Nabytí státního občanství České republiky prohlášením podle § 36 zákona o státním občanství České republiky

ID Záznamu
m-8388
Datum zveřejnění
01.01.2014
Poslední aktualizace
03.03.2014

Základní informace k životní situaci

Prohlášením podle § 36 zákona o státním občanství České republiky (dále jen "prohlášení") může nabýt státní občanství České republiky dítě, které se na území České republiky zdržuje v souladu s jinými právními předpisy, pokud bylo svěřeno do náhradní péče.

Je-li prohlášení pro dítě činěno pouze jedním z rodičů dítěte, je nutné předložit souhlas druhého rodiče s jeho úředně ověřeným podpisem s tím, aby dítě nabylo státní občanství České republiky; souhlas druhého rodiče se nevyžaduje, pokud byl rodičovské odpovědnosti zbaven, výkon jeho rodičovské odpovědnosti byl v této oblasti omezen nebo pozastaven, není-li jeho pobyt, pokud žije mimo území České republiky, znám nebo zemřel.

Jestliže oba rodiče zemřeli, byli zbaveni rodičovské odpovědnosti, výkon jejich rodičovské odpovědnosti byl v této oblasti omezen nebo pozastaven nebo není-li jejich pobyt, pokud žijí mimo území České republiky, znám, může prohlášení učinit zákonný zástupce dítěte nebo opatrovník.

Prohlášení může učinit rovněž osoba, které bylo dítě svěřeno pravomocným rozhodnutím soudu do péče, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, které pečují o dítě na základě pravomocného soudního rozhodnutí.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Prohlášení mohou učinit osoby definované v bodě 04.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech požadovaných náležitostí.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

  • Rodný list dítěte

  • Pravomocné rozhodnutí soudu o ustanovení opatrovníkem

  • Pravomocné rozhodnutí soudu o svěření dítěte do náhradní péče

Pokud je dítě starší 15 let, je třeba k prohlášení připojit jeho souhlas s úředně ověřeným podpisem; úředně ověřený podpis se nevyžaduje, jestliže dítě vyjádří svůj souhlas a prohlášení podepíše před správním orgánem, u něhož se prohlášení činí.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Předepsaný tiskopis prohlašovatel obdrží a vyplní u Ministerstva vnitra.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za přijetí prohlášení je stanoven správní poplatek ve výši 500 Kč.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Tato záležitost bude vyřízena maximálně do 60 dnů od učinění prohlášení.

Elektronická služba, kterou lze využít

Případné dotazy lze zaslat na e-mailové adresy: obcanmat@mvcr.cz nebo bezuchova@mvcr.cz.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Ministerstvo vnitra ověří, zda jsou splněny podmínky pro nabytí státního občanství České republiky prohlášením, a pokud splněny nejsou, rozhodne o tom, že dítě státní občanství České republiky nenabylo.

Proti tomuto rozhodnutí lze podat rozklad.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Pokud prohlašovatel v prohlášení uvede nepravdivý nebo neúplný údaj, dopustí se přestupku, za který mu lze uložit pokutu až do výše 50 000 Kč.

Za správnost návodu odpovídá útvar

Ministerstvo vnitra - odbor všeobecné správy, oddělení státního občanství a matrik