Havárie spojená s únikem nebezpečné chemické látky

ID Záznamu
L-6103
Datum zveřejnění
01.11.2004
Poslední aktualizace
01.10.2020

Základní informace k životní situaci

Havarijní únik nebezpečné chemické látky může představovat vážné ohrožení životů a zdraví občanů nebo životního prostředí. Může k němu dojít např. vlivem havárie v chemickém závodě, požáru ve skladu chemikálií, dopravní nehody při přepravě nebezpečných látek, a to ať už selháním lidského činitele, vadou materiálu nebo technologickou závadou.

Občan se o vzniklé situaci dozví zpravidla po zaznění varovného signálu "Všeobecná výstraha" (kolísavý tón sirény po dobu 140 vteřin) a následné verbální informace z elektronické (tzv. "mluvící") sirény, rozhlasu nebo televize.

Aby občan dokázal omezit možné ohrožení vyplývající ze vzniklé situace na minimum, je žádoucí znát zásady chování a jednání v takovéto situaci a řídit se jimi.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Každý občan v uvedené situaci jedná podle svých vlastních schopností, znalostí, dovedností a pokynů vydávaných příslušnými orgány státní správy a samosprávy, v bezprostředním okolí mimořádné události i pokyny velitele zásahu.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Dojde-li k úniku nebezpečné chemické látky, která může ohrozit život a zdraví, jsou občané varováni prostřednictvím sirén varovným signálem "Všeobecná výstraha", případně doplňkově náhradním způsobem (služebními vozidly Policie ČR nebo obecní policie).

Po odeznění varovného signálu "Všeobecná výstraha" (kolísavý tón sirény po dobu 140 vteřin):

1) vyhledejte vhodný úkryt

a) nepřibližujte se kmístu havárie; urychleně opusťte ohrožené místo (nejlépe kolmo na směr větru)

b) vyhledejte úkryt v nejbližší vhodné budově v uzavřené místnosti ve vyšších patrech budovy; úkrytem může být výrobní závod, úřad, kancelář, obchod, veřejná budova i soukromý dům (byt)

c) jestliže cestujete automobilem a uslyšíte varovný signál, zaparkujte automobil a vyhledejte úkryt v nejbližší vhodné budově

(okamžité ukrytí v nejbližší vhodné budově se doporučuje proto, že v okamžiku zaznění varovného signálu ještě nevíme k jakému typu mimořádné události došlo; pobyt na volném prostranství může, v případě úniku nebezpečné látky, poškodit Vaše zdraví)

2) uzavřete a utěsněte dveře a okna, uhaste otevřený oheň

(dveře a okna se uzavírají a utěsňují z toho důvodu, že při úniku nebezpečných chemických látek (v podobě toxických plynů a aerosolů) uzavřením a utěsněním prostoru snížíte průnik látky do místnosti, a tím snížíte i pravděpodobnost poškození svého zdraví)

3) zapněte rádio nebo televizi, sledujte zprávy v hromadných informačních prostředcích

(podrobnější a průběžně upřesňované informace o tom, co se stalo, proč byla spuštěna siréna a varováno obyvatelstvo, co činit dále, získáte z mimořádných zpravodajstvích hromadných informačních prostředků; tyto informace mohou být sdělovány i obecním rozhlasem, popř. elektronickými (tzv. "mluvícími") sirénami nebo rozšiřovány skrze sociální sítě (dbejte pozornost na serióznost informačních zdrojů))

4) připravte si prostředky improvizované ochrany zraku a dýchacích cest (viz dále)

5) připravte si podle případných pokynů orgánů státná správy a samosprávy eventuálně velitele zásahu evakuační zavazadlo (viz dále)

 

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

1) připravte si prostředky improvizované ochrany zraku a dýchacích cest
Před účinkem nebezpečných chemických látek se lze chránit pomocí improvizovaných prostředků, které naleznete běžně v domácnosti.

