Hlasová navigace a klávesové zkratky

Jít na obsah (0). Jít na hlavní menu (5). Jít na podmenu této stránky (6). Jít na vyhledávání (4). Jít na hlavní stranu (2). Jít na mapu stránek (3). Ovládání klávesnicí (1).

Podmenu sekce

Pokud chcete hledat v zákonech, použijte vyhledávání v zákonech; také můžete hledat v seznamu datových schránek.

Seznam životních situací v kategorii e-Podání


Za správnost
návodu odpovídá:

Česká správa sociálního zabezpečení - oddělení komunikace

Česká správa sociálního zabezpečení Stáhnout životní situaci v xml Upravit životní situaci Kompletní zobrazení
ID záznamu
i:286-1050
Datum zveřejnění
13.03.2012
Poslední aktualizace
01.01.2017

e - Podání Evidenční listy důchodového pojištění

03. Pojmenování (název) životní situace

e - Podání Evidenční listy důchodového pojištění

04. Základní informace k životní situaci

Zaměstnavatelé a orgány plnící úkoly v důchodovém pojištění jsou povinni vést evidenční listy důchodového pojištění (dále též "evidenční listy" či "ELDP") pro každého občana, který je účasten důchodového pojištění zaměstnanců.
Od 1. ledna 2010 s ohledem na změnu právní úpravy ve vztahu k nárokům na zvýšení důchodu za dobu výdělečné činnosti při pobírání starobního důchodu je nutno vést ELDP pro všechny poživatele starobního důchodu.
Účast na důchodovém pojištění nevzniká a evidenční list se nevede, pokud jde o výdělečnou činnost, která svým rozsahem nezakládá účast na nemocenském pojištění nebo v případě, kdy příjmy z této výdělečné činnosti nedosáhly alespoň výše rozhodného příjmu.
Zaměstnavatelem se pro účely důchodového pojištění rozumí právnická nebo fyzická osoba, která zaměstnává jiné fyzické osoby nebo k níž jsou fyzické osoby ve vztahu zakládajícím účast na důchodovém pojištění.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Evidenční listy důchodového pojištění má povinnost vést u:
zaměstnanců v pracovním poměru zaměstnavatel, k němuž je zaměstnanec v pracovním poměru,
osob ve služebním poměru příslušné útvary, v nichž tyto osoby konají službu,
členů družstev družstvo, jehož jsou členy,
společníků a jednatelů společnosti s ručením omezeným a komanditistů komanditní společnosti, kteří pro tuto společnost vykonávají práci mimo pracovněprávní vztah, za kterou jsou odměňováni, tato společnost,
zaměstnanců činných na základě dohody o pracovní činnosti nebo na základě dohody o provedení práce zaměstnavatel, který uzavřel se zaměstnancem tuto dohodu,
soudců soud, k němuž je soudce přidělen k výkonu funkce,
členů zastupitelstev územních samosprávných celků a zastupitelstev městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a hlavního města Prahy, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni nebo kteří před zvolením do funkce člena zastupitelstva nebyli v pracovním poměru, ale vykonávají funkci ve stejném rozsahu jako uvolnění členové zastupitelstva, útvar, který vyřizuje pracovní záležitosti zaměstnanců těchto územních samosprávných celků,
poslanců Poslanecké sněmovny a senátorů Senátu Parlamentu příslušná kancelář zákonodárného sboru,
prezidenta republiky Kancelář prezidenta republiky,
členů vlády orgán, který členům vlády vyplácí plat,
prezidenta, viceprezidenta a členů Nejvyššího kontrolního úřadu Nejvyšší kontrolní úřad,
dobrovolných pracovníků pečovatelské služby právnická osoba, která vyplácí odměnu za výkon pečovatelské služby,
osoby pečující o dítě a osoby v evidenci, která je vedena v evidenci osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu, je-li těmto osobám vyplácena odměna pěstouna podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí, orgán, který vyplácí odměnu,
osob ve výkonu trestu odnětí svobody zařazených do práce nebo osob pracovně zařazených po dobu trvání vazby věznice, a u osob ve výkonu zabezpečovací detence zařazených do práce ústav pro výkon zabezpečovací detence,
osob, které jsou podle zvláštního zákona jmenovány nebo voleny do funkce vedoucího správního úřadu nebo do funkce statutárního orgánu právnické osoby zřízené zvláštním zákonem, popřípadě do funkce zástupce tohoto vedoucího nebo statutárního orgánu, pokud se na jejich pracovní vztah vztahuje ve stanoveném rozsahu zákoník práce, tento správní úřad nebo tato právnická osoba,
osob, které podle zvláštního zákona vykonávají veřejnou funkci mimo pracovní nebo služební poměr, pokud se na jejich pracovní vztah vztahuje ve stanoveném rozsahu zákoník práce, ten, kdo má u těchto osob postavení zaměstnavatele,
osob se zdravotním postižením při teoretické a praktické přípravě pro zaměstnání nebo pro jinou výdělečnou činnost zaměstnavatel nebo vzdělávací zařízení, u nichž se příprava provádí,
Veřejného ochránce práv a zástupce Veřejného ochránce práv Kancelář Veřejného ochránce práv,
státních zaměstnanců podle zákona o státní službě služební úřad, v němž je státní zaměstnanec zařazen k výkonu státní služby,
členů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Úřad Rady pro rozhlasové a televizní vysílání,
finančního arbitra a zástupce finančního arbitra Kancelář finančního arbitra,
členů Rady Českého telekomunikačního úřadu Český telekomunikační úřad,
