Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně dle § 56 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů - výroba tepla

ID Záznamu
m-108425
Datum zveřejnění
22.08.2016
Poslední aktualizace
24.09.2020

Základní informace k životní situaci

Tato situace řeší podání daňového přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně dle § 56 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Osoba, která nakoupila za cenu včetně spotřební daně, vyrobila pro vlastní spotřebu nebo přijala v režimu podmíněného osvobození od spotřební daně minerální oleje,  které prokazatelně použila pro výrobu tepla, a to:

a) minerální oleje podle § 45 odst. 1 písm. b) zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, uvedené pod kódy nomenklatury 2710 19 43 až 2710 19 48 a 2710 20 11 až 2710 20 19, které prokazatelně použila pro výrobu tepla a které byly prokazatelně označkovány a obarveny podle části páté zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou předmětem značkování a barvení vybraných minerálních olejů,

b) minerální oleje podle § 45 odst. 3 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, nebo

c) ostatní benziny.

Ostatními beziny se pro účely spotřebních daní rozumí benziny jiné než motorové uvedené pod kódy nomenklatury 2710 12 11 až 2710 12 25 a 2710 12 90.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podmínky vzniku nároku jsou stanoveny v § 56 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.

Nárok na vrácení daně vzniká dnem spotřeby topných olejů pro výrobu tepla. Daň se vrací ve výši daně, která byla zahrnuta do ceny nakoupených topných olejů nebo která odpovídá výši daně připadající na topné oleje vyrobené nebo přijaté v režimu podmíněného osvobození od daně, snížené o 660 Kč/1000 litrů.

Nárok na vrácení daně lze uplatnit v daňovém přiznání poprvé do 25. dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém nárok na vrácení daně vznikl, nejpozději však do 6 měsíců ode dne, kdy mohl být nárok uplatněn poprvé. Jestliže v této lhůtě nebyl nárok na vrácení daně uplatněn, nárok na vrácení daně zaniká a tuto lhůtu nelze prodloužit ani nelze povolit navrácení v předešlý stav.

Dodatečné daňové přiznání na zvýšení nároku na vrácení daně lze podat nejpozději do 6 měsíců ode dne, kdy nárok na vrácení daně mohl být naposledy uplatněn. Pokud v této lhůtě nebylo dodatečné daňové přiznání předloženo, nárok na vrácení daně zaniká.

Nárok na vrácení nevzniká z minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 3 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, pro které je při jejich použití pro výrobu tepla stanovena podle § 48 odst. 10 písm. c) zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, stejná sazba daně jako pro minerální oleje uvedené v § 45 odst. 1 písm. c) zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a  osobám, kterým byla vrácena daň z nakoupených minerálních olejů podle § 15, 15a nebo 55 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební se podává místně příslušnému celnímu úřadu,  na příslušném formuláři vydaném Ministerstvem financí anebo jeho elektronickou podobou, a to způsobem stanoveným zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

Na které instituci životní situaci řešit

Místně příslušný celní úřad 

U právnické osoby se místní příslušnost řídí jejím sídlem, u fyzické osoby jejím místem pobytu.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Oddělení Daňové místně příslušného celního úřadu.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Nárok na vrácení daně se prokazuje dokladem o prodeji a evidencí o nákupu a spotřebě vedenou kupujícím.

V případě, kdy osoba použije pro výrobu tepla topné oleje, které sama vyrobila nebo obarvila a označkovala v daňovém skladu, prokazuje se nárok na vrácení daně interním dokladem.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatky nejsou stanoveny.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Správce daně rozhodne bezodkladně poté, co došlo k shromáždění podkladů potřebných pro rozhodnutí. Vznikne-li vyměřením nároku na vrácení daně vratitelný přeplatek, vrátí se bez žádosti do 30 kalendářních dní ode dne následujícího po jeho vzniku.

Elektronická služba, kterou lze využít

Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně je možné učinit prostřednictvím tzv. inteligentního formuláře, který je k dispozici na internetových stránkách Celní správy České republiky

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky podle daňového řádu. Řádným opravným prostředkem je odvolání, které se podává u celního úřadu, jehož rozhodnutí je odvoláním napadeno. Odvolání lze podat do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí, proti němuž odvolání směřuje, a to i před doručením tohoto rozhodnutí.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Uplatnění nároku  na vrácení spotřební daně je dobrovolné. Sankce za neuplatnění nároku tedy nejsou stanoveny.

Za správnost návodu odpovídá útvar

Generální ředitelství cel, odbor 30 - Právní