Posouzení postavení zahraničního studia na střední a vyšší odborné škole na roveň studia na středních a vyšších odborných školách v České republice pro účely zdravotního pojištění a sociální účely.

ID Záznamu
i-201-184
Datum zveřejnění
20.01.2016
Poslední aktualizace
19.11.2020

Základní informace k životní situaci

Studium se posuzuje dle předložených podkladů, tj. dle potvrzení o studiu a učebního plánu.

Pokud učební plán odpovídá studiu na střední nebo vyšší odborné škole v České republice, je toto studium postaveno na roveň studia na středních a vyšších odborných školách v České republice.

Rozhodná kritéria pro posouzení studia v cizině

Za studium postavené na roveň studia na středních a vyšších odborných školách v České republice se uznává jen zahraniční studium:

• uskutečňované v zahraniční střední nebo vyšší odborné škole, která je uznána zahraničním státem za součást jeho vzdělávací soustavy (je příslušným zahraničním státem akreditována)
• a svým rozsahem a obsahem studia odpovídá studiu na střední škole (gymnáziu, střední odborné škole anebo středním odborném učilišti) v České republice.

Za studium pro tyto účely není možné považovat

• jazykové kurzy,
• rekvalifikační kurzy,
• přípravné kurzy,
• e-learningové kurzy,
• kurzy k získání osvědčení o profesní kvalifikaci,
• další vzdělávání.

 

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

V této věci je oprávněn jednat žadatel, tj. žák nebo student, popř. zákonný zástupce nezletilého žáka.

Pokud je již žák zletilý, může za něj jednat  zmocněná osoba, která musí doložit plnou moc.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Je nutné podat žádost o posouzení postavení zahraničního studia na  střední anebo vyšší odborné škole pro zákonné účely a doložit přílohy žádosti, tj. originální (anebo úředně ověřená kopie) potvrzení o studiu a učební plán.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Řešit tuto věc může žadatel prostřednictvím podané žádosti

a) Telefonické konzultace s příslušnou úřední osobou na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy vždy ve dnech telefonických konzultací, tj.:

  • v úterý (od 9 – 11 hod. a od 13 – 15 hod.)
  • ve čtvrtek (od 9 – 11 hod.) na telefonních číslech +420 234 811 215 a +420 234 811 685,

b) Elektronické pošty na e-mail studiumvcizine@msmt.cz,

c) Osobní návštěvou odboru středního a vyššího odborného vzdělávání a institucionální výchovy v úředních dnech:

  • v pondělí od 9 – 11 hod. a od 13 – 15 hod
  • ve středu od 9 – 11 hod. a od 13 – 15 hod., a to vždy po předchozí domluvě s příslušnou úřední osobou (telefonické anebo e-mailové domluvě).

 

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Obraťte se na příslušné úředníky odboru středního a vyššího odborného vzdělávání a institucionální výchovy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy osobně v úředních dnech, tj. v pondělí a ve středu (od 9 - 11 hod. a od 13 do 15 hod.), ale vždy po předchozí telefonické konzultaci anebo telefonicky v úterý (od 9 - 11 hod. a od 13 - do 15 hod.) a ve čtvrtek (od 9 - 11 hod.) na výše uvedených telefonních číslech.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

• Žádost o posouzení postavení zahraničního středoškolského anebo vyššího odborného studia pro zákonné účely, kterou je nezbytné vyplnit všechny potřebné údaje v žádosti a z druhé strany žádost podepsat. Podepsat žádost může žák sám anebo zákonný zástupce, pokud je žák nezletilý. V případě zletilého žáka (nebo studenta) podepisuje žádost sám žák (nebo student), popř. zmocněná osoba, která musí doložit plnou moc k zastupování zletilého žáka (nebo studenta).

• Originál (anebo úředně ověřená kopie) potvrzení vystavené zahraniční střední školou, které obsahuje název a plnou adresu zahraniční střední školy, jméno a příjmení studujícího, datum narození, formu studia, přesné datum zahájení studia (ve formě den, měsíc, rok) a předpokládané datum ukončení studia (ve formě den, měsíc, rok), podpis oprávněné osoby a razítko školy,

• Originál (anebo úředně ověřená kopie) učebního plánu s výčtem předmětů, počtem vyučovacích hodin týdně a délkou trvání jedné vyučovací hodiny v minutách, vystavený zahraniční střední školou na jméno studující, s podpisem oprávněné osoby a razítkem školy,

• Pokud jsou dokumenty vydané v jiném než českém, slovenském a anglickém jazyce, musí žadatel doložit podklady v originálním znění (v daném jazyce) a současně v úředně ověřeném překladu do českého jazyka dle platné české legislativy, tj. českým tlumočníkem.


Specifickým příkladem je uznávání studia v „associate degrese“ v USA

Potvrzení o studiu má stejné náležitosti, které jsou uvedené výše (v tomto bodě).

Učební plán obsahuje výčet studovaných předmětů, počet hodin, který musí na každý školou potvrzený semestr zahrnovat minimálně 6 předmětů (není-li školou potvrzeno, kolik má žadatel během semestru předmětů, musí být školou potvrzeno minimálně 12 kreditů za semestr). Učební plán studia může obsahovat maximálně jeden započitatelný kurz on-line neboli e-learning. Dále musí být vydán na jméno a příjmení studujícího, jeho datum narození a musí obsahovat podpis oprávněné osoby a razítko zahraniční střední školy.

