Vydání osvědčení o odborné způsobilosti pro výkon funkce - hlavní důlní měřič

ID Záznamu
L-6166
Datum zveřejnění
02.10.2019
Poslední aktualizace
12.12.2019

Základní informace k životní situaci

Osvědčení o odborné způsobilosti pro výkon funkce hlavního důlního měřiče osvědčuje, že jako fyzická osoba je odborně způsobilá provádět a řídit důlně měřickou činnost. Hlavní důlní měřič je odpovědný za správnost a úplnost vyhotovené důlně měřické dokumentace a její odborné vedení.

Oprávnění k důlně měřické činnosti - hornické činnosti - lze vydat právnické nebo fyzické osobě, která prokáže, že je odborně způsobilá sama nebo prostřednictvím k tomu odborně způsobilých zaměstnanců (s osvědčením hlavního důlního měřiče) zabezpečovat činnosti v rozsahu požadovaného oprávnění.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Ke zkoušce odborné způsobilosti pro výkon funkce hlavního důlního měřiče může být připuštěna každá fyzická osoba, která splňuje požadavky odborné kvalifikace a odborné praxe dle vyhlášky č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů, ve znění pozdějších předpisů (dále též "vyhláška č. 298/2005 Sb.").

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Uchazeč o získání osvědčení o odborné způsobilosti pro výkon funkce hlavního důlního měřiče musí mít odbornou kvalifikaci získanou absolvováním alespoň magisterského studijního programu3) a odbornou praxi ve výkonu důlně měřické činnosti při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem alespoň dva roky.

Teoretické a praktické oblasti, které tvoří obsah vzdělání a přípravy vyžadované v ČR pro výkon činnosti HDM:

a) důlní měřictví nebo geodézie,

b) hornictví nebo základy podzemního a inženýrského stavitelství,

c) geologie nebo geotechnika,

d) bezpečnostní předpisy,

e) důlní škody a zahlazování následků hornické činnosti nebo nauka o životním prostředí.

Odbornou způsobilost hlavního důlního měřiče ověřuje Český báňský úřad, a to zkouškou před zkušební komisí postupem dle vyhlášky č. 298/2005 Sb.

Zkouška se skládá z písemné a ústní části. Písemná část se provádí formou testu; poté následuje ústní část zkoušky.

Na základě úspěšně vykonané zkoušky vydá ČBÚ uchazeči osvědčení o odborné způsobilosti s vymezením druhu hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem. Vystavení osvědčení podléhá správnímu poplatku.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Termín zkoušky odborné způsobilosti může být stanoven až na základě písemné přihlášky, kterou je třeba podat na adresu ČBÚ.

Přihlášku, včetně všech požadovaných náležitostí (dle bodu 10), lze rovněž zaslat v digitální formě, a to datovou schránkou ČBÚ.

Na které instituci životní situaci řešit

Přihlášku podejte na Český báňský úřad.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Ke zkoušce se podává přihláška s vymezením požadovaného druhu hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem k dané odborné způsobilosti. V přihlášce fyzická osoba uvede své jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu. K přihlášce se přikládají úředně ověřené kopie dokladů o odborné kvalifikaci a doklady o dosavadní činnosti v oblasti hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem.

S přihláškou dále žadatel předloží vzorovou dokumentaci k získání požadované odborné způsobilosti, kterou zpracoval nebo se na jejím zpracování podílel, osvědčení o odborné způsobilosti pro výkon funkce důlního měřiče (bylo-li vydáno obvodním báňským úřadem), kolkovou známku v hodnotě 1 000 Kč.

Při periodickém přezkoušení předloží žadatel přihlášku, kopii platného osvědčení a kolkovou známku v hodnotě 50 Kč. Viz bod 12.

Ke zkoušce přinese žadatel originál platného osvědčení.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

"Vzor přihlášky ke zkoušce hlavního důlního měřiče" (včetně "Potvrzení o odborné praxi v oboru důlní měřictví") je k dispozici na internetových stránkách SBS.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Poplatek za vydání osvědčení o odborné způsobilosti činí 1 000 Kč (položka 22 písm. b) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů). Při periodickém přezkoušení poplatek za vydání osvědčení o odborné způsobilosti činí 50 Kč.

Správní poplatek je vyměřen a vybírán v české měně, platí se kolkovými známkami a je splatný před provedením požadovaného úkonu.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty jsou řešeny v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 298/2005 Sb.

Osvědčení o odborné způsobilosti je platné 5 let ode dne jeho vystavení. Platnost osvědčení o odborné způsobilosti lze opakovaně prodloužit na základě úspěšně vykonané periodické zkoušky na ČBÚ o dalších 5 let.

Odborně způsobilým osobám k výkonu funkce hlavní důlní měřič (HDM), které jsou držiteli osvědčení HDM vydaného do 30. 11. 2012, začala běžet lhůta ke splnění povinnosti o vykonání periodické zkoušky na ČBÚ ode dne 1. 12. 2012. Nevykonaly-li uvedené odborně způsobilé osoby periodickou zkoušku do 5 let ode dne 1. 12. 2012, pozbylo osvědčení platnost.

Elektronická služba, kterou lze využít

Ke kontaktu s Českým báňským úřadem je možno využít e-mailovou adresu: info@cbusbs.cz nebo datovou schránku Českého báňského úřadu.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

 

Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů, ve znění vyhlášky č. 240/2006 Sb. a vyhlášky č. 378/2012 Sb. 

 

Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Pokud uchazeč při zkoušce neprospěl, může zkoušku opakovat nejvýše jedenkrát v termínu stanoveném zkušební komisí, a to až po uplynutí doby 3 měsíců.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Orgány SBS mohou odejmout fyzickým osobám jimi vydaná oprávnění nebo osvědčení k výkonu činnosti za hrubé nebo opakované porušení předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu, a to až na dobu 3 let.

Další sankce - zejména finanční postihy, příp. správní řízení, vyplývají z pravomocí báňských inspektorů a orgánů státní báňské správy (např. § 44 a § 44a zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů).

Další informace

Bližší informace je možno získat na předem dohodnuté konzultaci s ústředním báňským inspektorem, zajišťujícím kontrolní činnost v oblasti důlně měřické činnosti a dokumentace - Ing. Jan Blín, Ph.D., MBA – (tel.: 221 775 319).

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Web: Státní báňská správa České republiky
- Informační centrum / Životní situace / Osvědčení a průkazy

Související životní situace a návody, jak je řešit

 

Web: Státní báňská správa České republiky

- Potřebuji vyřídit / Těžba nerostů / Osvědčení

Důlní měřič (web SBS ČR / Informační centrum / Životní situace / Osvědčení a průkazy

 

Za správnost návodu odpovídá útvar

Český báňský úřad
Oddělení výbušnin
Kozí 4
P.O. BOX 140
110 01 Praha 1

Kontaktní osoba

Ing. Jan Blín, Ph.D., MBA – ústřední báňský inspektor (tel.: 221 775 319)