Vydání oprávnění (posouzení odborné způsobilosti) k výkonu funkce - technický vedoucí odstřelů

ID Záznamu
L-6165
Datum zveřejnění
05.12.2012
Poslední aktualizace
11.09.2020

Základní informace k životní situaci

Technický vedoucí odstřelů je fyzická osoba, která řídí a odpovídá za práce spojené s použitím výbušnin k trhacím pracím velkého rozsahu.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Ke zkoušce odborné způsobilosti pro výkon funkce technického vedoucího odstřelů může být připuštěna každá fyzická osoba, která splňuje všechny níže stanovené podmínky.

Je-li uchazeč v pracovním nebo obdobném poměru, přihlašuje jej ke zkoušce technického vedoucího odstřelů organizace (resp. zaměstnavatel) na základě plné moci uchazeče dle § 33 a 34 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“).

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Uchazeč o získání oprávnění k výkonu funkce technického vedoucího odstřelů musí být střelmistr starší 21 let (držitel střelmistrovského oprávnění příslušné odbornosti), bezúhonný, zdravotně způsobilý (viz bod 10), s úspěšně ukončeným úplným středním vzděláním nebo úplným středním odborným vzděláním a s nejméně půlroční odbornou praxí při projektování a provádění trhacích prací velkého rozsahu. 
Dále musí uchazeč absolvovat kurs, ve kterém se provádí teoretická příprava uchazečů o oprávnění technických vedoucích odstřelů, v rozsahu nejméně 32 hodin.
Zdravotní způsobilost se prokazuje dokladem orgánů státní zdravotní správy, vyhotoveným v souladu s § 17 vyhlášky č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče). Úspěšné ukončení úplného středního vzdělání nebo úplného středního odborného vzdělání se dokládá maturitním vysvědčením. Bezúhonnost se prokazuje výpisem z Rejstříku trestů České republiky, který si Český báňský úřad sám z Rejstříku trestů vyžádá.
Odbornosti technických vedoucích odstřelů jsou:
•    technický vedoucí důlních odstřelů,
•    technický vedoucí komorových odstřelů,
•    technický vedoucí odstřelů pro destrukce,
•    technický vedoucí odstřelů pro povrchové dobývání, vyjímaje komorové odstřely,
•    technický vedoucí odstřelů pro stavební práce,
•    technický vedoucí odstřelů pro vrtné a geofyzikální práce,
•    technický vedoucí odstřelů pro zvláštní druhy prací s uvedením specializace.

Odbornou způsobilost posuzuje a oprávnění k výkonu funkce technického vedoucího odstřelů vydává (na základě úspěšně vykonané zkoušky) Český báňský úřad. Zkouška se skládá testu, vypracování zásadního řešení trhací práce a ústní části.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Termín zkoušky odborné způsobilosti může být stanoven až na základě písemné přihlášky, kterou je třeba podat Českému báňskému úřadu. 

Přihlášku, včetně všech požadovaných náležitostí (dle bodu 10), lze rovněž zaslat v digitální formě (naskenované dokumenty), a to prostřednictvím datové schránky nebo e-mailové adresy podatelny Českého báňského úřadu. V případě podání přihlášky na e-mailovou adresu podatelny příslušného obvodního báňského úřadu bez uznatelného elektronického podpisu musí být podání do pěti dnů potvrzeno v souladu ustanovením § 37 odst. 4 správního řádu.

Na které instituci životní situaci řešit

Přihlášku podejte / zašlete na adresu:

Český báňský úřad 
Kozí 4 
P.O. BOX 140 
110 01 Praha 1

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Přihláška ke zkoušce technického vedoucího odstřelů zejména obsahuje:

•    jméno, příjmení, titul, datum a místo narození uchazeče, místo jeho trvalého pobytu, nejvyšší ukončené vzdělání a kde,  
•    název a adresu zaměstnavatele, pracovní zařazení a druh vykonávané práce (jedná-li se o zaměstnance, nikoliv soukromého podnikatele),
•    plná moc uchazeče dle § 33 a 34 správního řádu v případě, že uchazeče přihlašuje ke zkoušce organizace,
•    uvedení odbornosti, ve které má uchazeč osvědčit odbornou způsobilost, 
•    údaje o střelmistrovském oprávnění příslušné odbornosti, 
•    kopie dokladů o zdravotní způsobilosti, absolvování předepsané praxe, teoretické přípravy a o ukončeném vzdělání (originály budou doloženy při zkoušce). 

