Udělení státního občanství České republiky z důvodu významného přínosu pro Českou republiku

ID Záznamu
Datum zveřejnění
06.11.2020
Poslední aktualizace
11.11.2020

Základní informace k životní situaci

Státní občané cizího státu nebo osoby bez státního občanství, kteří trvale žijí na území České republiky, mají možnost nabýt státní občanství České republiky udělením.

Institut udělení státního občanství z důvodu významného přínosu pro Českou republiku se vztahuje na žadatele, jejichž státní občanství České republiky by bylo významným přínosem pro Českou republiku z hlediska vědeckého, vzdělávacího, kulturního, sportovního, sloužilo by k plnění mezinárodních závazků České republiky nebo účelům humanitárním, nebo by bylo v jiném státním zájmu.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Státní občané cizího státu trvale žijící na území České republiky nebo osoby bez státního občanství trvale žijící v České republice, jejichž udělení státního

Státní občanství České republiky může (nikoli musí) Ministerstvo vnitra na žádost

udělit pouze osobě (cizinci nebo osobě bez státního občanství), která splňuje

současně následující podmínky:

I. Žadatel je integrován do společnosti České republiky, zejména z hlediska

rodinného

pracovního

sociálního

A ZÁROVEŇ

II. Žadatel neohrožuje bezpečnost státu, jeho svrchovanost a územní celistvost,

demokratické základy, životy, zdraví, nebo majetkové hodnoty

A ZÁROVEŇ

III. Žadatel splňuje tyto podmínky:

1. ŽADATEL MÁ NA ÚZEMÍ ČR POVOLEN TRVALÝ POBYT

2. TRESTNÍ BEZÚHONNOST

• Prokazuje žadatel, který je starší 15-ti let

Občanství České republiky by mělo významný přínos pro Českou republiku.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Státní občanství České republiky může (nikoli musí) Ministerstvo vnitra na žádost udělit pouze osobě (cizinci nebo osobě bez státního občanství), která splňuje současně následující podmínky:

I. Žadatel je integrován do společnosti České republiky, zejména z hlediska

  • rodinného
  • pracovního
  • sociálního

A ZÁROVEŇ

II. Žadatel neohrožuje bezpečnost státu, jeho svrchovanost a územní celistvost,

  • demokratické základy, životy, zdraví, nebo majetkové hodnoty

A ZÁROVEŇ

III. Žadatel splňuje tyto podmínky:

1. Žadatel má na území ČR povolen trvalý pobyt

2. Trestní bezúhonnost

  • Prokazuje žadatel, který je starší 15-ti let
  • Žadatel, který se zdržuje v České republice dobu delší než 10 let, prokazuje že nebyl pravomocně odsouzen v ČR pro nedbalostní trestní čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody nebo pro úmyslný trestný čin

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podání písemné žádosti na příslušný úřad.

Na které instituci životní situaci řešit

Žádost se podává osobně u krajského úřadu (v Praze u úřadu městské části Praha 1 až 22) příslušného podle místa trvalého pobytu žadatele.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Doklady:

• rodný list

• oddací list nebo doklad o vzniku registrovaného partnerství, pokud žadatel uzavřel manželství nebo vstoupil do partnerství

• doklad o rozvodu manželství nebo rozhodnutí o zrušení partnerství, pokud bylo manželství rozvedeno nebo partnerství zrušeno

• úmrtní list zemřelého manžela nebo partnera

• výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudem nebo správním orgánem cizího státu nebo jiný doklad prokazující bezúhonnost žadatele, nebo čestné prohlášení o bezúhonnosti, jde-li o cizí stát, kde žadatel v posledních 10 letech pobýval po kratší dobu nebo cizí stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad nevydává či jej odmítá žadateli vydat, (dále jen „doklad o bezúhonnosti“); tyto doklady nesmí být starší než 6 měsíců

• životopis, zpracovaný volnou formou v českém jazyce, ve kterém uvede zejména údaje o pobytu na území České republiky, včetně délky zahraničních pobytů během této doby, pracovní nebo jiné výdělečné činnosti a studiu v České republice a rodinném a společenském životě

• doklad, který byl žadateli vystaven některým z ministerstev či jiným ústředním správním úřadem, Kanceláří prezidenta republiky, veřejnou nebo státní vysokou školou, nebo veřejnou výzkumnou institucí, a který osvědčuje důvod pro udělení státního občanství České republiky z důvodu významného přínosu pro Českou republiku

Doklady vystavené orgány cizího státu musí být opatřeny vyšším ověřením (superlegalizační doložkou nebo tzv. Apostillou), nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak, a úředně přeloženy do českého jazyka, jsou-li vystaveny v cizím jazyce (u dokladů vydaných orgány Slovenské republiky se překlad do českého jazyka nevyžaduje).