Žadatel je ve studiu „associate degree“ povinen doložit doklad o tom, že se vzdělává ve škole, která je akreditována federálně uznanými akreditačními tělesy, tj. doklad o udělení víza typu F1. Toto vízum musí být vystaveno na celou dobu studia typu „Associate degree“, tj. minimálně na dva roky. Žadatel musí být držitelem víza v denní formě studia („full time,“ resp. „full course of study“).

Nepředloží-li žadatel vízum F1, je povinen doložit potvrzení školy, ve kterém škola uvede, od které instituce získala akreditaci.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o posouzení postavení zahraničního středoškolského anebo vyššího odborného studia pro zákonné účely, popř. formulář plné moci, pokud ho bude k posouzení zahraničního středoškolského anebo vyššího odborného studia potřebovat.

Žádost o posouzení postavení zahraničního středoškolského anebo vyššího odborného studia pro zákonné účely a formulář plné moci může žadatel vyzvednout osobně v budově Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (Karmelitská 529/5, 118 12  Praha 1) anebo může žádost a formulář plné moci stáhnout z webových stránek Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Podání žádosti není zpoplatněno. Pokud žádá žadatel anebo zákonný zástupce (popř. zmocněná osoba) vydání stejnopisu rozhodnutí je proces vydání stejnopisu zpoplatněn kolkovou známkou ve výši 50 Kč.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůta pro vyřízení žádosti je 30 dnů od doručení žádosti, pokud jsou dodány všechny potřebné podklady. Ve složitých případech lze lhůtu prodloužit.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy jsou určeny následujícím institucím

• zdravotní pojišťovně žadatele,
• České správě sociálního zabezpečení,
• mzdové účtárně (pro zaměstnance),
• finančnímu úřadu (pro podnikatele).

 

Elektronická služba, kterou lze využít

Případné dotazy, které bude žadatel, zákonný zástupce (popř. zmocněná osoba, která doložila plnou moc), může zaslat na e-mailovou adresu studiumvcizine@msmt.cz.

Žádost ani doplnění žádosti není možné zaslat tímto způsobem.

Podání (popř. doplnění podání) zaslané prostřednictvím e-mailu není možné vyřídit.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí je možné podat podle § 152 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, rozklad do 15 dnů ode dne jeho doručení k Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, 118 12  Praha 1.

Nejčastější dotazy

Je možné nahlédnout do seznamu (anebo existuje seznam) zahraničních středních anebo vyšších odborných škol, které jsou uznány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy?

Žádný seznam uznávaných zahraničních škol neexistuje. O tom, zda se jedná o studium požadovaného typu anebo zda bude toto studium posouzeno kladně („uznáno“) rozhoduje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dle předloženého učebního plánu, který musí být předložen spolu s potvrzením o studiu, popř. překladem (anebo akreditací zahraniční školy, je-li Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy vyžadována).

Každé studium, pokud se jedná o soustavnou přípravu na budoucí povolání (tzn. řádné denní studium na střední škole či vyšší odborné škole), je Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy posouzeno za podmínky, že jsou dodány kompletní podklady, splňující všechny náležitosti potřebné k posouzení zahraničního studia.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dle § 12 odst. 1 písm. c) zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, uznává pouze studium na středních a vyšších odborných školách v cizině, tj. studium, které svým rozsahem a obsahem odpovídá studiu na středních a vyšších odborných školách v České republice.

Jazykové kurzy, rekvalifikační kurzy, přípravné kurzy, e-learningové kurzy, kurzy k získání osvědčení o profesní kvalifikaci anebo další vzdělávání se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění neuznávají!

Další informace

Žadatel, zákonný zástupce (popř. zmocněná osoba) se může obrátit na příslušného úředníka Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na výše uvedených telefonních číslech ve dnech telefonických konzultací, tj. v úterý a ve čtvrtek (v hodinách uvedených výše), prostřednictvím e-mailové schránky studiumvcizine@msmt.cz anebo osobně v úředních dnech v pondělí a ve středu (v úředních hodinách uvedených výše) vždy po předchozí domluvě s příslušným úředníkem.

Související životní situace a návody, jak je řešit

Posouzení postavení zahraničního středoškolského studia pro účely důchodové (sociální účely), kdy žadatel dokládá

• vyplněnou a podepsanou žádost o posouzení postavení zahraničního středoškolského anebo vyššího odborného studia pro zákonné účely,

• čestné prohlášení, ve kterém uvede své jméno, příjmení, datum narození, přesné datum zahájení studia (den, měsíc a rok) a předpokládané datum ukončení studia (den, měsíc a rok), celý název školy, její sídlo a svým podpisem potvrdí, že údaje, které v čestném prohlášení uvádí, jsou pravdivé,

• úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení (anebo učebního plánu), s úředně ověřeným překladem do jazyka českého dle platné české legislativy, tj. českým tlumočníkem, pokud je vysvědčení (anebo učební plán) vystaven v jiném než českém, slovenském anebo anglickém jazyce.

Za správnost návodu odpovídá útvar

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - Odbor středního a vyššího odborného vzdělávání a institucionální výchovy
 

Kontaktní osoba

Mgr. Miroslav Stanik (+420 234 811 215)
Mgr. Denisa Menšíková, DiS. (+420 234 811 685)
 

Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Nalezne žadatel, zákonný zástupce (popř. zmocněná osoba) na webových stránkách Ministerstva škosltví, mládeže a tělovýchovy.