Před zahájením zkoušky je nutno předložit:

•    originály dokladů o zdravotní způsobilosti, absolvování předepsané praxe, teoretické přípravy a o ukončeném vzdělání (pro ověření zaslaných kopií),  
•    střelmistrovské oprávnění,  
•    doklad o zaplacení správního poplatku v hodnotě 1 000 Kč (např. potvrzení o platbě viz bod 12), popř. kolkovou známku v hodnotě 1 000 Kč. 

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Přihláška ke zkoušce technického vedoucího odstřelů, včetně příloh je k dispozici na internetových stránkách státní báňské správy

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Poplatek za vydání osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu funkce technického vedoucího odstřelů činí 1 000 Kč za každou odbornost (položka 16 Přílohy č. 1 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů).

Správní poplatek je vyměřen a vybírán v české měně. Lze ho zaplatit kolkovými známkami nebo na účet ČBÚ č. 3711-4021001/0710 vedený u České národní banky, Praha 1. Variabilní symbol k platbě bude žadateli sdělen po doručení předmětné žádosti Českému báňskému úřadu a jejím zaprotokolování (zaevidování). Konstantní symbol platby je 1148. Poplatek je splatný před provedením požadovaného úkonu. 

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty jsou řešeny v souladu se správním řádem.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Posudek o zdravotní způsobilosti vydává posuzující lékař podle zákona o specifických zdravotních službách.

Bezúhonnost se prokazuje výpisem z Rejstříku trestů České republiky, který si Český báňský úřad sám z Rejstříku trestů vyžádá.

Elektronická služba, kterou lze využít

K zaslání přihlášky, včetně všech požadovaných náležitostí, v digitální formě (naskenované dokumenty), příp. ke kontaktu s Českým báňským úřadem, je možno využít e-mailovou adresu: info@cbusbs.cz.

K zaslání přihlášky, včetně všech požadovaných náležitostí, v digitální formě (naskenované dokumenty), příp. ke kontaktu s Českým báňským úřadem, je možno využít e-mailové adresy info@cbusbs.cz, podepsané zaručeným elektronickým podpisem, nebo datové schránky rn6aas6.

 

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 72/1988 Sb., o používání výbušnin, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Pokud uchazeč při zkoušce nevyhověl, může neúspěšnou část zkoušky opakovat nejvýše dvakrát v termínu stanoveném zkušební komisí.

Pokud uchazeč nevyhověl ani při opravné zkoušce, může další zkoušku vykonat jen na základě nové přihlášky a nové výuky v kursu.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Oprávnění k výkonu funkce technického vedoucího odstřelů může být odejmuto za hrubé nebo opakované porušení předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu, a to až na dobu 3 let. 

Oprávnění může být rovněž odejmuto (rozhodnutím ve správním řízení), pokud jeho držitel:

•    pozbyl způsobilost k právním úkonům,  
•    pozbyl zdravotní způsobilost,  
•    přestal splňovat podmínky bezúhonnosti. 

Další sankce vyplývají z pravomocí orgánů státní báňské správy. 

Další informace

Bližší informace je možno získat na předem dohodnuté konzultaci s ústředním báňským inspektorem, zajišťujícím kontrolní činnost v oblasti nakládání s výbušninami.

Za správnost návodu odpovídá útvar

Český báňský úřad – oddělení výbušnin

Kozí 4

P.O. BOX 140

110 01 Praha 1 - Staré Město

Kontaktní osoba

Ing. Miroslav Barbušin, tel.: 221 775 323