Místní poplatek ze psů

Záhlaví a úvodní věta

Číslování obecně závazných vyhlášek provádí automatizovaně Sbírka právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů při samotném zveřejnění obecně závazné vyhlášky; při procesu tvorby obecně závazné vyhlášky tak obec číslo nevyplňuje.
Uveďte název, ID datové schránky nebo IČO obce, která vydává obecně závaznou vyhlášku.
Uveďte, kdy bude vyhláška schválena na zasedání zastupitelstva obce.

Znění záhlaví a úvodní věty:


Zastupitelstvo

Obecně závazná vyhláška
o místním poplatku ze psů

Zastupitelstvo se na svém zasedání dne - usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Článek 1: Úvodní ustanovení

V této části se nevyplňují žádné údaje.

Znění článku:

 1. touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů (dále jen „poplatek“).
 2. Poplatkovým obdobím poplatku je kalendářní rok.
 3. Správcem poplatku je.

Článek 2: Poplatník a předmět poplatku

V této části se nevyplňují žádné údaje.

Znění článku:

 1. Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je pro účely tohoto poplatku osoba, která je přihlášená nebo má sídlo na území České republiky (dále jen „poplatník“); poplatek ze psů platí poplatník městu příslušnému podle svého místa přihlášení nebo sídla.
 2. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.

Článek 3: Ohlašovací povinnost

Uveďte číslo pro počet dní.
Uveďte zákonem stanovenou lhůtu 15 dní, příp. delší.

Znění článku:

 1. Poplatník je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do  dnů ode dne, kdy se pes stal starším 3 měsíců, nebo ode dne, kdy nabyl psa staršího 3 měsíců; údaje uváděné v ohlášení upravuje zákon.
 2. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

Článek 4: Sazba poplatku

Sazby poplatku za kalendářní rok

Uveďte číslo v rozmezí 1-1500.
Uveďte číslo v rozmezí 1-2250.
Uveďte číslo v rozmezí 1-200.
Uveďte číslo v rozmezí 1-300.

Znění článku:

 1. Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
  1. za jednoho psa  Kč,
  2. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele  Kč,
  3. za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let,  Kč,
  4. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let,  Kč.
 2. V případě trvání poplatkové povinnosti po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.

Článek 5: Splatnost poplatku

Vyberte variantu splatnosti

Neplatné datum

Znění článku:

 1. Poplatek je splatný nejpozději do . ledna příslušného kalendářního roku.
 2. Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný nejpozději do patnáctého dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
 3. Lhůta splatnosti neskončí poplatníkovi dříve než lhůta pro podání ohlášení podle čl. 3 odst. 1 této vyhlášky.

Článek 6: Osvobození a úlevy

Chcete stanovit nad rámec zákona další osvobození či úlevy?


Znění článku:

 1. Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.
 2. V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození zaniká.

Článek 7: Přechodné a zrušovací ustanovení

Pokud obec má existující obecně závaznou vyhlášku ze psů, musí ji zrušit. Pokud má zrušovaná vyhláška i navazující novely, musí obec výslovně zrušit i tyto novely.

Rušíte touto vyhláškou předchozí obecně závaznou vyhlášku?


Znění článku:

Osoba, která je ke dni účinnosti této vyhlášky držitelem psa staršího 3 měsíců, je povinna splnit ohlašovací povinnost podle čl. 3 odst. 1 této vyhlášky do  dnů ode dne nabytí její účinnosti.

Článek 8: Účinnost

Účinnost obecně závazné vyhlášky doporučuje Ministerstvo vnitra stanovit k 1. lednu následujícího roku, neboť poplatkovým obdobím místního poplatku ze psů je kalendářní rok; v případě nabytí účinnosti příslušné vyhlášky v průběhu kalendářního roku dochází k jejímu zpětnému (retroaktivnímu) působení a obec se vystavuje aplikačním problémům a riziku závažných právních sporů.

Vyberte variantu nabytí účinnosti vyhlášky.

Datum účinnosti vyhlášky nesmí předcházet datu jejího vydání.


Znění článku:

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2025.

Podpisová doložka