Vydání potvrzení o bezdlužnosti nebo o stavu osobního daňového účtu

ID Záznamu
Datum zveřejnění
22.09.2020
Poslední aktualizace
22.09.2020

Základní informace k životní situaci

Potvrzení o bezdlužnosti nebo o stavu osobního daňového účtu je dokladem o tom, zda daňový subjekt má nebo nemá u celních orgánů evidovány nedoplatky, přeplatky nebo povolené posečkání úhrady daně, popřípadě rozložení její úhrady na splátky, a v jaké výši.

Z potvrzení o stavu osobního daňového účtu musí být patrný původní den splatnosti, popřípadě náhradní den splatnosti, jednotlivých daní.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost je oprávněna podat každá fyzická osoba, podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podání žádosti o vydání potvrzení o bezdlužnosti nebo o stavu osobního daňového účtu lze učinit v papírové podobě s originálním podpisem oprávněné nebo řádně zplnomocněné osoby k tomuto úkonu nebo v elektronické podobě formou žádosti oprávněné nebo řádně zplnomocněné osoby, se zaručeně platným elektronickým podpisem, zaslané prostřednictvím e-podatelny, nebo prostřednictvím datové schránky v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.
Žádost musí obsahovat mimo jiné identifikaci fyzické osoby, podnikající fyzické osoby nebo právnické osoby (r. č., IČ) a účel, pro který má být potvrzení vydáno, včetně uvedení instituce, která potvrzení vyžaduje.
 

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podáním žádosti způsobem podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

Na které instituci životní situaci řešit

Místně příslušný celní úřad. U právnické osoby se místní příslušnost řídí jejím sídlem, u fyzické osoby jejím místem pobytu.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Oddělení Správy příjmů a vymáhání místně příslušného celního úřadu.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

V případě podání žádosti o potvrzení bezdlužnosti nebo o stavu osobního daňového účtu zástupcem prověřované osoby je nezbytné doložit k žádosti doklad zmocňující zástupce k tomuto jednání.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek za vydání potvrzení  o bezdlužnosti nebo o stavu osobního       daňového účtu je 100 Kč. Poplatek lze uhradit vylepením kolkové známky na žádost či na příslušný účet celního úřadu nebo uhradit v hotovosti na pokladně celního úřadu.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Správce daně vydá potvrzení o bezdlužnosti nebo o stavu osobního daňového účtu  bezodkladně poté, co došlo k shromáždění potřebných podkladů.

Elektronická služba, kterou lze využít

Žádost je možné učinit prostřednictvím tzv. inteligentního formuláře, který je k dispozici na internetových stránkách Celní správy České republiky

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky nejsou stanoveny.

Za správnost návodu odpovídá útvar

Generální ředitelství cel, odbor 30 - Právní