 

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

"Dotazník k žádosti o udělení státního občanství České republiky", který žadatel obdrží a vyplní u úřadu příslušného k přijetí žádosti.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za udělení státního občanství Česrké republiky, resp. za vydání "Listiny o udělení státního občanství České republiky" se hradí správní poplatek ve výši 2 000 Kč v případě dospělého žadatele, v případě nezletilého žadatele se hradí správní poplatek ve výši 500 Kč.

Ministerstvo vnitra může z důvodů hodných zvláštního zřetele poplatek snížit až na částku 500 Kč, v případě nezletilého žadatele až na 100 Kč.

Správní poplatek se hradí pouze v případě kladného vyřízení žádosti, tj. v případě vydání "Listiny o udělení státního občanství České republiky".

Samotné podání žádostis o udělení státního občanství České republiky není zpoplatněno.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Úřad příslušný k podání žádosti zašle žádost o udělení státního občanství České republiky do 30 dnů Ministerstvu vnitra, které o ní následně rozhodne ve lhůtě 180 dnů od jejího doručení.

Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci nelze řešit elektronicky.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Nevyhoví-li Ministerstvo vnitra žádosti o udělení českého státního občanství, vydá ve věci zamítavé rozhodnutí. Proti rozhodnutí o nevyhovění žádosti o udělení občanství České republiky lze podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad (odvolání) ministrovi vnitra prostřednictvím oddělení státního občanství a matrik Ministerstva vnitra. Ministr vnitra rozhodne o takto podaném rozkladu ve lhůtě 120 dnů ode dne podání rozkladu.

Žádosti o udělení státního občanství České republiky, které jsou zamítnuty z důvodu ohrožení bezpečnosti státu, jsou vyloučeny ze soudního přezkumu.

Ministerstvo vnitra může přerušit správní řízení a stanovit lhůtu pro odstranění vad (např. z důvodu doplnění dokladů, které musí být obligatorně připojeny k žádosti, nebo jiných dokladů nezbytných k posouzení otázky, zda jsou splněny podmínky pro udělení českého státního občanství). Proti rozhodnutí Ministerstva vnitra o přerušení správního řízení lze podat rozklad, který nemá odkladný účinek.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Pokud žadatel o udělení státního občanství České republiky uvede nepravdivý nebo neúplný údaj o své bezúhonnosti v čestném prohlášení, jedná se o přestupek a lze mu uložit pokutu do 20 000 Kč.

Další informace

V případě kladného vyřízení žádosti je žadateli vydána "Listina o udělení státního občanství České republiky".

Státní občanství České republiky se nabývá dnem složení státoobčanského slibu (z důvodu hodných zvláštního zřetele může být složení tohoto slibu prominuto - v takovém případě se české státní občanství nabývá dnem, kdy rozhodnutí o prominutí státoobčanského slibu nabylo právní moci). Při složení státoobčanského slibu je žadateli předána "Listina o udělení státního občanství České republiky". Děti mladší 15 let státoobčanský slib neskládají.

Dítě nabývá státní občanství České republiky udělením dnem, kdy jeho zákonný zástupce převezme Listinu o udělení státního občanství České republiky pro dítě.

Státoobčanský slib se skládá veřejně a slavnostním způsobem před ředitelem krajského úřadu (v hlavním městě Praze před tajemníkem úřadu městské části Praha 1 až 22), nebo před jím pověřenou osobou. Státoobčanský slib lze v případě důvodů hodných zvláštního zřetele složit i v cizině před vedoucím zastupitelského úřadu nebo konzulárního úřadu České republiky, s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem nebo před jím pověřenou osobou.

Žadatel může složit státoobčanský slib nejpozději do 12 měsíců ode dne, kdy mu byla výzva ke složení státoobčanského slibu doručena. Pokud státoobčanský slib v této lhůtě nesloží, ministerstvo usnesením řízení zastaví a rozhodnutí o udělení státního občanství České republiky zruší.

Za správnost návodu odpovídá útvar

Ministerstvo vnitra, odbor všeobecné správy, oddělení státního občanství