Nostrifikace a uznání rovnocennosti zahraničních vysvědčení, vydaných základními, středními nebo vyššími odbornými školami

ID Záznamu
L-6044
Datum zveřejnění
15.04.2015
Poslední aktualizace
21.10.2020

Základní informace k životní situaci

Absolvent zahraniční školy, který získal doklad o dosažení základního, středního nebo vyššího odborného vzdělání v zahraniční škole, může požádat příslušný krajský úřad o:

  • vydání osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení v České republice nebo

  • rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v České republice (dále též "nostrifikace").

 

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Každý, kdo úspěšně ukončil základní, střední nebo vyšší odbornou školu v zahraničí, získal doklad o ukončení studia a potřebuje uznat jeho platnost v České republice.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Žádost o uznání dokladu o dosažení zahraničního vzdělání se podává u krajského úřadu (odboru školství), příslušného dle místa vašeho pobytu v České republice.

K žádosti je nutné přiložit:

  • originál zahraničního vysvědčení nebo jeho úředně ověřenou kopii,

  • doklad o obsahu a rozsahu vzdělávání absolvovaného v zahraniční škole,

  • doklad o skutečnosti, že škola je uznána státem (dle jehož právního řádu bylo zahraniční vysvědčení vydáno) za součást jeho vzdělávací soustavy, pokud ze zahraničního vysvědčení tato skutečnost nevyplývá.

Pravost podpisů a otisků razítek na originálu zahraničního vysvědčení a skutečnost, že je škola zřízena a uznána na území státu, kde bylo zahraniční vysvědčení vydáno, musí být ověřena ministerstvem zahraničních věcí státu, v němž má sídlo zahraniční škola, a dále příslušným zastupitelským úřadem České republiky (pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak).

Všechny předkládané doklady musí být přeloženy do českého jazyka úředním překladatelem, zapsaným v České republice do seznamu znalců a tlumočníků.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Navštivte odbor školství příslušného krajského úřadu, vyplňte písemnou žádost na předepsaném formuláři, přiložte požadované doklady a zaplaťte správní poplatek za přijetí žádosti ve výši 1 000 Kč.

Na které instituci životní situaci řešit

Na odboru školství krajského úřadu, který je příslušný dle místa pobytu žadatele v České republice.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Na odboru školství krajského úřadu, který je příslušný dle místa pobytu žadatele v České republice, pokud potřebujete potřebuje uznat  platnost zahraničního dokladu o dosaženém stupni  základního, středního nebo vyššího odborného vzdělánív České republice.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Musíte předložit:

  • osobní průkaz (+ doklad o místě pobytu),

  • originál nebo úředně ověřenou kopii závěrečného vysvědčení (diplomu) s úředně ověřeným překladem,

  • doklad o obsahu a rozsahu vzdělávání (tzv. učební plán, tj. seznam vyučovaných předmětů s počtem hodin za každý ročník vzdělávání) s úředně ověřeným překladem,

  • doklad o skutečnosti, že škola je uznána státem (dle jehož právního řádu bylo zahraniční vysvědčení vydáno) s úředně ověřeným překladem.

 

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Potřebný formulář získáte na příslušném krajském úřadu.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek činí 1 000 Kč, informaci o způsobu úhrady poskytne příslušný krajský úřad.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůta pro vyřízení žádosti se řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů - až 30 dnů po předložení všech potřebných dokladů, popř. po vykonání nostrifikačních zkoušek; ve složitějších případech lze lhůtu prodloužit.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Krajský úřad nostrifikuje pouze doklad o ukončeném stupni vzdělání získaném v zahraniční škole, pokud absolvované studium svým obsahem a rozsahem odpovídá studiu na základní škole, střední škole nebo vyšší odborné škole s obdobným rámcovým vzdělávacím programem v České republice.

V případě, že se obsah a rozsah vzdělání v zahraniční škole odlišuje zčásti, nařídí krajský úřad nostrifikační zkoušku, kterou se ověřuje, zda znalosti a dovednosti žadatele odpovídají cílům a obsahu vzdělávání dle příslušného rámcového vzdělávacího programu v České republice; součástí nostrifikační zkoušky může být i praktická zkouška.

Žadatel, který není státním občanem České republiky, nebo získal vzdělání ve škole mimo území České republiky, nekoná nostrifikační zkoušku z předmětu český jazyk a literatura.

Elektronická služba, kterou lze využít

Případný dotaz můžete zaslat na e-mailovou adresu: nostrifikace20@msmt.cz.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Pokud se obsah a rozsah vzdělání v zahraniční škole (v porovnání s obdobným rámcovým vzdělávacím programem v České republice) podstatně odlišuje, krajský úřad žádost zamítne.

Krajský úřad žádost o nostrifikaci zamítne také v případě, že žadatel nevykoná nostrifikační zkoušku úspěšně.

Nejčastější dotazy

Co je legalizace?

Pravost podpisů a otisků razítek na originálech dokladů musí být ověřena ministerstvem zahraničních věcí státu, v němž má sídlo škola, která vysvědčení vydala, a příslušným zastupitelským úřadem České republiky (superlegalizace).

Takové úřední ověření se nevyžaduje u dokumentů pocházejících ze zemí, které jsou stranami příslušné mezinárodní smlouvy (bilaterální smlouva o právní pomoci), která odstraňuje požadavek úředního ověření pro zahraniční veřejné listiny.

Co je Apostille?

Apostille je mezinárodní doložka uznání pravosti dokladu, pomocí níž se zjednodušuje superlegalizace listin.

V souvislosti s touto úmluvou došlo k určitému zjednodušení procesu ověřování veřejných listin, jež mají být použity v těch státech, které jsou smluvními státy úmluvy.

Zjednodušení v zásadě spočívá v opatření ověřované listiny ověřovací doložkou, tzv. Apostille (čl. 3 odst. 1 a čl. 4 úmluvy); odpadá tedy další ověřování listiny, např. zastupitelským úřadem státu, kde má být listina použita.


Co je doklad o obsahu a rozsahu vzdělání?

Tzv. učební plán, tj. seznam vyučovaných předmětů s počtem vyučovaných hodin za každý ročník vzdělávání.
 

Jaké jsou uznávané zahraniční školy/obory vzdělání/zkoušky/certifikáty/?

Žádný seznam „automaticky uznávaných“ zahraničních středních škol nebo oborů neexistuje.

Při nostrifikačním řízení místně příslušné krajské úřady vždy u konkrétní žádosti porovnávají obsah a rozsah vzdělávání absolvovaného v zahraniční škole se vzděláváním podle obdobného rámcového vzdělávacího programu v České republice, a to v souladu s § 108 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Za správnost návodu odpovídá útvar

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - Odbor středního a vyššího odborného vzdělávání a institucionální výchovy
Oddělení všeobecného vzdělávání

Kontaktní osoba

Mgr. Eva Jermanová