členů Rady Ústavu pro studium totalitních režimů Ústav pro studium totalitních režimů,
členů Rady (v období od 17. června 2016 do 31. července 2017 předsedy Rady) Energetického regulačního úřadu Energetický úřad,
ředitelů obecně prospěšné společnosti tato společnost,
prokuristů zaměstnavatel, který je pověřil prokurou,
likvidátorů ten, kdo likvidátorovi vyplácí příjem z činnosti likvidátora,
členů kolektivních orgánů právnické osoby tato právnická osoba,
vedoucích organizačních složek právnických osob, uvedených v § 35a odst. 1 (ve větě třetí) zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, tato organizační složka,
osob pověřených obchodním vedením na základě smluvního zastoupení, jestliže vykonávají tuto činnost za odměnu, ten, kdo těmto osobám vyplácí tuto odměnu,
fyzických osob, uvedených v § 5 odst. 1 písm. t) zákona o důchodovém pojištění, ten, kdo plní u těchto osob povinnosti zaměstnavatele.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Evidenční list se od 1. ledna 2004 vede vždy za jednotlivý kalendářní rok, případně jeho část, došlo-li k zahájení výdělečné činnosti zakládající účast na důchodovém pojištění nebo k jejímu ukončení v průběhu kalendářního roku.
Pro každý kalendářní rok se vede vždy nový evidenční list, a to i když trvala účast na důchodovém pojištění u téhož zaměstnavatele v předchozím kalendářním roce.
Zaměstnavatel je povinen vyhotovit dva stejnopisy evidenčního listu. Jeden stejnopis je povinen předložit občanovi k podpisu a založit do své evidence a druhý stejnopis, který opatří podpisem pověřeného zaměstnance nebo jiného oprávněného zástupce a svým razítkem, je povinen vydat občanovi, a to nejpozději v den, kdy předkládá evidenční list příslušnému orgánu sociálního zabezpečení.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Evidenční listy předkládají zaměstnavatelé České správě sociálního zabezpečení:
elektronicky - podání lze učinit ve formě datové zprávy (e - Podání), ve formátu, struktuře a tvaru určeném Českou správou sociálního zabezpečení zveřejněném na úřední desce České správy sociálního zabezpečení, zasláním do:
písemně - v papírové podobě na předepsaných tiskopisech vydaných Českou správou sociálního zabezpečení.
Na internetových stránkách České správy sociálního zabezpečení je zdarma k dispozici softwarový nástroj - viz program na e - Podání ELDP a internetová aplikace ePortál ČSSZ. Tyto nástroje umožní přímé vyplnění údajů ELDP na obrazovce počítače a provedení tisku potřebných údajů do originálního tiskopisu, nebo umožní elektronický přenos údajů ELDP do České správy sociálního zabezpečení přes síť Internet prostřednictvím určené elektronické adresy podatelny VREP ve formě datové věty anebo prostřednictvím datové schránky pro e - Podání (za podmínek viz výše), a dále umožní tisk dvou stejnopisů i v barevném provedení (pro zaměstnavatele a pojištěnce).
ELDP se předkládají do evidence České správy sociálního zabezpečení prostřednictvím OSSZ/ PSSZ/ MSSZ, v jejímž obvodu je útvar zaměstnavatele, ve kterém je vedena evidence mezd, případně prostřednictvím OSSZ/ PSSZ/ MSSZ dle rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení.
Jde-li o osoby ve služebním poměru, s výjimkou státního zaměstnance podle zákona o státní službě, nebo o občana, jemuž vznikl nárok na důchod z důchodového pojištění příslušníků ozbrojených sil, předkládá zaměstnavatel evidenční list orgánům ministerstev obrany, vnitra a spravedlnosti podle toho, který orgán je příslušný k rozhodování o dávkách důchodového pojištění.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Obraťte se na:
OSSZ/ PSSZ/ MSSZ, v jejímž obvodu je útvar zaměstnavatele, ve kterém je vedena evidence mezd, případně na OSSZ/ PSSZ/ MSSZ příslušnou dle rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení,
orgány sociálního zabezpečení ministerstva vnitra, obrany a spravedlnosti.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Kontakty na jednotlivá pracoviště OSSZ/ PSSZ/ MSSZ naleznete na internetových stránkách České správy sociálního zabezpečení.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Oprávněný subjekt předkládá tiskopisy ELDP všech svých zaměstnanců za každý kalendářní rok, vždy po účetní závěrce (závěrce mzdových listů), nejpozději do 30. dubna následujícího roku, a v případě skončení účasti na důchodovém pojištění před 31. prosincem daného kalendářního roku do 1 měsíce po konečném vyúčtování, nejpozději do 31. ledna následujícího kalendářního roku.
Do ELDP se zapisují tyto údaje:
identifikační údaje zaměstnavatele,
jméno, poslední příjmení, rodné příjmení, datum a místo narození, místo trvalého pobytu a rodné číslo občana,
druh výdělečné činnosti,
doba účasti na důchodovém pojištění,
doba důchodového pojištění,
vyměřovací základ pro pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti,
doby, které se při stanovení osobního vyměřovacího základu podle zákona o důchodovém pojištění vylučují,
doby, které se ode dne dosažení věku potřebného pro vznik nároku na starobní důchod nepovažují za výkon výdělečné činnosti pro účely zvýšení procentní výměry starobního důchodu.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

