Petice

ID Záznamu
i-159-532
Datum zveřejnění
25.06.2004
Poslední aktualizace
03.08.2015

Základní informace k životní situaci

Každý má právo sám nebo společně s jinými obracet se na státní orgány se žádostmi, návrhy a stížnostmi ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu, které patří do působnosti těchto orgánů (dále jen "petice").

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

  • Petici mohou podat občané České republiky (jednotlivec i skupina obyvatel).

  • K sestavení petice, ke shromažďování podpisů pod petici nebo k doručení petice státnímu orgánu a jednání s ním mohou občané vytvořit petiční výbor. Petiční výbor není právnickou osobou. Členové petičního výboru jsou povinni určit osobu starší 18 let, která je bude zastupovat ve styku se státními orgány.

  • Právnické osoby mohou toto právo vykonávat, je-li to v souladu s cíli jejich činností.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Shromažďování podpisů pod petici:
  • Občan nebo petiční výbor může každým způsobem, který neodporuje zákonu, vyzývat občany, aby petici svým podpisem podpořili. K podpisu pod petici občan uvede své jméno, příjmení a bydliště. Musí být umožněno, aby se s obsahem petice před podpisem řádně seznámil. K podpisu nesmí být žádným způsobem nucen.

  • Pokud podpisové archy neobsahují text petice, musí být označeny tak, aby bylo zřejmé, jaká petice má být podpisy podpořena; dále na nich musí být uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo petici sestavil, nebo jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy petičního výboru v této věci zastupovat.

  • Petice a podpisové archy mohou být vystaveny na místech přístupných veřejnosti - k tomu není třeba povolení státního orgánu; nesmí však dojít k omezení provozu motorových a jiných vozidel a k rušení veřejného pořádku. Shromažďováním podpisů na místě přístupném veřejnosti může být pověřena osoba, která dosáhla věku 16 let.

Peticí se nesmí zasahovat do nezávislosti soudu.

Petice nesmí vyzývat k porušování ústavy a zákonů, popírání nebo omezování osobních, politických nebo jiných práv občanů pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání a sociální postavení, nebo k rozněcování nenávisti a nesnášenlivosti z těchto důvodů, anebo k násilí nebo hrubé neslušnosti.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podáním písemné petice k příslušnému státnímu orgánu.

Na které instituci životní situaci řešit

Za vyřízení petic, týkajících se útvarů Ministerstva vnitra, odpovídá kancelář ministra vnitra (Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7).

Na Policii České republiky odpovídá za vyřízení petic nadřízený útvar tomu útvaru, kterého se petice týká.

U Hasičského záchranného sboru České republiky odpovídá za vyřízení petic generální ředitel Hasičského záchranného sboru České republiky.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Pod peticí musí být uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo ji podává.

Podává-li petici petiční výbor, uvedou se jména, příjmení a bydliště všech členů petičního výboru, a jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy petičního výboru v této věci zastupovat.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Státní orgán, jemuž je petice adresována, je povinen ji přijmout. Nepatří-li věc do jeho působnosti, petici do 5 dnů postoupí příslušnému státnímu orgánu a uvědomí o tom toho, kdo petici podal.

Státní orgán, který petici přijal, je povinen její obsah posoudit a do 30 dnů písemně odpovědět tomu, kdo ji podal nebo tomu, kdo zastupuje členy petičního výboru. V odpovědi uvede stanovisko k obsahu petice a způsob jejího vyřízení.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním

Nařízení Ministerstva vnitra č. 15/2006, kterým se upravuje postup ve věcech petic a stížností

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky nejsou stanoveny.

Za správnost návodu odpovídá útvar

Ministerstvo vnitra - oddělení podání osob kanceláře ministra vnitra

Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Petice na internetu

V současné době se petiční akce začínají čím dál častěji objevovat i na internetu.

Internetová prezentace může napomoci propagaci petice a tedy získání většího počtu signatářů, podpisy získané přes internet však mají pouze symbolickou platnost, neboť zákon o právu petičním zatím možnost podpisu petice přes internet nezná.

Elektronické petice podporuje např. Magistrát hlavního města Prahy (viz Praha.eu - portál hlavního města Prahy).