Vydání oprávnění (posouzení odborné způsobilosti) k výkonu funkce - střelmistr

ID Záznamu
L-6164
Datum zveřejnění
02.10.2019
Poslední aktualizace
07.11.2019

Základní informace k životní situaci

Střelmistr je fyzická osoba, která řídí a odpovídá za práce spojené s použitím výbušnin k trhacím pracím malého rozsahu.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Ke zkoušce odborné způsobilosti pro výkon funkce střelmistra může být připuštěna každá fyzická osoba, která splňuje všechny níže stanovené podmínky.

Je-li uchazeč v pracovním nebo obdobném poměru, podává přihlášku ke zkoušce střelmistra organizace (resp. zaměstnavatel uchazeče), na základě plné moci uchazeče dle § 33 a 34 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“). Pokud uchazeč není v pracovním nebo obdobném poměru u organizace, u které by měl provádět trhací práce, přihlášku ke zkoušce si podává uchazeč sám.  

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Uchazeč o střelmistrovské oprávnění musí být starší 21 let, bezúhonný, zdravotně způsobilý, musí mít úspěšně ukončenu základní školu a předepsanou praxi. 
Dále musí uchazeč absolvovat kurs, ve kterém se provádí teoretická a praktická výuka uchazečů 
o oprávnění střelmistra, v rozsahu nejméně 100 vyučovacích hodin v patnácti dnech; po dobu kursu nesmí být uchazeč pověřován jinými úkoly.
Zdravotní způsobilost se prokazuje dokladem podle bodu 10. Úspěšné ukončení základního vzdělání se dokládá vysvědčením z 8. třídy (resp. 9. třídy). Bezúhonnost se prokazuje výpisem z Rejstříku trestů České republiky, který si obvodní báňský úřad sám z Rejstříku trestů vyžádá.

Předepsaná praxe

Pro odbornosti střelmistrů: 

•    pro plynující doly s nebezpečím výbuchu uhelného prachu, 
•    pro doly s nebezpečím výbuchu uhelného prachu,  
•    pro neplynující doly bez nebezpečí výbuchu uhelného prachu, 

praxe na podzemních pracovištích nejméně dva roky, z toho uchazeč musí pracovat nejméně půl roku jako pomocník střelmistra. 

Pro odbornosti střelmistrů: 

•    pro povrchové dobývání, 
•    pro stavební práce a destrukce, 
•    pro vrtné a geofyzikální práce, 
•    pro zvláštní druhy prací s uvedením specializace (např. tváření kovů výbuchem, výbuchové svařování a plátování, ve speleologii a další), 

praxe na povrchových pracovištích nejméně jeden rok, z toho uchazeč musí pracovat nejméně půl roku jako pomocník střelmistra.

Uchazeč o střelmistrovské oprávnění, který je studentem nebo absolventem vysoké školy nebo absolventem střední školy, nemusí mít předepsanou praxi a výuku v kursech, má-li ve svém výkazu o studiu (indexu) potvrzeno úspěšné vykonání zkoušky nebo ve vysvědčení potvrzeno úspěšné absolvování předmětů, ve kterých byla přednášena technologie a bezpečnost trhacích prací, a prokáže-li, že se alespoň po dobu 10 směn zúčastnil trhacích prací příslušné odbornosti. Absolventům ostatních vysokých škol a osobám, které mají kvalifikaci pyrotechniků ozbrojených sil a ozbrojených bezpečnostních sborů, může obvodní báňský úřad přiměřeně zkrátit předepsanou praxi.

Odbornou způsobilost posuzuje a oprávnění k výkonu funkce střelmistra vydává (na základě úspěšně vykonané zkoušky) příslušný obvodní báňský úřad. Zkouška se skládá z testu, vypracování zásadního řešení trhací práce a ústní části.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Termín zkoušky odborné způsobilosti může být stanoven až na základě přihlášky, kterou je třeba podat místně příslušnému obvodnímu báňskému úřadu.

Přihlášku, včetně všech požadovaných náležitostí (dle bodu 10), lze rovněž zaslat v digitální formě (naskenované dokumenty), a to prostřednictvím datové schránky nebo na e-mailovou adresu podatelny příslušného obvodního báňského úřadu. V případě podání přihlášky na e-mailovou adresu podatelny příslušného obvodního báňského úřadu bez uznatelného elektronického podpisu musí být podání do pěti dnů potvrzeno v souladu ustanovením § 37 odst. 4 správního řádu.

