Vydávání rybářských lístků

ID Záznamu
i-178-882
Datum zveřejnění
25.04.2007
Poslední aktualizace
31.10.2011

Základní informace k životní situaci

Rybářský lístek je povinen mít každý, kdo loví ryby v rybářském revíru; tato povinnost vyplývá z ustanovení § 13 odst. 7 zákona o rybářství a § 10 vyhlášky k provedení zákona o rybářství.

Rybářský lístek se vydává pro celé území České republiky na dobu 10 let, 3 let nebo 1 roku ode dne jeho vydání.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

O vydání rybářského lístku může požádat občan České republiky nebo cizinec.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Kvalifikační předpoklady pro získání prvního rybářského lístku jsou základní znalosti:

 • z poznání ryb a vodních organismů,

 • z biologie ryb a vodních organismů,

 • způsobů lovu ryb,

 • o rybářském hospodaření v rybářských revírech,

 • zákona o rybářství a jeho prováděcí vyhlášky,

prokázané osvědčením o získané kvalifikaci, vydaným právnickou osobou pověřenou Ministerstvem zemědělství k ověřování znalostí žadatelů pro vydání prvního rybářského lístku (vzor osvědčení je uveden v příloze č. 6 vyhlášky k provedení zákona o rybářství).

Výše uvedené kvalifikační předpoklady splňuje osoba, která je rybářským hospodářem, zástupcem rybářského hospodáře, rybářskou stráží nebo která doloží osvědčení o vykonání zkoušky na rybářského hospodáře nebo na rybářskou stráž.

Další rybářský lístek se vydá žadateli, prokáže-li se:

 • dříve vydaným rybářským lístkem,

 • popř. jiným dokladem, osvědčujícím, že již držitelem rybářského lístku byl.

Cizinci se vydá rybářský lístek, prokáže-li se:

 • dříve vydaným rybářským lístkem,

 • jiným dokladem, osvědčujícím, že již držitelem rybářského lístku byl,

 • osvědčením o získané kvalifikaci, nebo

 • rybářským lístkem, licencí nebo obdobným dokladem, vydaným ve státě, jehož je občanem.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Žadatel musí podat písemnou žádost o vydání rybářského lístku (na předepsaném formuláři), a to včetně všech požadovaných náležitostí.

Na které instituci životní situaci řešit

Žádost je nutné podat na obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo pověřený obecní úřad příslušný podle místa trvalého pobytu.

Cizinci podávají žádost tomu obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo pověřenému obecnímu úřadu, v jehož obvodu se zdržují.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

S pracovníkem příslušného úřadu (zpravidla se jedná o odbor životního prostředí).

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Pro ověření údajů v žádosti předložte občanský průkaz, cizinec předloží cestovní pas a osoba mladší 15 let dokument, který ji pro tyto účely stanovil věcně příslušný úřad (např. rodný list).

K žádosti je nutné přiložit:

 • doklad o získané kvalifikaci (záleží na typu žadatele a typu rybářského lístku, o který je žádáno - viz bod 06) a

 • doklad o zaplacení správního poplatku.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář "Žádost o vydání rybářského lístku" je k dispozici na všech věcně a místně příslušných úřadech.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek za vydání rybářského lístku je stanoven zákonem o správních poplatcích (položka 14).

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty jsou řešeny v souladu se správním řádem; zpravidla se tato záležitost vyřizuje obratem.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Rybářský lístek je doklad nezbytný pro vydání povolenky k lovu; ta opravňuje fyzickou osobu k lovu ryb nebo vodních organismů v příslušném rybářském revíru.

Povolenku k lovu pro dané rybářské revíry vydávají uživatelé rybářských revírů zpravidla za úplatu.

V povolence označí uživatel rybářského revíru držitele rybářského lístku, popř. stanoví bližší podmínky výkonu rybářského práva.

Osoba provádějící lov je povinna vyznačit v povolence datum lovu, rybářský revír, počet, druh a hmotnost ulovených ryb.

Vzor formuláře povolenky k lovu je uveden v příloze č. 8 vyhlášky k provedení zákona o rybářství.

Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Jestliže vám bude vydání rybářského lístku odepřeno, můžete se ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení takovéhoto rozhodnutí odvolat k místně příslušnému krajskému úřadu, a to prostřednictvím obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který toto rozhodnutí vydal.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Ten, kdo neoprávněně chytá ryby, dopouští se:

Další sankce, v případě nedodržení podmínek zákona, jsou uvedeny v § 30 zákona o rybářství.

Nejčastější dotazy

Od kdy platí rybářský lístek?

- Rybářský lístek platí ode dne jeho vydání do termínu v něm uvedeném (1 rok, 3 roky nebo 10 let).

Čím prokáží mladiství svou identitu?

- Mladiství prokáží svou identitu dokumentem, který jim pro tyto účely stanoví věcně příslušný úřad.

Lze lovit na rybnících, které nejsou revírem, bez rybářského lístku?

- Ano, na takovýchto rybnících lze lovit bez rybářského lístku; samotný lov může provádět pouze rybníkář, popř. jím pověřená osoba.

Další informace

Můžete se obrátit na:

 • organizační složky rybářských svazů,

 • obecní úřady obcí s rozšířenou působností - odbory životního prostředí,

 • krajské úřady - odbory životního prostředí a zemědělství.

Za správnost návodu odpovídá útvar

Ministerstvo zemědělství - odbor státní správy lesů, myslivosti a rybářství