí školení.
Zdravotní způsobilost žadatele o získání osvědčení o odborné způsobilosti podle § 36 odst. 1 zákona nebo držitele tohoto osvědčení se dokládá lékařským posudkem dle § 39 zákona. Posudek o zdravotní způsobilosti musí být v souladu s náležitostmi na zdravotní způsobilost k zacházení s pyrotechnickými výrobky stanovenými vyhláškou č. 284/2016 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pyrotechnice (§ 10 a § 11 vyhlášky).
Středoškolské vzdělání s maturitou se dokládá maturitním vysvědčením.
Splnění podmínky svéprávnosti si Český báňský úřad ověří z evidence obyvatel u občanů ČR nebo z informačního systému cizinců.
Bezúhonnost se prokazuje (dokládá) výpisem z Rejstříku trestů České republiky, který si Český báňský úřad sám z Rejstříku trestů vyžádá pouze v případě, že žadatel ve své žádosti uvede rodné číslo.

Český báňský úřad rozhodne o vydání osvědčení o odborné způsobilosti, pokud žadatel splňuje výše uvedené podmínky podle písm. a) až e), absolvuje odborné školení a úspěšně složí zkoušku podle § 38 odst. 4 zákona.
Zkouška se skládá z písemného testu, ústní a praktické zkoušky podle zkušebního řádu stanoveného prováděcí vyhláškou č. 284/2016 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o pyrotechnice.
 

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Žadatel podá žádost o získání osvědčení o odborné způsobilosti pro zacházení s pyrotechnickými výrobky příslušné kategorie a k ní musí být přiloženy všechny požadované doklady dle bodu 10. Žadatel musí absolvovat odborné školení žadatelů pro získání osvědčení o odborné způsobilosti k zacházení s pyrotechnickými výrobky požadované kategorie uvedené v žádosti o získání osvědčení a úspěšně složit zkoušky. Odborné školení organizuje ČÚZZS (www.cuzzs.cz).

Na které instituci životní situaci řešit

Životní situaci řešit na Českém báňském úřadu.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Životní situaci řešit na Českém báňském úřadu, oddělení výbušnin.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Žádost o získání osvědčení o odborné způsobilosti pro zacházení s pyrotechnickými výrobky kategorie P2, T2 nebo F4 musí obsahovat:

  • náležitosti podle § 37 a 45 správního řádu, zejména jméno, příjmení, datum narození žadatele, místo trvalého pobytu, příp. jinou adresu pro doručování
  • kategorie pyrotechnických výrobků, pro kterou je osvědčení žádáno,
  • doklad o dosaženém vzdělání,
  • lékařský posudek pro doložení zdravotní způsobilosti žadatele dle § 39 zákona a vyhlášky č. 284/2016 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pyrotechnice,
  • rodné číslo nebo výpis z Rejstříku trestů České republiky za účelem prokázání bezúhonnosti podle § 37 odst. 3 zákona,
  • doklad o svéprávnosti (podmínka svéprávnosti se prokazuje prohlášením fyzické osoby o svéprávnosti dle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 363/2011 Sb., o personální bezpečnosti
    a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů),
  • doklad o zaplacení správního poplatku v hodnotě 1 000 Kč (např. potvrzení o platbě, viz bod 12), popř. kolkovou známku v hodnotě 1 000 Kč,
  • doklad o úspěšném složení zkoušky dle § 38 zákona.

Doklad o absolvování odborného školení a úspěšném složení zkoušky dle § 38 zákona může doložit žadatel ve lhůtě stanovené ČBÚ pro vyřízení žádosti. 

Vzor žádosti o vydání osvědčení o odborné způsobilosti pro zacházení s pyrotechnickými výrobky kategorie je ke stažení na http://www.cbusbs.cz/cs/pyrotechnicke-vyrobky nebo také pro kategorii P2 http://www.cuzzs.cz/cs/kategorie-p2/, pro kategorii T2 nebo F4 na http://www.cuzzs.cz/cs/kategorie-t2-a-f4/.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Poplatek za vydání osvědčení o odborné způsobilosti pro zacházení s pyrotechnickými výrobky kategorie P2, T2 nebo F4 činí 1 000 Kč (zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů).