Na které instituci životní situaci řešit

Přihláška ke zkoušce se zasílá místně příslušnému obvodnímu báňskému úřadu. V případě, že přihlášku ke zkoušce zasílá organizace (vždy na základě plné moci uchazeče dle § 33 a 34 správního řádu) u které je uchazeč v pracovním nebo obdobném poměru je místně příslušný obvodní báňský úřad, v jehož územní působnosti má organizace sídlo. V případě podání přihlášky fyzickou osobou (uchazeče, jenž není v pracovním nebo obdobném poměru v organizaci) je příslušným obvodním báňským úřadem ten, do jehož územní působnosti přísluší místo trvalého bydliště fyzické osoby (uchazeče). Místní příslušnost obvodních báňských úřadů je dána ustanovením § 38 odst. 1 písm. b) zákona č. 61/1988 Sb.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Přihláška ke zkoušce střelmistra musí obsahovat: 
•    jméno, příjmení, datum narození uchazeče, místo jeho trvalého pobytu, nejvyšší ukončené vzdělání s uvedením názvu a místa školy, 
•    název a adresu zaměstnavatele, pracovní zařazení a druh vykonávané práce (jedná-li se o zaměstnance, nikoliv o podnikající fyzickou osobu), 
•    plná moc uchazeče dle § 33 a 34 správního řádu v případě, že uchazeče přihlašuje ke zkoušce organizace,
•    uvedení odbornosti, ve které má uchazeč osvědčit odbornou způsobilost, 
•    doklady o zdravotní způsobilosti, absolvování předepsané praxe, teoretické přípravy a o ukončeném vzdělání (mohou být zaslány i kopie; v takovém případě však musí být originály dokladů doloženy při zkoušce).

Před zahájením zkoušky je nutno předložit: 

•    originál dokladu o zdravotní způsobilosti, vyhotovený v souladu s § 17 vyhlášky č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče), absolvování předepsané praxe, teoretické přípravy a o ukončeném vzdělání (pro ověření zaslaných kopií, jestliže nebyly originály zaslány spolu s přihláškou), 
•    střelmistrovský průkaz (jedná-li se o rozšíření střelmistrovského oprávnění), 
•    1 fotografie o rozměrech 35 mm x 45 mm (ne starší jednoho roku), 
•    kolkovou známku v hodnotě 1 000 Kč nebo doklad o zaplacení správního poplatku v hodnotě 1 000 Kč (např. potvrzení o platbě viz bod 12). 

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Přihláška ke zkoušce střelmistra“, včetně příloh, je k dispozici na internetových stránkách státní báňské správy (http://www.cbusbs.cz/cs/vybusniny/osv-vybusniny)..

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Poplatek za vydání osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu funkce střelmistra činí 1 000 Kč za každou odbornost (položka 16 Přílohy č. 1 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů).

Správní poplatek je vyměřen a vybírán v české měně. Lze ho zaplatit kolkovými známkami nebo na účet ČBÚ č. 3711-4021001/0710 vedený u České národní banky, Praha 1. Variabilní symbol k platbě bude žadateli sdělen po doručení předmětné žádosti obvodnímu báňskému úřadu a jejím zaprotokolování (zaevidování). Konstantní symbol platby je 1148. Poplatek je splatný před provedením požadovaného úkonu. 

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty jsou řešeny v souladu se správním řádem.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Posudek o zdravotní způsobilosti vydává posuzující lékař podle zákona o specifických zdravotních službách.

Bezúhonnost se prokazuje výpisem z Rejstříku trestů České republiky, který si obvodní báňský úřad sám z Rejstříku trestů vyžádá.

Elektronická služba, kterou lze využít

K zaslání přihlášky, včetně všech požadovaných náležitostí, v digitální formě (naskenované dokumenty), příp. ke kontaktu s obvodním báňským úřadem, je možno využít e-mailové adresy info@cbusbs.cz, podepsané zaručeným elektronickým podpisem, nebo datové schránky rn6aas6. 

Podle kterého právního předpisu se postupuje

 

Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 72/1988 Sb., o používání výbušnin, ve znění pozdějších předpisů

 

Jaké jsou související předpisy

 

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

 

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Pokud uchazeč při zkoušce nevyhověl, může neúspěšnou část zkoušky opakovat nejvýše dvakrát v termínu stanoveném zkušební komisí.

Pokud uchazeč nevyhověl ani při opravné zkoušce, může další zkoušku vykonat jen na základě nové přihlášky a nové výuky v kursu.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Střelmistrovské oprávnění může být odejmuto za hrubé nebo opakované porušení předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu, a to až na dobu 3 let.

Oprávnění může být rovněž odejmuto (rozhodnutím ve správním řízení), pokud jeho držitel:

  • pozbyl způsobilost k právním úkonům,
  • pozbyl zdravotní způsobilost,
  • přestal splňovat podmínky bezúhonnosti.

Další sankce vyplývají z pravomocí orgánů státní báňské správy.

Další informace

Bližší informace je možno získat na předem dohodnuté konzultaci s obvodním báňským inspektorem, zajišťujícím kontrolní činnost v oblasti nakládání s výbušninami.

Související životní situace a návody, jak je řešit

Technický vedoucí odstřelů (Osvědčení a průkazy)

Za správnost návodu odpovídá útvar

Český báňský úřad - oddělení výbušnin

Kozí 4

P.O. BOX 140

110 01 Praha 1 - Staré Město

Kontaktní osoba

Ing. Miroslav Barbušin, tel.: 221 775 323