Stížnost občana na práci veřejné správy adresovaná veřejnému ochránci práv (ombudsmanovi)

ID Záznamu
i-162-360
Datum zveřejnění
08.08.2011
Poslední aktualizace
03.10.2017

Základní informace k životní situaci

Na veřejného ochránce práv (ombudsmana) se můžete obrátit v případě, že nesouhlasíte s postupem, opatřením, rozhodnutím či jinou činností úřadu ve vztahu k vám nebo pokud chcete podat stížnost na nečinnost úřadu.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Fyzická nebo právnická osoba (osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby).

Za fyzickou osobu může jednat zmocněný zástupce (na základě plné moci).

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech požadovaných náležitostí, tj. záležitost se týká orgánu vykonávajícího státní správu.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podejte písemně stížnost poštou, e-mailem, datovou schránkou, prostřednictvím on-line formuláře na internetu nebo osobně v sídle veřejného ochránce práv.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

S pracovníky příslušného úřadu.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Musíte podat stížnost veřejnému ochránci práv a předložit veškerou relevantní dokumentaci, týkající se věci.

Stížnost veřejnému ochránci práv (ombudsmanovi) musí zahrnovat:

 • jméno, příjmení a bydliště stěžovatele (u právnické osoby název, sídlo a osobu oprávněnou jménem právnické osoby jednat),

 • označení úřadu či úřadů, vůči nimž stížnost směřuje (případně identifikační údaje úředníka, který konkrétně za úřad jednal),

 • popis podstatných okolností věci, včetně sdělení, zda a s jakým výsledkem byla věc předložena jinému orgánu,

 • doklad o tom, že úřad, jehož se stížnost týká, byl neúspěšně vyzván k nápravě,

 • týká-li se stížnost vydaného rozhodnutí, jeho kopii,

 • pokud je stížnost podávána za jinou osobu, písemnou plnou moc.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Vzorový formulář je součástí informačního letáku, který je k dispozici v prostorách Kanceláře veřejného ochránce práv či na internetových stránkách veřejného ochránce práv, jeho použití však není nezbytnou podmínkou podání stížnosti.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Musíte nejprve sám / sama vyzvat úřad, jehož se stížnost týká, k nápravě.

Elektronická služba, kterou lze využít

Stížnost ombudsmanovi je možno podat také v elektronické podobě, a to prostřednictvím on-line formuláře na internetu.

Doplnění či dotazy ke stížnosti lze zaslat na adresu: podatelna@ochrance.cz.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Vůči jednání veřejného ochránce práv (odložení věci, závěry šetření, navržená opatření k nápravě, doporučení aj.) neexistují opravné prostředky.

Nejčastější dotazy

Kdo je veřejný ochránce práv, jaké je jeho poslání a působnost?

Veřejný ochránce práv působí dle zákona k ochraně osob před jednáním úřadů a dalších institucí, které vykonávají veřejnou správu, s výjimkou samosprávy, pokud:

 • je takové jednání v rozporu s právem,

 • neodpovídá principům demokratického právního státu a dobré správy,

 • jsou úřady a instituce nečinné.

Provádí systematické preventivní návštěvy míst, kde mohou být lidé omezováni na svobodě (léčebny, sociální zařízení, věznice aj.), a usiluje o respektování jejich základních práv.

Rovněž přispívá k prosazování práva na rovné zacházení a k ochraně před diskriminací.

Další informace

Můžete se obrátit na:

 • Veřejného ochránce práv, Údolní 39, 602 00 Brno,

 • telefonní informační linku: 542 542 888.

Za správnost návodu odpovídá útvar

Sekretariát veřejného ochránce práv