Příspěvek na mobilitu

ID Záznamu
m-13371
Datum zveřejnění
01.01.2017
Poslední aktualizace
27.11.2020

Základní informace k životní situaci

Příspěvek na mobilitu je jednou z dávek určených osobám se zdravotním postižením ke zmírnění sociálních důsledků jejich zdravotního postižení a k podpoře jejich sociálního začleňování.

Výše příspěvku na mobilitu činí 550 Kč za kalendářní měsíc.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

  • Žadatel o příspěvek na mobilitu (osoba se zdravotním postižením, které je příspěvek na mobilitu určen).

  • Zákonný zástupce žadatele, jde-li o nezletilého do 18 let.

  • Zmocněnec, kterému žadatel udělí plnou moc k zastupování v řízení o žádosti.

  • Soudem ustanovený opatrovník osoby, které je příspěvek na mobilitu určen.

 

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Řízení o příspěvku na mobilitu se zahajuje na základě podané žádosti.

Nárok na příspěvek na mobilitu má osoba starší 1 roku:

  • která má nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením označený symbolem "ZTP" nebo "ZTP/P", přiznaný podle předpisů účinných od 1. ledna 2014,
  • opakovaně se v kalendářním měsíci za úhradu dopravuje nebo je dopravována (splnění této podmínky žadatel prokazuje čestným prohlášením, které je součástí žádosti o příspěvek na mobilitu)
  • a nejsou jí poskytovány pobytové sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, v domově pro osoby se zdravotním postižením, v domově pro seniory, v domově se zvláštním režimem nebo ve zdravotnickém zařízení ústavní péče*.

*Z důvodů hodných zvláštního zřetele může být příspěvek na mobilitu přiznán i osobě, které jsou poskytovány pobytové sociální služby.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Řízení o přiznání příspěvku na mobilitu se zahajuje na základě písemné žádosti podané na tiskopisu předepsaném ministerstvem.

Na které instituci životní situaci řešit

Žádost se podává na kontaktním pracovišti krajské pobočky Úřadu práce, v místě trvalého pobytu žadatele o příspěvek.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Obraťte se na pracovníky agendy pro osoby se zdravotním postižením na kontaktním pracovišti Úřadu práce České republiky v místě trvalého bydliště.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

• Vyplněný formulář žádosti o příspěvek na mobilitu.

• Průkaz totožnosti, pokud v průkazu totožnosti není uvedeno rodné příjmení, doložte rodný list.

• Rodný list – u dětí do 15 let.

• Rozhodnutí soudu o ustanovení opatrovníka (doložte v případě, že osoba toto rozhodnutí vlastní).

 

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Potřebné formuláře jsou k dispozici na kontaktních pracovištích Úřadu práce České republiky nebo na internetových stránkách Integrovaného portálu Ministerstva práce a sociálních věcí

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Řešením nemusí být dotčena žádná další osoba mimo žadatele o příspěvek na mobilitu.

Mohou být dotčeni rodinní příslušníci žadatele v případě, že jej zastupují ve správním řízení, příp. zákonní zástupci, pokud je žadatel nezletilý, či opatrovníci, v případě žadatelů omezených ve svéprávnosti.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  • Prokázat skutečnosti rozhodné pro nárok na příspěvek na mobilitu a jeho výplatu.

  • Písemně ohlásit krajské pobočce Úřadu práce České republiky v průběhu řízení o příspěvku na mobilitu změny ve skutečnostech, které byly uvedeny v žádosti, a změny rozhodné pro průběh řízení, a to ve lhůtě do 8 dnů ode dne, kdy taková změna nastala.

 

Elektronická služba, kterou lze využít

Datová schránka nebo e-mail na příslušné kontaktní pracoviště Úřadu práce České republiky, avšak pouze tehdy, pokud má žadatel zaručený elektronický podpis.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti o příspěvek na mobilitu můžete podat odvolání do 15 dnů od doručení tohoto rozhodnutí, a to k Ministerstvu práce a sociálních věcí prostřednictvím úřadu, který ve věci rozhodl.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Příspěvek na mobilitu může být nepřiznán.

Za správnost návodu odpovídá útvar

Ministerstvo práce a sociálních věcí