Úmrtí občana České republiky v zahraničí

ID Záznamu
i-113-1103
Datum zveřejnění
10.02.2015
Poslední aktualizace
03.08.2015

Základní informace k životní situaci

Úkony spojené s pohřbením osoby (zajištění kremace nebo pohřbení osoby v místě úmrtí, přeprava lidských ostatků do České republiky apod.).

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Záležitosti zemřelé osoby vyřizuje fyzická nebo právnická osoba sjednávající pohřbení (zejména osoba žijící se zemřelým ve společné domácnosti, osoba blízká, v případě služební cesty vysílající organizace).

Zastupitelský úřad České republiky, který má působnost pro daný stát, nebo odbor konzulárních činností Ministerstva zahraničních věcí České republiky informují blízké osoby a poskytnou jim informace a doporučení k dalšímu postupu.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Osoba, která zajišťuje záležitosti zemřelého, by měla v mezích svých možností zjistit, zda zemřelá osoba měla sjednáno pojištění pokrývající případ úmrtí v zahraničí, a následně kontaktovat pojišťovnu, se kterou byla smlouva sjednána, případně její asistenční službu.

Pokud pojištění nebylo sjednáno, je vhodné kontaktovat pohřební službu v České republice, a to nejlépe pohřební službu mající zkušenosti s působením v zahraničí.

V případě cestování s cestovní kanceláří je vhodné řešit situaci v součinnosti s ní.

V ostatních případech je nutné neprodleně kontaktovat zastupitelský úřad České republiky v zahraničí nebo odbor konzulárních činností Ministerstva zahraničních věcí České republiky.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Telefonickým či jiným spojením s místy uvedenými v bodě 08.

Na které instituci životní situaci řešit

Dle konkrétní situace kontaktujte:

  • pojišťovnu, se kterou bylo sjednáno pojištění, resp. její asistenční službu,

  • pohřební službu v České republice,

  • cestovní kancelář, se kterou zemřelá osoba cestovala,

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Situaci je vhodné řešit s místy uvedenými v bodě 08 neprodleně.

Zastupitelské úřady České republiky a Ministerstvo zahraničních věcí České republiky mají nepřetržitou diplomatickou službu, která je určena pro naléhavé a vážné případy.

Nouzové linky jsou zveřejněny na internetových stránkách Ministerstva zahraničních věcí České republiky (naleznete je u daného státu, v části "kontaktní český úřad").

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Je třeba mít informaci o úmrtí osoby, popř. informaci o místu a kontaktu na instituci, kde se lidské pozůstatky či lidské ostatky nacházejí.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře žádostí o zápis do zvláštní matriky jsou k dispozici u všech matričních úřadů nebo u zastupitelských úřadů České republiky v zahraničí.

Dojde-li k úmrtí na území státu, který není vázán příslušnými mezinárodními smlouvami, je pro převoz na území České republiky nebo převoz přes její území nutné, aby zastupitelský úřad České republiky v zahraničí vystavil průvodní list obsahující souhlas s přepravou pozůstatků.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Pokud nebylo sjednáno pojištění pro případ úmrtí, je nutné uhradit veškeré náklady, spojené s převozem lidských pozůstatků či lidských ostatků do České republiky, či pohřbení v místě úmrtí.

Náklady jsou závislé na vzdálenosti místa a na cenách místních služeb.

Zastupitelský úřad České republiky za svou součinnost nevybírá žádný poplatek.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Případné lhůty stanoví právní řád státu, ve kterém k úmrtí došlo.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Závisí na konkrétním případu; mohou to být policisté, státní zástupce, pracovníci nemocnice, ústavu soudního lékařství, pohřební služby, matričních úřadů a další.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Případné další činnosti závisí na povaze konkrétního případu a ustanoveních právních předpisů cizího státu.

V zásadě je však žádáno podání relevantních informací k zemřelé osobě apod.

Elektronická služba, kterou lze využít

Případný dotaz můžete zaslat na e-mailovou adresu místa uvedeného v bodě 08.

Jaké jsou související předpisy

  • Letecký a přepravní řád a mezinárodní manuál TACT (The Air Cargo Tariff) - k dispozici na pobočkách všech leteckých společností

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky proti postupu cizích orgánů stanoví obecně závazný předpis cizího státu.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce stanoví obecně závazný předpis cizího státu.

Nejčastější dotazy

- Jakým způsobem je možné převézt tělo zemřelého do České republiky?

Tělo zemřelého je převáženo v rakvi určené k přepravě obvykle pohřebním vozem nebo letecky.

Tělo zemřelého může být zpopelněno ve státě, kde k úmrtí došlo, pokud to právní předpisy tohoto státu umožňují, a schránka s popelem zaslána do České republiky.

- Jakým způsobem lze provést úhradu přepravy zemřelé osoby do České republiky, resp. zpopelnění a zaslání schránky s popelem do České republiky?

Pokud náklady nejsou hrazeny příslušnou pojišťovnou, hradí je osoba, která zajišťuje pohřeb.

Způsob úhrady je sjednán s pohřební službou, která převoz zajišťuje, zpravidla se jedná o bankovní převod příslušné částky či o zaslání částky složenkou.

Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor konzulárních činností Ministerstva zahraničních věcí České republiky

Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Pokud v zemi, v níž se občan České republiky nachází, není zřízen zastupitelský úřad České republiky, může se občan České republiky obrátit na zastupitelský úřad některého z členských států Evropské unie, který v zemi sídlí.