Místní poplatek ze vstupného

Záhlaví a úvodní věta

Číslování obecně závazných vyhlášek provádí automatizovaně Sbírka právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů při samotném zveřejnění obecně závazné vyhlášky; při procesu tvorby obecně závazné vyhlášky tak obec číslo nevyplňuje.
Uveďte název, ID datové schránky nebo IČO obce, která vydává obecně závaznou vyhlášku.
Uveďte, kdy bude vyhláška schválena na zasedání zastupitelstva obce.

Znění záhlaví a úvodní věty:


Zastupitelstvo

Obecně závazná vyhláška
o místním poplatku ze vstupného

Zastupitelstvo se na svém zasedání dne - usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Článek 1: Úvodní ustanovení

V této části se nevyplňují žádné údaje.

Znění článku:

  1. touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze vstupného (dále jen „poplatek“).
  2. Správcem poplatku je.

Článek 2: Předmět poplatku a poplatník

Vyberte pouze ty typy akcí, u nichž má vstupné podléhat poplatku. Obec může poplatek ze vstupného vybírat pouze ze vstupného zákonem stanovených akcí; ze vstupného jiného typu akcí není obec oprávněná poplatek vybírat.

Vyberte typ akce

Znění článku:

  1. Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na.
  2. Poplatek ze vstupného platí fyzické a právnické osoby, které akci pořádají.

Článek 3: Ohlašovací povinnost

Poplatník má splnit ohlašovací povinnost

Uveďte číslo pro počet dní.
Uveďte zákonem stanovenou lhůtu 15 dní, příp. delší.

Znění článku:

  1. Poplatník je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do  dnů před konáním akce; údaje uváděné v ohlášení upravuje zákon.
  2. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

Článek 4: Sazba poplatku

Sazby poplatku z úhrnné částky vybraného vstupného:

Stanovuje poplatek taktéž paušální částku?

Znění článku:

Sazba poplatku činí z vybraného vstupného na.

Článek 5: Splatnost poplatku

Splatnost poplatku nemůže nastat dříve, než poplatníkovi uplyne lhůta k podání ohlášení; lhůta pro stanovení splatnosti musí být minimálně stejná jako pro podání ohlášení.
Uveďte číslo pro počet dní.

Znění článku:

Poplatek je splatný ve lhůtě dnů ode dne skončení akce.

Článek 6: Osvobození a úlevy

Chcete stanovit nad rámec zákona další osvobození či úlevy?


Znění článku:

  1. Poplatek ze vstupného se neplatí z akcí, jejichž celý výtěžek je odveden na charitativní a veřejně prospěšné účely.
  2. V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození zaniká.

Článek 7: Přechodné a zrušovací ustanovení

Pokud obec má existující obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku ze vstupného, musí ji zrušit. Pokud má zrušovaná vyhláška i navazující novely, musí obec výslovně zrušit i tyto novely.

Rušíte touto vyhláškou předchozí obecně závaznou vyhlášku?


Znění článku:

Článek 8: Účinnost

Vyberte variantu nabytí účinnosti vyhlášky.

Datum účinnosti vyhlášky nesmí předcházet datu jejího vydání.


Znění článku:

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2025.

Podpisová doložka