Ohlašovací povinnost výskytu a podezření z výskytu škodlivého organismu

ID Záznamu
m-9215
Datum zveřejnění
18.08.2014
Poslední aktualizace
25.11.2020

Základní informace k životní situaci

Profesionální provozovatelé mají povinnost ohlásit Ústřednímu kontrolnímu a zkušebnímu ústavu zemědělskému (dále jen „ÚKZÚZ“) důkazy o:

a) existenci bezprostředního nebezpečí proniknutí na území EU nebo do jeho části, kde se uvedený škodlivý organismus dosud nevyskytuje:
 

 • karanténního škodlivého organismu pro EU (příloha II prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/2072),
 • škodlivého organismu, podléhajícího mimořádným opatřením EU, [Škodlivým organismem podléhajícím mimořádným opatřením se rozumí škodlivý organismus (většinou nový pro území EU), který není v seznamu karanténních škodlivých organismů pro EU, ale proti jehož zavlékání a šíření byla na omezenou dobu přijata opatření prováděcím aktem Komise. Jedná se o opatření přijatá podle čl. 30 odst. 1 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/2031 (dále jen „nařízení“). Informace o těchto škodlivých organismech poskytuje ÚKZÚZ na svých internetových stránkách.]
 • škodlivého organismu, o němž se Česká republika domnívá, že může splňovat podmínky pro zařazení na seznam karanténních škodlivých organismů pro EU (informace o těchto škodlivých organismech poskytuje ÚKZÚZ na svých internetových stránkách);

b) výskytu a podezření z výskytu karanténního škodlivého organismu pro EU a škodlivého organismu podléhajícího mimořádným opatřením EU, na rostlinách, rostlinných produktech či jiných předmětech, které jsou pod jejich kontrolou.

Jakékoliv jiné osoby, než jsou profesionální provozovatelé, mají povinnost ohlásit výskyt a podezření z výskytu karanténního škodlivého organismu pro EU.

 

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

 • profesionální provozovatelé

Profesionální provozovatel je ve čl. 2 bodu 9 nařízení definován jako jakákoli osoba, na niž se vztahuje veřejné nebo soukromé právo a která se profesionálně zabývá jednou nebo několika z níže uvedených činností týkajících se rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů a je za tyto činnosti právně odpovědná:

a) výsadbou;

b) šlechtěním;

c) produkcí, včetně pěstování, množení a udržování;

d) dovozem na území Unie a přemísťováním na tomto území a z tohoto území;

e) dodáváním na trh;

f) skladováním, sběrem, odesíláním a zpracováváním.

 • fyzické osoby

 

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Profesionální provozovatel/ fyzická osoba provede ohlášení výskytu či podezření z výskytu příslušných škodlivých organismů.

Oznámení se podává volnou formou, nejsou stanoveny žádné formuláře.

Nejsou třeba žádné doklady, ohlašující osoba však musí podat všechny informace nezbytné k její identifikaci a přesné identifikaci provozovny nebo místa zjištění.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Ohlášení je možné podat písemně (e-mailem nebo do datové schránky ÚKZÚZ), osobně či telefonicky, vždy však neprodleně po zjištění bezprostředního nebezpečí proniknutí, výskytu nebo podezření z výskytu uvedených škodlivých organismů.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Oznámení se podává ÚKZÚZ, nejvhodněji přímo Sekci osiv, sadby a zdraví rostlin, Odboru zdraví rostlin.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Nejsou třeba žádné doklady, ohlašující osoba musí podat všechny informace nezbytné k její identifikaci a přesné identifikaci provozovny nebo místa zjištění.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Oznámení se podává volnou formou, nejsou stanoveny žádné formuláře.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Nejsou stanoveny žádné poplatky.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Nejsou stanoveny žádné lhůty pro vyřízení.

ÚKZÚZ řeší ohlášený případ bezprostředně po ohlášení.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Případní profesionální provozovatelé nebo osoby, které jsou ohrožené bezprostředním nebezpečím proniknutí nebo výskytu uvedených škodlivých organismů.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Profesionální provozovatelé musí, kromě oznámení o existenci bezprostředního nebezpečí proniknutí uvedeného škodlivého organismu, okamžitě informovat ÚKZÚZ o veškerých případných důkazech, které mají k dispozici.

Profesionální provozovatelé musí, kromě oznámení výskytu nebo podezření z výskytu uvedených škodlivých organismů, ve vhodných případech přijmout preventivní opatření k zabránění usídlení a šíření daného škodlivého organismu.

Poté, co ÚKZÚZ úředně potvrdí výskyt uvedených škodlivých organismů na rostlinách, v rostlinných produktech či jiných předmětech, které jsou pod kontrolou profesionálního provozovatele, konzultuje tento provozovatel s ÚKZÚZ opatření, jež mají být přijata, a učiní nezbytná opatření k:

 1. zabránění šíření daného škodlivého organismu (podle případných pokynů ÚKZÚZ),
 2. odstranění uvedeného škodlivého organismu z dotčených rostlin, rostlinných produktů či jiných předmětů a ze svých provozoven, pozemků, půdy, vody a jiných zamořených prostředí nebo objektů, které jsou pod jeho kontrolou, pokud ÚKZÚZ takový pokyn vydá.
   

Dále dotčený profesionální provozovatel učiní následující opatření:

 1. stáhne zamořené komodity z trhu, pokud jsou ještě pod jeho kontrolou,
 2. informuje o výskytu dotčeného škodlivého organismu osoby v obchodním řetězci, jimž byly uvedené rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty dodány,
 3. poskytne těmto osobám pokyny o nezbytných opatřeních, která mají být učiněna během přepravy příslušných rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů v zájmu snížení rizika šíření nebo úniku dotčených škodlivých organismů,
 4. stáhne z oběhu uvedené rostliny, rostlinné produkty či jiné předměty,
 5. na vyžádání poskytne ÚKZÚZ všechny informace, které jsou relevantní pro veřejnost.

V případě, že ÚKZÚZ nařídí mimořádná rostlinolékařská opatření, plní profesionální provozovatel nařízená opatření.

Jiná osoba než profesionální provozovatel, která učiní oznámení:

 1. konzultuje s ÚKZÚZ opatření, která mají být přijata,

přijme v souladu s pokyny ÚKZÚZ nezbytná opatření k zabránění šíření daného ŠO a k jeho odstranění z dotčených rostlin, rostlinných produktů či jiných předmětů a případně ze svých provozoven

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí ÚKZÚZ o nařízení mimořádných rostlinolékařských opatření se lze odvolat do 15 dnů ode dne jejich doručení k Ministerstvu zemědělství, Odboru zemědělských komodit, a to prostřednictvím ÚKZÚZ. Odvolání proti nařízeným opatřením nemá odkladný účinek, opatření je proto třeba provádět bezprostředně po jejich nařízení.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Nedodržení oznamovací povinnosti o bezprostředním nebezpečí, nesplnění oznamovací povinnosti o výskytu nebo podezření z výskytu příslušných škodlivých organismů a nedodržení dalších povinností souvisejících s výskytem příslušných škodlivých organismů je podle § 79f zákona o rostlinolékařské péči přestupkem, za který může být právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě uložena pokuta do 2 000 000 Kč.

Neposkytnutí informace o karanténním škodlivém organismu pro EU je podle zákona o rostlinolékařské péči je přestupkem, za který může být fyzické osobě podle § 79d téhož zákona uložena pokuta do 50 000 Kč.

Za správnost návodu odpovídá útvar

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský/ Sekce osiv, sadby a zdraví rostlin/ Odbor zdraví rostlin

Kontaktní osoba

Ing. Táňa Klailová