Meliorace a hrazení bystřin v lesích - § 35 lesního zákona

ID Záznamu
i-176-955
Datum zveřejnění
01.08.2006
Poslední aktualizace
01.08.2006

Základní informace k životní situaci

Stát hradí nebo podporuje protipovodňová opatření, protierozní opatření, odstraňování následků živelních pohrom a úpravu vodního režimu lesních půd.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žadatelem může být:

  • vlastník (uživatel) lesa,

  • určený odborný správce drobných vodních toků - bystřin (Lesy ČR, s.p.).

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Zpracování a předložení podnětu na opatření, rozhodnutí krajského úřadu, odboru životního prostředí, že akce je opatřením ve veřejném zájmu, žádost o příslib finančních prostředků.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Jednáním s krajským úřadem a podáním podnětu.

Na které instituci životní situaci řešit

Obraťte se na krajský úřad - odbor životního prostředí, orgán státní správy lesů.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Na úřadě předložte:

  • podnět k vydání rozhodnutí,

  • úplnou projektovou dokumentaci,

  • stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Přílohou podnětu je doporučená tabulka Lesů ČR, s.p.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny, závisí na počtu žadatelů a finančních limitech Ministerstva zemědělství.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Speciální stavební úřad (státní správa vodního hospodářství)

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Příprava výběrového řízení na zhotovitele.

Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci nelze řešit elektronicky.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravy a doplňky vstupních údajů v podnětu se uplatňují prostřednictvím krajského úřadu, odboru životního prostředí.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Při zjištění, že provedení prací neodpovídá uváděnému rozsahu, účelu nebo kvalitě, došlo k neohlášené změně v projektové dokumentaci nebo uvedení nepravdivých údajů, nařídí příslušný odbor životního prostředí a finanční úřad vrácení poskytnutých finančních prostředků nebo jejich části včetně penále.

Za správnost návodu odpovídá útvar

Ministerstvo zemědělství - odbor koncepcí a ekonomiky lesního hospodářství