Vydání povolení podle zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů

ID Záznamu
m-108433
Datum zveřejnění
22.08.2016
Poslední aktualizace
23.09.2020

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění podmínek určených zákonem č.  353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, s ohledem na druh povolení a druh výrobku.

Podmínkami pro vydání povolení jsou vždy i:

a) spolehlivost,

b) bezdlužnost,

c) ekonomická stabilita,

d) oprávnění provozovat živnost umožňující výkon činnosti související s povolením a

e) skutečnost, že navrhovatel není v likvidaci nebo v úpadku.
 

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Návrh na vydání povolení lze podat jen na tiskopise vydaném Ministerstvem financí nebo na tiskovém výstupu z počítačové tiskárny, který má údaje, obsah i uspořádání údajů shodné s tímto tiskopisem, nebo elektronicky ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Na které instituci životní situaci řešit

Místně příslušný celní úřad, u právnické osoby se místní příslušnost řídí jejím sídlem, u fyzické osoby jejím místem pobytu.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Oddělení Právních a správních činností místně příslušného celního úřadu

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Přílohy návrhu, které nebyly podány elektronicky.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatky jsou stanoveny zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Poplatek lze uhradit vylepením kolkové známky na žádost či na příslušný účet celního úřadu nebo uhradit v hotovosti na pokladně celního úřadu.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Správce daně rozhodne o návrhu na vydání povolení ve lhůtě 60 dnů ode dne podání návrhu, popřípadě ode dne odstranění jeho vad nebo pochybností o správnosti nebo úplnosti údajů v něm uvedených; ve zvlášť složitých případech může tuto lhůtu prodloužit nejblíže nadřízený správce daně.

O tomto prodloužení lhůty správce daně navrhovatele vhodným způsobem vyrozumí.

Elektronická služba, kterou lze využít

Návrh na vydání povolení je možné učinit prostřednictvím tzv. inteligentního formuláře, který je k dispozici na internetových stránkách Celní správy České republiky.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky podle daňového řádu.

Řádným opravným prostředkem je odvolání, které se podává u celního úřadu, jehož rozhodnutí je odvoláním napadeno.

Odvolání lze podat do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí, proti němuž odvolání směřuje, a to i před doručením tohoto rozhodnutí.

Za správnost návodu odpovídá útvar

Generální ředitelství cel, odbor 30 - Právní