Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

Záhlaví a úvodní věta

Číslování obecně závazných vyhlášek provádí automatizovaně Sbírka právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů při samotném zveřejnění obecně závazné vyhlášky; při procesu tvorby obecně závazné vyhlášky tak obec číslo nevyplňuje.
Uveďte název, ID datové schránky nebo IČO obce, která vydává obecně závaznou vyhlášku.
Uveďte, kdy bude vyhláška schválena na zasedání zastupitelstva obce.

Znění záhlaví a úvodní věty:


Zastupitelstvo

Obecně závazná vyhláška
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Zastupitelstvo se na svém zasedání dne - usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Článek 1: Úvodní ustanovení

V této části se nevyplňují žádné údaje.

Znění článku:

 1. touto vyhláškou zavádí místní poplatek za užívání veřejného prostranství (dále jen „poplatek“).
 2. Správcem poplatku je.

Článek 2: Předmět poplatku a poplatník

Vyberte pouze ty způsoby zvláštního užívání veřejného prostranství, které chcete zpoplatnit. Obec prostřednictvím poplatku za užívání veřejného prostranství může zpoplatnit zákonem stanovené způsoby zvláštního užívání veřejného prostranství; žádné jiné způsoby užívání není obec oprávněna zpoplatnit.

Vyberte způsob využití veřejného prostranstvíZnění článku:

 1. Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí.
 2. Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1 (dále jen „poplatník“).

Článek 3: Veřejná prostranství

Obec musí provést přesnou specifikaci veřejných prostranství pro zvláštní užívání uvedením názvu místa nebo jiným způsobem blíže charakterizovat jejich umístění v obci, aby byla vyloučena jejich záměna a současně aby nebyla narušena právní jistota občanů. Pouhá citace ustanovení § 34 zákona o obcích obsahující definici veřejného prostranství (či jen odkaz na toto ustanovení) je nedostačující, a má za následek nezákonnost vyhlášky.

Poplatek se platí za užívání těchto veřejných prostranství uvedených:

Specifikaci lze provést např.

 • názvem příslušného veřejného prostranství (náměstí, ulice, parky atd.),
 • parcelními čísly dle katastru nemovitostí,
 • slovním popisem míst, ze kterého jasně vyplývá, o jaký ohraničený prostor se jedná.

Specifikujte zpoplatňované veřejné prostranství dle pravidel výše.

Znění článku:

Poplatek se platí za užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí .

Článek 4: Ohlašovací povinnost

Poplatník má splnit ohlašovací povinnost


Poplatník je povinnen změnu oznámit do

Uveďte zákonem stanovenou lhůtu 15 dní, příp. delší.

Znění článku:

 1. Poplatník je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství; údaje uváděné v ohlášení upravuje zákon. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovní den.
 2. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

Článek 5: Sazba poplatku

Obec může poplatek u jednotlivých způsobu užívání stanovit

 • pouze základní sazbou poplatku,
 • pouze paušální částkou,
 • oběma způsoby.
Paušální částku pak může obec stanovit libovolně za týden, měsíc nebo rok. Stanoví-li obec poplatek pouze paušální částkou, musí zachovávat určité proporce k denní sazbě, aby jejím využíváním nedocházelo k obcházení zákonem stanovené maximální výše „denní“ sazby poplatku.


Znění článku:

  Článek 6: Splatnost poplatku

  Splatnost poplatku nemůže nastat dříve, než poplatníkovi uplyne lhůta k podání ohlášení; lhůta pro stanovení splatnosti musí být minimálně stejná jako pro podání ohlášení.

  Vyberte termín splatnosti


  Znění článku:

  Poplatek je splatný v den ukončení užívání veřejného prostranství.

  Článek 7: Osvobození a úlevy

  Chcete stanovit nad rámec zákona další osvobození či úlevy?


  Znění článku:

  1. Poplatek se neplatí:
   1. za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P,
   2. z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž celý výtěžek je odveden na charitativní a veřejně prospěšné účely.
  2. V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození zaniká.

  Článek 8: Přechodné a zrušovací ustanovení

  Pokud obec má existující obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, musí ji zrušit. Pokud má zrušovaná vyhláška i navazující novely, musí obec výslovně zrušit i tyto novely.

  Rušíte touto vyhláškou předchozí obecně závaznou vyhlášku?


  Znění článku:

  Článek 9: Účinnost

  Vyberte variantu nabytí účinnosti vyhlášky.

  Datum účinnosti vyhlášky nesmí předcházet datu jejího vydání.


  Znění článku:

  Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2025.

  Podpisová doložka