ELDP se předkládají na tiskopisech vydaných orgány sociálního zabezpečení.
Česká správa sociálního zabezpečení uveřejnila na svých internetových stránkách následující interaktivní formuláře:
Formulář ELDP09
Formulář ELDP12
Při vyplňování ELDP je nutné použít formulář platný pro dané období a zároveň postupovat podle Všeobecných zásad pro vyplňování ELDP, které jsou k dispozici na OSSZ/ PSSZ/ MSSZ nebo na internetových stránkách České správy sociálního zabezpečení.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Zaměstnavatel je povinen předložit ELDP do 30 dnů ode dne:
zápisu údajů do ELDP; skončilo-li zaměstnání před 31. prosincem a je nepochybné, že občan nejpozději do 3 měsíců ve stejném kalendářním roce do zaměstnání u stejného zaměstnavatele vstoupí, nemusí být evidenční list předložen a lze pokračovat v záznamech na dřívějším ELDP,
zániku zaměstnavatele.
Dále je zaměstnavatel povinen předložit ELDP orgánu sociálního zabezpečení vždy na základě jeho výzvy, a to do 8 dnů ode dne obdržení výzvy.
Při úmrtí pojištěnce se předkládá ELDP:
na vyžádání orgánu sociálního zabezpečení ve lhůtě jím určené,
do 3 měsíců od úmrtí, nebyl-li evidenční list vyžádán orgánem sociálního zabezpečení.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Elektronické podání lze učinit ve formě datové zprávy (e - Podání), ve formátu, struktuře a tvaru určeném Českou správou sociálního zabezpečení zveřejněném na úřední desce České správy sociálního zabezpečení, zasláním do:
určené elektronické podatelny Veřejné rozhraní pro e - Podání (VREP) podepsané uznávaným elektronickým podpisem.
Podmínky a pravidla pro předávání evidenčních listů v elektronické podobě naleznete na internetových stránkách České správy sociálního zabezpečení.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

18. Jaké jsou související předpisy

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Nesouhlasí-li občan se zápisem zaměstnavatele v evidenčním listu a zaměstnavatel na základě jeho žádosti evidenční list včetně stejnopisu neopraví, může požádat příslušnou OSSZ/ PSSZ/ MSSZ do 30 dnů od převzetí stejnopisu evidenčního listu, aby tento spor rozhodla.
Jde-li o osobu ve služebním poměru (s výjimkou státních zaměstnanců podle zákona o státní službě), pak v případě uplatnění námitek proti obsahu evidenčního listu jsou příslušné k rozhodování orgány ministerstev vnitra, obrany či spravedlnosti.
Žádost občana o rozhodnutí sporu o správnost zápisu do ELDP musí obsahovat fotokopii stejnopisu ELDP, jehož údaje občan napadá, a dále údaj o datu převzetí stejnopisu ELDP.
Proti rozhodnutí OSSZ/ PSSZ/ MSSZ je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení. O odvolání rozhoduje Česká správa sociálního zabezpečení, jejíž rozhodnutí je konečné a nelze se proti němu dále odvolat.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Za nesplnění povinností v agendě ELDP může příslušná OSSZ/ PSSZ/ MSSZ uložit zaměstnavateli pokutu až do výše 100 000 Kč a při opětovném nesplnění nebo porušení povinností, za jejichž nesplnění nebo porušení byla již pokuta uložena, pokutu až do výše 500 000 Kč.

21. Nejčastější dotazy

Odpovědi na nejčastější dotazy naleznete na internetových stránkách České správy sociálního zabezpečení.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Česká správa sociálního zabezpečení - oddělení komunikace

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.01.2017

28. Popis byl naposledy aktualizován

01.01.2017

29. Datum konce platnosti popisu

Bez časového omezení.