Hlasová navigace a klávesové zkratky

Jít na obsah (0). Jít na hlavní menu (5). Jít na podmenu této stránky (6). Jít na vyhledávání (4). Jít na hlavní stranu (2). Jít na mapu stránek (3). Ovládání klávesnicí (1).

Podmenu sekce

Pokud chcete hledat v zákonech, použijte vyhledávání v zákonech; také můžete hledat v seznamu datových schránek.

Seznam životních situací v kategorii e-Podání


Za správnost
návodu odpovídá:

Česká správa sociálního zabezpečení - oddělení komunikace

Česká správa sociálního zabezpečení Stáhnout životní situaci v xml Upravit životní situaci Kompletní zobrazení
ID záznamu
i:286-1048
Datum zveřejnění
13.03.2012
Poslední aktualizace
01.01.2017

e - Podání "Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání)" zaměstnance

03. Pojmenování (název) životní situace

e - Podání "Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání)" zaměstnance

04. Základní informace k životní situaci

S účinností od 1. července 2005 vede Česká správa sociálního zabezpečení registr pojištěnců.
Zaměstnavatelé mají povinnost oznámit na předepsaném tiskopisu nástup svého zaměstnance do zaměstnání a po skončení zaměstnání oznámit jeho skončení u příslušné okresní správy sociálního zabezpečení, Pražské správy sociálního zabezpečení nebo Městské správy sociálního zabezpečení Brno (dále též "OSSZ/ PSSZ/ MSSZ"), a to ve lhůtě do 8 dnů od nástupu do zaměstnání či jeho skončení.
V případě zaměstnání malého rozsahu a zaměstnanců činných na základě dohody o provedení práce oznamuje zaměstnavatel den nástupu do zaměstnání do 20. kalendářního dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž tomuto zaměstnanci vznikla účast na pojištění. Den skončení zaměstnání se oznamuje do 8 kalendářních dnů ode dne jeho skončení.
Zaměstnavatelé mají dále povinnost písemnou formou oznámit příslušné OSSZ/ PSSZ/ MSSZ změny údajů týkajících se zaměstnance, které byly uvedeny na "Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání)", ve lhůtě do 8 dnů ode dne, kdy byla změna zjištěna.
K plnění těchto povinností slouží tiskopis "Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání)", který lze také využít k hlášení změn údajů zaměstnance a k hlášení případných oprav údajů, které byly na tiskopisu nahlášeny chybně.
Kromě originální formy papírového tiskopisu lze podání uskutečnit elektronicky jako e - Podání. V elektronické podobě je tiskopis k dispozici na ePortálu ČSSZ, ze kterého je možné jeho přímé odeslání do datové schránky e-podani CSSZ (ID 5ffu6xk), nebo s uznávaným elektronickým podpisem na Veřejné rozhraní pro e - Podání (VREP), kdy uznávaný elektronický podpis je ale nutné nejprve zaregistrovat na příslušné OSSZ/ PSSZ/ MSSZ. V případě zasílání formuláře ze mzdového softwaru je akceptován formát xml.
Výhody e - Podání jsou:
dostupnost i mimo pracovní dobu České správy sociálního zabezpečení,
automatická odezva, zda bylo e - Podání přijato či zamítnuto,
možnost okamžité opravy a nového e - Podání,
odpadají možné problémy s tiskem,
vysoká míra zabezpečení přenosů.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Za zaměstnavatele v této věci jedná:
oprávněná osoba nebo
osoba, která je zmocněna oprávněnou osobou.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

K elektronickému podávání "Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání)" je zapotřebí:
Pověření organizace k odesílání "Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání)"
Počítač připojený k Internetu
Zřízená datová schránka nebo uznávaný elektronický podpis pro podávání přes Veřejné rozhraní pro e - Podání (VREP)
Registrace k e - Podání prostřednictvím Veřejného rozhraní pro e - Podání (VREP)
Elektronický formulář pro vyplnění a odeslání, který je k dispozici na ePortálu ČSSZ

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Doporučujeme se nejprve seznámit se zásadami pro e - Podání Oznámení o nástupu do zaměstnání zaměstnanců, které jsou zveřejněny na internetových stránkách České správy sociálního zabezpečení, a dále postupovat dle informací v zásadách uvedených.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Úkony, které e - Podání předcházejí, jsou řešeny osobně na příslušné OSSZ/ PSSZ/ MSSZ nebo elektronicky; vlastní e - Podání se poté vyřizuje prostřednictvím Internetu.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Ve věci organizačních záležitostí se můžete obrátit na kontaktního pracovníka místně příslušné OSSZ/ PSSZ/ MSSZ.
V případě technických dotazů se obraťte na Call centrum pro e - Podání.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Pro registraci k e - Podání prostřednictvím Veřejného rozhraní pro e - Podání (VREP) na příslušné OSSZ/ PSSZ/ MSSZ je nutné:
opatřit si kvalifikovaný certifikát pro vytvoření uznávaného elektronického podpisu,
instalovat kvalifikovaný certifikát na PC,
stáhnout šifrovací certifikát (klienti používající mzdový software),
vyplnit formulář "Oznámení o pověření k zajištění všech úkonů souvisejících s e - Podáním ČSSZ", a ten předat osobně, zaslat poštou nebo elektronicky na elektronickou podatelnu s připojeným uznávaným elektronickým podpisem nebo do datové schránky příslušné OSSZ/ PSSZ/ MSSZ.
Podrobné informace k registraci na OSSZ/ PSSZ/ MSSZ jsou k dispozici na internetových stránkách České správy sociálního zabezpečení.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Elektronický formulář e - Podání "Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání)" naleznete na ePortálu ČSSZ.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Do 8 dnů od nástupu do zaměstnání (v případě zaměstnání malého rozsahu a zaměstnanců činných na základě dohody o provedení práce do 20. kalendářního dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž tomuto zaměstnanci vznikla účast na pojištění) nebo skončení zaměstnání, a do 8 dnů ode dne, kdy nastala změna údajů uvedených na tiskopisu.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Česká správa sociálního zabezpečení přijímá formulář "Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání)" elektronickou cestou ve formátu xml prostřednictvím datové schránky nebo přes Veřejné rozhraní pro e - Podání (VREP), pro které je nutná registrace uznávaného elektronického podpisu na příslušné OSSZ/ PSSZ/ MSSZ.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky nejsou stanoveny.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Za nesplnění nebo porušení uvedených povinností může být zaměstnavateli příslušnou OSSZ/ PSSZ/ MSSZ uložena pokuta až do výše 20 000 Kč.

21. Nejčastější dotazy

Nejčastější dotazy týkající se e - Podání naleznete na internetových stránkách České správy sociálního zabezpečení.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Česká správa sociálního zabezpečení - oddělení komunikace

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.01.2017

28. Popis byl naposledy aktualizován

01.01.2017

29. Datum konce platnosti popisu

Bez časového omezení.