• pro ochranu zraku: nejlépe uzavřenými brýlemi - plaveckými, lyžařskými apod.
• pro ochranu těla: pláštěnkami, dlouhými kabáty, sportovními soupravami apod.
• pro ochranu hlavy: čepicemi, šátkami, kapucemi apod.
• pro ochranu rukou a nohou: (pryžovými) rukavicemi, holínkami, kozačkami apod.
• pro ochranu dýchacích cest:
a) při úniku chloru nebo jiných látek kyselé povahy použijte navlhčený kapesník, utěrku apod., nejlépe namočený v roztoku jedlé sody (pět polévkových lžic rozmíchaných v 1 l vody)
b) při úniku amoniaku nebo jiné látky zásadité povahy použijte navlhčený kapesník, otěrku, šátek apod., nejlépe namočený v roztoku potravinářské kyseliny citronové, octu, popřípadě džusu

2) připravte si evakuační zavazadlo (obsah přizpůsobte očekávané době pobytu mimo obydlí)
• vhodné příruční zavazadlo (batoh, cestovní taška, kufr) označené jménem a telefonním číslem
• osobní doklady, platební karty, peníze v hotovosti
• léky, které pravidelně užíváte
•  základní trvanlivé potraviny, pitná balená voda (podle očekávané období mimo domov; cca na 1 den spotřeby)
• jídelní miska (ešus), příbor, otvírák na konzervy
• přenosný rozhlasový přijímač s náhradními bateriemi, nabitý mobilní telefon s nabíječkou
• toaletní a hygienické potřeby
• náhradní prádlo, oblečení na přespání, přikrývka (deka)
• svítilna s náhradními bateriemi, kapesní nůž, zápalky nebo zapalovač, sada na šití a další drobnosti
• předměty na zabavení (kniha, drobná společenská hra, křížovky apod.)

Na které instituci životní situaci řešit

Občan získá informace o charakteru možného ohrožení, o připravených záchranných a likvidačních pracích a ochraně obyvatelstva v případě vzniku mimořádné události na příslušném obecním úřadě (městském úřadě, úřadu městské části).

Zaměstnanec získá informace o charakteru možného ohrožení, o připravených záchranných a likvidačních pracích a ochraně obyvatelstva v místě dislokace pracoviště od svého zaměstnavatele (příslušné právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby).

Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba získá informace o charakteru možného ohrožení, o připravených krizových opatřeních a způsobech jejich provedení u příslušného obecního úřadu (městského úřadu, úřadu městské části).

Výše uvedené informace můžete obdržet rovněž u místně příslušného Hasičského záchranného sboru kraje.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

S dotazy se obraťte obecní úřad (městský úřad, úřad městské části). Obrátit se můžete také na Hasičský záchranný sbor kraje (oddělení ochrany obyvatelstva a krizového řízení) nebo na jeho územní odbor (pracoviště prevence, ochrany obyvatelstva a krizového řízení), který je dislokován zpravidla v obci s rozšířenou působností.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Žádné předepsané doklady nejsou stanoveny. Doporučujeme připravit si předem dotazy (nejlépe písemně zformulované), které budete chtít zodpovědět.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny. Požadované informace obdržíte v návštěvních dnech na příslušném úřadě.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Obecní úřady - seznamují právnické osoby a fyzické osoby v obci s charakterem možného ohrožení, s připravenými záchrannými a likvidačními pracemi a ochranou obyvatelstva; za tím účelem organizuje jejich školení (např. § 15 odst. 4 z. č. 239/2000 Sb.)

Zaměstnavatelé - poskytují informace svým zaměstnancům (např. § 24 z. č. 239/2000 Sb.; § 102 a § 103 z. č. 262/2006 Sb.)

Elektronická služba, kterou lze využít

Případné dotazy můžete zasílat na e-mailové adresy obecních úřadů nebo hasičských záchranných sborů krajů , které jsou zveřejněny na jejich internetových stránkách.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky jsou řešeny v souladu se správním řádem. Lhůta pro vyřízení žádosti je 30 dní.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Za nesplnění povinosti podle zákona č. 239/2000 Sb. může orgán, který porušení povinnosti zjistil, uložit fyzické osobě pokutu do výše 20 000 Kč.

Nejčastější dotazy

Nejčastěji kladené dotazy a odpovědi naleznete na internetových stránkách Hasičského záchranného sboru ČR.

Další informace

Pro další informace se můžete obrátit na:
• obecní úřad
• hasičský záchranný sbor kraje - oddělení ochrany obyvatelstva a krizového řízení

 

Za správnost návodu odpovídá útvar

Ministerstvo vnitra - generální ředitelství HZS ČR, odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení

Kontaktní osoba

kpt. Mgr. Adam Hendrych