Správní poplatek je vyměřen a vybírán v české měně. Lze ho zaplatit kolkovými známkami nebo na účet ČBÚ č. 3711-4021001/0710 vedený u České národní banky, Praha 1. Variabilní symbol k platbě bude žadateli sdělen po doručení předmětné žádosti Českému báňskému úřadu a jejímu zaprotokolování (zaevidování). Konstantní symbol platby je 1148. Poplatek je splatný před provedením požadovaného úkonu (vydání osvědčení o odborné způsobilosti pro zacházení s pyrotechnickými výrobky). 

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty jsou řešeny v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Lékařský posudek vydává posuzující lékař v souladu s § 39 zákona.

Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva, který provádí nebo zajišťuje školení pro získání osvědčení o odborné způsobilosti dle § 38 a § 52 odst. 1 písm. e) zákona.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Absolvování odborného školení a úspěšné složení zkoušky podle § 38 zákona.

Elektronická služba, kterou lze využít

K zaslání žádostí o získání osvědčení o odborné způsobilosti pro zacházení s pyrotechnickými výrobky kategorie P2, T2 nebo F4 v digitální formě, příp. ke kontaktu s Českým báňským úřadem, je možno využít e-mailové adresy info@cbusbs.cz, podepsané zaručeným elektronickým podpisem, nebo datové schránky rn6aas6 Českého báňského úřadu.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

 

Zákon č. 206/2015 Sb. o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice), ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 288/2015 Sb., o provádění ohňostrojných prací.

Vyhláška č. 284/2016 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pyrotechnice.

Jaké jsou související předpisy

 

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Pokud žadatel o získání osvědčení o odborné způsobilosti k zacházení s pyrotechnickými výrobky příslušné kategorie u zkoušky neuspěl, může ji opakovat v souladu se zkušebním řádem vydaným dle § 38 zákona vyhláškou č. 284/2016 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pyrotechnice.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Český báňský úřad rozhodne o zrušení osvědčení o odborné způsobilosti podle § 36 odst. 1 zákona, jestliže jeho držitel

a) přestane splňovat podmínky potřebné pro jeho získání, nebo

b) nepředloží lékařský posudek do 5 let ode dne vydání předchozího lékařského posudku.

Další sankce – zejména finanční postihy, příp. správní řízení, vyplývají z pravomocí orgánů státní báňské správy.

Další informace

Bližší informace je možno získat na předem dohodnuté konzultaci s ústředním báňským inspektorem oddělení výbušnin Českého báňského úřadu.

Za správnost návodu odpovídá útvar

Český báňský úřad - oddělení výbušnin

Kozí 4

P.O. BOX 140

110 01 Praha 1 - Staré Město

Kontaktní osoba

Ing. Miroslav Barbušin, tel.: 221 775 323

Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Držitel osvědčení o odborné způsobilosti pro zacházení s pyrotechnickými výrobky kategorie P2, T2 nebo F4, je povinen dle § 37 odst. 1, resp. § 39 odst. 5 zákona předložit Českému báňskému úřadu každých 5 let, ode dne vydání předchozího lékařského posudku, lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k práci nebo činnosti, při níž se zachází s pyrotechnickými výrobky kategorie P2, T2 nebo F4.

Držitelé průkazu odpalovače ohňostrojů, vydaného podle zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, musí výše uvedenou povinnost poprvé splnit nejpozději do 4. 9. 2020.

Průkaz odpalovače ohňostrojů, vydaný podle zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, je podle § 66 odst. 8 zákona považován za osvědčení prokazující odbornou způsobilost pro zacházení s pyrotechnickými výrobky kategorie T2 a F4.