Odvolání proti rozhodnutí celních orgánů vydaných procesně podle daňového řádu

ID Záznamu
Datum zveřejnění
17.09.2020
Poslední aktualizace
22.09.2020

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Příjemce rozhodnutí, proti němuž odvolání směřuje (tj. osoba, které bylo nebo má být rozhodnutí oznámeno).

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Příjemce rozhodnutí se může odvolat proti rozhodnutí celního orgánu, nestanoví-li zákon (daňový řád či jiný zákon) jinak.

Zpravidla je možnost odvolání uvedena v poučení předmětného rozhodnutí.

Odvolání lze podat do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí, proti němuž odvolání směřuje, a to i před doručením tohoto rozhodnutí.

Odvolání je nepřípustné směřuje-li jen proti odůvodnění rozhodnutí.

Proti výzvám, kterými celní orgán vyzývá příjemce rozhodnutí k uplatnění práva nebo splnění povinnosti se nelze samostatně odvolat, nestanoví-li zákon jinak.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podáním odvolání u příslušného celního orgánu.

Lze tak učinit písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou:

a) podepsanou způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu, nebo

b) s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky (celní úřad zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup, zda lze takto odvolání učinit).

Písemná odvolání a odvolání podaná ústně do protokolu musí být podepsána osobou, která odvolání činí. Účinky má rovněž úkon učiněný vůči správci daně za použití datové zprávy, která není podepsána způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu, pokud je toto odvolání do 5 dnů ode dne, kdy došlo správci daně, potvrzeno způsobem uvedeným pod písm. a) nebo b); tuto lhůtu nelze prodloužit ani navrátit v předešlý stav.

Odvolání musí mít tyto náležitosti:

a) označení správce daně, který napadené rozhodnutí vydal,

b) označení odvolatele,

c) číslo jednací, popřípadě číslo platebního výměru nebo jinou jednoznačnou identifikaci rozhodnutí, proti němuž odvolání směřuje,

d) uvedení důvodů, v nichž jsou spatřovány nesprávnosti nebo nezákonnosti napadeného rozhodnutí,

e) označení důkazních prostředků k tvrzením o skutkovém stavu, která jsou uvedena v odvolání,

f) návrh na změnu nebo zrušení rozhodnutí.

Na které instituci životní situaci řešit

Odvolání se podává u celního orgánu, který rozhodnutí vydal.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Oddělení příslušného celního úřadu, které rozhodnutí vypracovalo.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

V případě, že je odvolání podáváno ústně do protokolu, je nutné mít sebou průkaz totožnosti a případně i plnou moc, pokud odvolání činí osoba odlišná od příjemce rozhodnutí.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatky nejsou stanoveny.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Pro vydání rozhodnutí o odvolání je pro odvolací orgán stanovena lhůta 6 měsíců, v případě odvolání proti rozhodnutí o záznamní povinnosti 3 měsíce.

Pro vydání rozhodnutí o odvolání, kdy správce daně rozhodne o odvolání sám, jelikož mu v plném rozsahu vyhoví nebo mu vyhoví pouze částečně a ve zbytku je zamítne, je stanovena lhůta 3 měsíce.

Pokud je odvolání nepřípustné nebo bylo podáno po stanovené lhůtě, rozhodne správce daně, jehož rozhodnutí je odvoláním napadeno, do 30 dnů.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se nelze dále odvolat.

Pokud o odvolání rozhodne správce daně, který rozhodnutí vydal, lze proti takovému rozhodnutí podat odvolání.

Další informace

Obsahuje-li podané odvolání vady, které brání řádnému projednání věci, vyzve správce daně odvolatele k doplnění podání s poučením, v jakém směru musí být doplněno, a stanoví pro to přiměřenou lhůtu, která nesmí být kratší než 15 dnů.

Odstraní-li odvolatel vady, které brání řádnému projednání věci, platí, že odvolání bylo podáno řádně a včas, v opačném případě správce daně odvolací řízení zastaví.

Za správnost návodu odpovídá útvar

Generální ředitelství cel, odbor 30 - Právní