Pozbytí státního občanství České republiky

ID Záznamu
L-6105
Datum zveřejnění
01.01.2014
Poslední aktualizace
05.05.2014

Základní informace k životní situaci

Státní občanství České republiky se pozbývá prohlášením o vzdání se státního občanství České republiky.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

V této věci je oprávněn jednat státní občan České republiky.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Státní občan České republiky pozbývá státní občanství České republiky prohlášením o vzdání se státního občanství České republiky (dále jen "prohlášení"), jestliže splňuje současně tyto podmínky:

  • trvale se zdržuje v cizině,

  • není v České republice přihlášen k trvalému pobytu a

  • je zároveň státním občanem cizího státu, nebo žádá o nabytí cizího státního občanství a prohlášení činí v souvislosti s nabytím tohoto státního občanství.

Do prohlášení lze zahrnou i dítě - je-li prohlášení činěno pouze jedním z rodičů dítěte, je nutné předložit souhlas druhého rodiče s jeho úředně ověřeným podpisem s tím, aby dítě pozbylo státní občanství České republiky; souhlas druhého rodiče se nevyžaduje, pokud byl rodičovské odpovědnosti zbaven, výkon jeho rodičovské odpovědnosti byl v této oblasti omezen nebo pozastaven, není-li jeho pobyt, pokud žije mimo území České republiky, znám nebo zemřel.

Jestliže oba rodiče zemřeli, byli zbaveni rodičovské odpovědnosti, výkon jejich rodičovské odpovědnosti byl v této oblasti omezen nebo pozastaven, nebo není-li jejich pobyt, pokud žijí mimo území České republiky, znám, může prohlášení učinit zákonný zástupce dítěte nebo opatrovník; souhlas rodičů se v takových případech nevyžaduje.

Pokud je dítě starší 15 let, je třeba k prohlášení připojit jeho souhlas s úředně ověřeným podpisem; úředně ověřený podpis se nevyžaduje, jestliže dítě vyjádří svůj souhlas a prohlášení podepíše před správním orgánem, u něhož se prohlášení činí.

Na které instituci životní situaci řešit

Prohlášení se činí:

  • přímo před krajským úřadem příslušným podle místa posledního trvalého pobytu na území České republiky; pokud prohlašovatel trvalý pobyt na území České republiky nikdy neměl, je místně příslušným Úřad městské části Praha 1.

Zastupitelský úřad prohlášení spolu s předloženými doklady zašle příslušnému krajskému úřadu nejpozději do 15 dnů.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Při podání prohlášení prohlašovatel prokáže státní občanství České republiky a k prohlášení připojí:

  • doklad prokazující pobyt v cizině a

  • doklad o nabytí cizího státního občanství nebo doklad prokazující přislíbení nabytí cizího státního občanství.

Opatrovník dítěte (viz bod 06, odst. 3) k prohlášení připojí také pravomocné rozhodnutí soudu o svém ustanovení.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Předepsaný tiskopis prohlašovatel obdrží a vyplní u úřadu příslušného k přijetí prohlášení.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Příslušný krajský úřad o prohlášení rozhodne ve lhůtě 60 dnů od jeho obdržení.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Viz upřesňující informace v bodě 30.

Elektronická služba, kterou lze využít

Případné dotazy lze zaslat na e-mailové adresy: obcanmat@mvcr.cz nebo bezuchova@mvcr.cz.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravným prostředkem proti rozhodnutí, kterým krajský úřad prohlášení odmítne, je odvolání.

Odvolání se podává u příslušného krajského úřadu, který napadené rozhodnutí vydal.

Další informace

Můžete se obrátit na:

  • krajské úřady,

Za správnost návodu odpovídá útvar

Ministerstvo vnitra - odbor všeobecné správy, oddělení státního občanství a matrik

Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

V případě splnění podmínek pro pozbytí státního občanství České republiky prohlášením vydá krajský úřad prohlašovateli:

  • doklad o pozbytí státního občanství České republiky prohlášením, pokud prohlašovatel předložil doklad o nabytí cizího státního občanství, nebo

  • doklad o tom, že pozbude státní občanství České republiky, pokud prohlašovatel předložil doklad prokazující přislíbení nabytí cizího státního občanství; v dokladu o tom, že pozbude státní občanství České republiky, se uvede, kdy dojde k pozbytí státního občanství České republiky.

Státní občanství České republiky se pozbývá dnem převzetí dokladu o pozbytí státního občanství České republiky prohlášením.

V případě, že byl prohlašovateli vydán doklad o tom, že pozbude státní občanství České republiky, dojde k pozbytí státního občanství České republiky dnem, kdy prohlašovatel doručí zastupitelskému úřadu nebo krajskému úřadu doklad o tom, že nabyl státní občanství cizího státu.

Zastupitelský úřad o doručení dokladu o nabytí státního občanství cizího státu bezodkladně informuje příslušný krajský úřad.

Na žádost vystaví krajský úřad prohlašovateli doklad o pozbytí státního občanství České republiky prohlášením, ve kterém uvede, ke kterému datu k pozbytí státního občanství České republiky došlo.

K pozbytí státního občanství České republiky dojde rovněž dnem, kdy je zastupitelskému úřadu nebo jinému státnímu orgánu České republiky doručeno oznámení orgánu cizího státu o tom, že státní občan České republiky nabyl cizí státní občanství bez ohledu na to, že prohlašovatel doklad o nabytí cizího státního občanství zastupitelskému úřadu nedoručil.