Zánik silničního vozidla

ID Záznamu
i-123-403
Datum zveřejnění
01.01.2015
Poslední aktualizace
01.10.2020

Základní informace k životní situaci

Tato situace se týká ukončení registrace vozidla a jeho provozování, příp. nakládání s ním při konci jeho životního cyklu.

K zániku vozidla dochází, pokud vlastník vozidla nechce dále vozidlo provozovat a předá je provozovateli zařízení ke sběru autovraků, nebo pokud bylo vozidlo zničeno (za zničení se nepovažuje rozebrání vozidla).

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Oprávněnou osobou k jednání je obecně fyzická nebo právnická osoba zapsaná v registru vozidel jako vlastník vozidla.

Jednat může i osoba zmocněná písemně vlastníkem vozidla.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podáním písemné žádosti o zápis zániku vozidla na kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností (ORP).

Na které instituci životní situaci řešit

Obraťte se na kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností (ORP); v Praze na Magistrát hlavního města Prahy.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Na úřadě předložte:

  • doklad totožnosti v originále (občanský průkaz, pas),

  • originál nebo ověřenou kopii živnostenského oprávnění nebo výpisu z obchodního rejstříku (u firemních vozidel),

  • technický průkaz vozidla,

  • doklad o ekologické likvidaci vozidla, vydaný oprávněnou osobou, popř. doklad potvrzující zničení vozidla.

 

Předložení dokladu o pojištění vozidla se nepožaduje.

Odevzdejte:

  • osvědčení o registraci vozidla a

  • tabulky registrační značky.

 

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář - "Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu a zápis zániku silničního vozidla" je k dispozici na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností nebo na internetových stránkách Ministerstva dopravy.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Žádost o zápis zániku vozidla je možné vyřídit na počkání; v komplikovanějších případech se postupuje dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, kde je obvyklá lhůta vyřízení stanovena do 30 dnů.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Dalším účastníkem může být zmocněnec (s plnou mocí k provedení úkonu) nebo leasingová společnost.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Požádat o zápis zániku vozidla musí vlastník vozidla nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy došlo ke skutečnosti zániku vozidla.

Elektronická služba, kterou lze využít

Pro tuto situaci není dostupná elektronická služba, ale lze podat žádost elektronickou cestou. Z povahy úkonu není možné požadovanou životní situaci plně elektronizovat.

Nejčastější dotazy

Je možné zaniklé vozidlo znovu zaregistrovat?

Ne, od 1. ledna 2015 již nelze zaniklé vozidlo znovu zaregistrovat.

Za správnost návodu odpovídá útvar

Ministerstvo dopravy - odbor provozu silničních vozidel