Vydání povolení k nabývání, držení a používání prekurzoru výbušnin podléhajícího omezení

ID Záznamu
Datum zveřejnění
05.02.2020
Poslední aktualizace
05.02.2020

Základní informace k životní situaci

Povolení je potřeba k nákupu, držení a používání výrobků obsahujících:

–    peroxid vodíku v koncentraci nad 35 % hm.,

–    nitromethan v koncentraci nad 40 % hm.,

–    kyselinu dusičnou v koncentraci nad 10 % hm.,

–    chlorečnan sodný nebo draselný v koncentraci nad 40 % hm. a

–    chloristan sodný nebo draselný v koncentraci nad 40 % hm.

Povolení se nevyžaduje u fyzických osob, které hodlají nabývat, držet a používat prekurzor výbušnin podléhající omezení v rámci své obvyklé podnikatelské činnosti.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

O povolení žádá fyzická osoba, starší 18 let.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Povolení je vydáno při splnění podmínek pro jeho vydání podle § 4 odst. 1 zákona č. 259/2014 Sb. a po uhrazení správního poplatku ve výši 300 Kč. Vydané povolení má platnost na celém území České republiky, je nepřenosné a platí 3 roky.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Žádost o vydání povolení musí obsahovat náležitosti podle bodu 10.

Na které instituci životní situaci řešit

Žádost o vydání povolení se podává obvodnímu báňskému úřadu místně příslušnému podle místa trvalého pobytu žadatele.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Žádost o vydání povolení se podává obvodnímu báňskému úřadu místně příslušnému podle místa trvalého pobytu žadatele. Žádost o povolení je vhodné, s ohledem na délku řízení, podat s dostatečným časovým předstihem před zahájením činnosti.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Žádost o vydání povolení musí podle § 3 zákona č. 259/2014 Sb. obsahovat, kromě obecných náležitostí stanovených zákonem č. 500/2004 Sb., následující údaje:

a)  název prekurzoru výbušnin podléhajícího omezení, který má být nabýván, držen a používán,

b)  účel, pro který má být prekurzor výbušnin podléhající omezení použit, a

c)  odůvodnění použití požadovaného prekurzoru výbušnin podléhajícího omezení.

V zájmu objektivního posouzení žádosti se doporučuje, aby žádost rovněž obsahovala celkové množství prekurzoru výbušnin podléhajícího omezení, které má být za dobu platnosti povolení nabyto, drženo a použito, a místo použití a uložení takového prekurzoru výbušnin.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář pro podání žádosti je uveřejněn na webových stránkách státní báňské správy: www.cbusbs.cz/cs/prekurzory-vybusnin/informace-pro-spotrebitele/zakladni-informace-2.

Žádost však lze podat i volnou formou.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek za vydání povolení činí 300 Kč (bod 1 položky 60 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů). Správní poplatek je vyměřen a vybírán v české měně. Lze jej hradit kolkovými známkami, bezhotovostním způsobem na základě předem sdělených údajů k platbě, případně v hotovosti.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Povolení bude vydáno až po obdržení (souhlasného) závazného stanoviska Krajského ředitelství Policie ČR, které má být doručeno do 60 dnů ode dne podání žádosti o toto stanovisko. Žadatel musí tedy počítat s dobou pro vyřízení žádosti v rozmezí 30 až 90 dnů od podání žádosti.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Účastníkem řízení o žádosti o vydání povolení k nabývání, držení a používání prekurzorů výbušnin podléhajících omezení je pouze žadatel. Dotčenými orgány jsou krajská ředitelství Policie České republiky.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Podle § 4 odst. 4 zákona č. 259/2014 Sb. je držitel povolení povinen každou podstatnou změnu skutečností, za nichž bylo povolení vydáno, ohlásit obvodnímu báňskému úřadu, který povolení vydal, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 60 dnů od doby, kdy ke změně skutečnosti došlo.

Elektronická služba, kterou lze využít

Žádost lze také podat prostřednictvím elektronické zprávy se zaručeným elektronickým podpisem zaslané na příslušnou elektronickou podatelnu obvodního báňského úřadu.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

V řízení o žádosti o vydání povolení k nabývání, držení a používání prekurzorů výbušnin podléhajících omezení se postupuje podle těchto právních předpisů:

a)  zákon č. 259/2014 Sb., o prekurzorech výbušnin a o změně zákona č.634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prekurzorech výbušnin), ve znění pozdějších předpisů,

b)  zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a

c)  zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Jaké jsou související předpisy

Nabývání, držení a používání prekurzorů výbušnin podléhajících omezení je rovněž upraveno nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 98/2013 o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky jsou vyřizovány podle zákona č. 500/2004 Sb.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Nabytí, držení či použití prekurzoru výbušnin podléhajícího omezení fyzickou osobou bez příslušného oprávnění, případně nesplnění podmínek uvedených v příslušném povolení, jakož i uvedení nepravdivého údaje v žádosti o vydání povolení, je postihováno jako přestupek (blíže § 11 zákona č. 259/2014 Sb.). Za přestupek lze uložit pokutu do výše 50 000 Kč, příkazem na místě do 5 000 Kč.

Další informace

Podrobnější informace k prekurzorům výbušnin obecně poskytnou obvodní báňské úřady nebo Český báňský úřad (www.cbusbs.cz/cs/h-ouradu).

Za správnost návodu odpovídá útvar

Za správnost popisu odpovídá oddělení výbušnin Českého báňského úřadu.

Kontaktní osoba

Tel.: +420 221 775 335, e-mail: sekretariat.ov@cbusbs.cz