Místní poplatek z pobytu

Záhlaví a úvodní věta

Číslování obecně závazných vyhlášek provádí automatizovaně Sbírka právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů při samotném zveřejnění obecně závazné vyhlášky; při procesu tvorby obecně závazné vyhlášky tak obec číslo nevyplňuje.
Uveďte název, ID datové schránky nebo IČO obce, která vydává obecně závaznou vyhlášku.
Uveďte, kdy bude vyhláška schválena na zasedání zastupitelstva obce.

Znění záhlaví a úvodní věty:


Zastupitelstvo

Obecně závazná vyhláška
o místním poplatku z pobytu

Zastupitelstvo se na svém zasedání dne - usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Článek 1: Úvodní ustanovení

V této části se nevyplňují žádné údaje.

Znění článku:

  1. touto vyhláškou zavádí místní poplatek z pobytu (dále jen „poplatek“).
  2. Správcem poplatku je.

Článek 2: Předmět, poplatník a plátce poplatku

V této části se nevyplňují žádné údaje.

Znění článku:

  1. Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu. Předmětem poplatku není pobyt, při kterém je na základě zákona omezována osobní svoboda, a pobyt ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče, pokud je tento pobyt hrazenou zdravotní službou podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění nebo pokud je její součástí, s výjimkou lázeňské léčebně rehabilitační péče.
  2. Poplatníkem poplatku je osoba, která není přihlášená (dále jen „poplatník“).
  3. Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu (dále jen „plátce“). Plátce je povinen vybrat poplatek od poplatníka.

Článek 3: Ohlašovací povinnost

Uveďte číslo pro počet dní.
Uveďte zákonem stanovenou lhůtu 15 dní, příp. delší.

Znění článku:

  1. Plátce je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do  dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování úplatného pobytu; údaje uváděné v ohlášení upravuje zákon.
  2. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

Článek 4: Evidenční povinnost

V této části se nevyplňují žádné údaje.

Znění článku:

Evidenční povinnost plátce, včetně povinnosti vést evidenční knihu, upravuje zákon.

Článek 5: Sazba poplatku

Uveďte číslo v rozmezí 1-50.

Znění článku:

Sazba poplatku činí Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne počátku pobytu.

Článek 6: Splatnost poplatku

Plátce poplatku vybírá jednotlivé poplatky od poplatníků a následně je za příslušné období, které obec stanoví, odvádí správci poplatku.
Vyberte období.

Znění článku:

Plátce odvede vybraný poplatek správci poplatku nejpozději do 15. dne následujícího měsíce.

Článek 7: Osvobození a úlevy

Chcete stanovit nad rámec zákona další osvobození či úlevy?


Znění článku:

Od poplatku z pobytu jsou osvobozeny osoby vymezené v zákoně o místních poplatcích.

Článek 8: Přechodné a zrušovací ustanovení

Pokud obec má existující obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku z pobytu, musí ji zrušit. Pokud má zrušovaná vyhláška i navazující novely, musí obec výslovně zrušit i tyto novely.

Rušíte touto vyhláškou předchozí obecně závaznou vyhlášku?


Znění článku:

Osoba, která je plátcem poplatku z pobytu podle této vyhlášky a poskytovala úplatný pobyt za úplatu přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, je povinna splnit ohlašovací povinnost podle čl. 3 odst. 1 této vyhlášky do  dnů ode dne nabytí její účinnosti.

Článek 9: Účinnost

Vyberte variantu nabytí účinnosti vyhlášky.

Datum účinnosti vyhlášky nesmí předcházet datu jejího vydání.


Znění článku:

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2025.

Podpisová doložka